KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HAVLÍKOVÁ, Lubomíra, PhDr. CSc.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address havlikoval@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://moravia-magna-mmfh.webnode.cz/pet-zen-ceske-byzantologie-a-balkanistiky

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantologie
Dějiny
Historiografie
Dějiny - Balkán
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Zaměření geografické / Geographical field of study Balkán - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - středověké dějiny jižní, jihovýchodní a východní Evropy
- dějiny byzantské říše, byzantsko-slovanských vztahů a byzantologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Byzantinoslovaca (Bratislava) - členka redakční rady (od 2006)
- Istorijski časopis (Bělehrad) - členka redakční rady (od 2007)
- Ediční rada II SANU (Bělehrad) - členka (od 2007)
- International Advisory Board of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South-East Europe – Ceraneum (Łódź) - členka (od 2011)

- Český národní byzantologický komitét (Praha) - místopředsedkyně (1986–1990), tajemnice (2003–2009), předsedkyně (2011–2015)
- Byzantinoslavica, revue internationale des études byzantines (Praha) - zástupkyně šéfredaktora (1987–1990), výkonná redaktorka (1992–1999), šéfredaktorka (2003–2014)
- Synergie. Revue pro byzantologii a filozofii (Plzeň) - členka redakční rady (2007–2009)
- Oborová rada 8 (historie) GA AV ČR (Praha) - členka (2007–2010)
- Dozorčí rada Slovanského ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (Praha) - tajemnice (2006–2010)
- Ústavní a vědecká rada Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (Praha) - členka (1987–1990)
Publikační činnost / Publications Úplná bibliografie ZDE

Knižní publikace, sborníky, slovníky:
- Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1990, 91 s. (spoluautorka, s. 39-62).
- Byzantská historiografie a malá bulharská kronika. Brno: Slavica Historica Medievalia, vl.n. 1992, 117 s.
- Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy. I. Středověk do r. 1526. Brno: Vydav. Masarykovy univerzity 1995, 215 s. (spoluautorka, s. 9-74).
- STEFANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavřínek
ad annum sexagesimum quintum dedicata / Ediderunt R.Dostálová, V.Konzal et L.Havlíková adiuvante. - Praha: Euroslavica 1995.
- Dějiny jihoslovanských zemí. Edice: Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998, 756 s. (spoluautorka, s. 9-110).
- Lexicon der Byzantinistik, hrsg. J. Irmscher. Las Palmas de Gran Canaria: A. M. Hakkert, 1998 – (spoluautorka).
- Velká všeobecná encyklopedie Diderot (20 svazků, CD-room), Praha: Diderot 1998– ((hesla z byzantologie a balkanistiky), sv. 5, 6, 7, 8, 9.
- Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Praha: Academia 2003 (spoluautorka).
- České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000, Brno: Vydav. Masarykovy univerzity 2003 (spoluautorka).
- Dějiny Srbska. Edice: Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004 [2005], (spoluautorka, s. 11-118).
- Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století / Od Morave do Morave. Iz istorije češko-srpskich odnosa u 19 i 20 veku, Brno 2005 (spoluautorka).
- Slovník řeckých spisovatelů. Praha: LIBRI 2006 (revize 108 hesel: byzantští autoři).

Studie a články:
- Obléhání Konstantinopole roku 626 ve světle byzantsko-íránských vztahů. Časopis Matice moravské 98 (1979), s. 126-136.
- Les suppléments annalistes accompagnant la traduction moyen-bulgare de la Chronique de Constantin Manassès et leur importance pour la formation et stabilisation de la conscience de nationalité et d´État bulgares aux XIIIe-XIVe siècles (étude historique). In: Rapports, co-rapports et communications tchécoslovaques pour le Ve Congrès de l´AIESEE. Prague 1984, s. 145-159.
- Vědecký seminář. Bulharsko 1984, č. 1, s. 24.
- Škola mladých historiků. Bulharsko 1984, č. 6, s. 24.
- L´historiographie tchécoslovaque et l´étude de l´histoire médiévale de la Bulgarie. Etudes balkaniques 21,2 (1985), s. 104-108.
- Gloses ou Vrachea chronika? A propos de la classification des suppléments annalistes dans la version moyenne-bulgare de la Chronique de Constantin Manassès. In: Bălgarskite zemi v drevnostta. Bălgarija prez srednovekovieto. Sofia: BAN 1987, s. 732-738.
- Byzanc a arabský chalífát v 9. století. K výměně zajatců mezi Byzancí a arabským chalífátem. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca III. Brno 1987, s. 63-70.
- A propos de l´éxégèse des manuscrits en Tchécoslovaquie. In: POLATA KNIGOPISNAJA. An Information Bulletin Devoted to the Study of Early Slavic Books, Texts and Literature. Nijmegen, December 1987, No. 17-18, s. 119-124.
- Vojenské zákony Velké Moravy a jejich byzantská předloha. Časopis Matice moravské 106 (1987), s. 269-276.
- Vědecký seminář, Bulharsko 1988, č. 1, s. 25.
- La Moravie dans le contexte de l´évolution culturelle de l´Europe du Moyen-Age. In: Rapports, co-rapports et comunications tchécoslovaques pour le VIe Congrès de l´AIESEE. Prague 1989, s. 27-37.
- Transformacija, recepcija i adaptacija vizantijskoj social´noj politiko-vojennoj terminologii v slavjanskoj sredě. Vizantijskij Vremennik 50 (1989), s. 59-65.
- Poválečná československá historiografie k problematice dějin Bulharska ve středověku. In: Československo-bulharské kulturní vztahy. Tradice a perspektivy jejich bádání. Brno 1990, s. 346-358 [= Práce Ústavu slavistiky ČSAV 2].
- Slavic Ships in the 5th-12th Centuries Byzantine Historiography. Byzantinoslavica 52 (1991), s. 89-104.
- O prutech Svatoplukových. Svobodné slovo, roč. 47, č. 291, č. 298, s. 4 (z 13. a 21. 12. 1991).
- A propos de la christianisation de la Russie au IXe siècle. Byzantinoslavica 54 (1993), s. 102-107 [= Byzantium and its Neighbours from the mid-9th till the 12th Centuries. Praha 1993].
- P. J. Šafařík a Velká Morava. Slavia 65, 1 (1996), s. 89-98 [= Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův vědecký odkaz. Praha: Euroslavica 1996].
- P. J. Šafařík a studium historie Slovanů. Několik poznámek. In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. Prešov-Martin 1996, s. 365-369.
- Konference „Pavol Jozef Šafárik a slavistika“. Slavia 65 (1996), s. 228-231 (spoluautorka).
- Za Zdenkou Veselou-Přenosilovou (30. 9. 1930 – 4. 3. 1998). Slovanský přehled 85 (1999), s. 417-418.
- Česká byzantologie a Slovanský ústav. Slavia 68 (1999), s. 442-451 [= Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. Praha: Euroslavica 2000, s. 60-69].
- L´influence de la théorie politique byzantine sur la tradition étatique des Bulgares. Contribution au problème des titres et des symboles de souverains. Byzantinoslavica 60 (1999), s. 407-420.
- K počátkům české a slovenské byzantologie. P. J. Šafařík – J. Bidlo – M. Weingart. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno: Vydav. Masarykovy univerzity 2000, s. 140-146.
- Balkanistická studia a počátky české byzantologie. In: Litteraria humanitas X. Slavistika a balkanistika. Brno: Vydav. Masarykovy univerzity 2001, s. 13-18.
- Archon nebo basileus? Slovanský přehled 87 (2001), s. 129-138.
- Česká byzantologie v posledním desetiletí 20. století (1990-2000); Bibliografie (1990-2000). In: Východoevropská studia v České republice 1990-2000: Historie, Slovanské historické studie 27 (2001), s. 142-145, s. 237-242.
- Pražská léta Jána Stanislava a československá byzantologie. In: Literatury v kontaktech (Jazyk – literatura – kultura). Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice. Brno: Vydav. Masarykovy univerzity 2002, s. 116-126.
- Tři ženy Ivana Asena II. Příspěvek k prosopografii. Slovanský přehled 88 (2002), s. 441-456.
- Klasická studia a počátky české byzantologie (Z korespondence A. Salače a J. Bidla). Listy filologické 125 (2002), č. 1-2, s. 102-109.
- Sympozium českých a slovenských balkanistů. Akademický bulletin 1/2002, s. 26 (spoluautorka).
Balkanistika (studia o jihovýchodní Evropě) v České republice a Slovenské republice. Slovanský přehled 88 (2002), s. 126-128.
- Matija Murko. Osobnost a dílo. Akademický bulletin 5 /2002, s. 35.
- Mezinárodní sympozium k 50. výročí úmrtí Matije Murka. Slavia 71 (2002), s. 374-375.
- Balkánští Slované a jejich „pravlast“ ve středověkých pramenech. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Praha: Academia 2003, s. 337-347.
- Česká byzantologie a archeologie (1991-2000); Bibliografie. In: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000, Brno: Vydav. Masarykovy univerzity 2003, s. 223-230, s. 231-242.
- O Francii, Cařihradu a byzantských dějinách očima profesora Josefa Macůrka. Slovanský přehled 89 (2003), s. 549-560.
- Velký česko-ruský slovník v elektronické podobě. Akademický bulletin 7-8/2003, s. 35.
- Mezinárodní sympozium Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Slavia 72 (2003), s. 459-466 (spoluautorka).
XIII. mezinárodní sjezd slavistů – Lublaň 2003: Historie. Slavia 73 (2004), s. 234-236.
- Lubor Niederle (1865-1944). Akademický bulletin 6/2004, s. 24-25.
- Serbica v díle P. J. Šafaříka. Iin: Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století / Od Morave do Morave. Iz istorije češko-srpskich odnosa u 19 i 20 veku. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou 2005, s. 17-51.
- K nedožitým 90. narozeninám historičky Bohumily Zástěrové. Slovanský přehled 91 (2005), s. 117-119.
- Ze života starých Slovanů: lázeň typu „sauna“ ve zprávách středověkých arabsky píšících geografů. Slovanský přehled 91 (2005), s. 309-319.
- Duben – měsíc byzantologie. Akademický bulletin 6/2005, s. 11.
- Unikátní byzantologická knihovna v České republice. Akademický bulletin 7-8/2005, s. 14-15.
- Mezinárodní setkání balkanistů. Slovanský přehled 91 (2005), s. 407-410.
- Středověké slovanské právo a žena. Žena v právním systému velkomoravské společnosti, in: Byzantinoslovaca I. Ročenka byzantologického seminára A. Avenaria, ed. M. Daniš, Bratislava 2006, s. 175-205, něm. résumé.
- Ve službách československé vědy (Přínos ruské emigrace k rozvoji pražské byzantologie a medievistické balkanistiky), in: Slovanské historické studie 31 (2006), s. 17-47, angl.résumé.
- Česko-srbské vztahy ve středověku. K otázce jejich studia v české historiografii 20. století, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, ed. V. Štěpánek, Brno 2006, s. 103-117, něm.résumé.
- Osudy pražské byzantologie v době německé okupace Československa, Slovanský přehled 93 (2007), s. 149-160.
- Polozapomenutý český historik střední a jihovýchodní Evropy František Hýbl, in: Slovanské historické studie 32 (2007), s. 293-306.
- Egredere de terra: On the geographical-administrative terminology in 9th century legal manuscripts, in: Byzantinum and New Countries - New Peoples on the Frontier of Byzantino-Slavonic Area (IX-XV Centuries), ed.M.Salomon (= Studia Byzantina et Slavica Cracoviensia V). Krakow: 2007, 77-88.
- Osobnost a dílo P.J. Šafaříka v kontextu vývoje české a evropské (historické)slavistiky, in: Historik v proměnách doby a prostředí (19.století). Ed.J. Hanuš,R. Vlček. Brno: Matice Moravská a Histor.ústav AV ČR, 2007. 129-160.
- K setkání Konstantina Jirečka s Ernestem Denisem. Slovanský přehled 93 (2007). 587-595.
- Recepce byzantských právních památek ve slovanském, zejména velkomoravském prostředí (reflexe v české právní historii), in: Poznávanie kultúrneho dedičstva sv.Cyrila a Metoda. Ed.J.Michalov, M.Hetényi, P.Ivanič...Nitra: 2007. 54-68.
- On the Dissemination of Byzantine Law within the Slavic Environment (Slavic Procedural Law), in: Byzantina Europaea.Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi (= Byzantina Lodzienzia XI). Ed. M. Kokoszko, M.J. Leszka. Lódź 2007, 139-146.
- Femina slavica – žena a mateřství ve velkomoravských právních památkách 9. století (Příspěvek ke středověkým gender studies), in: Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Ed. Z. Silagiová, H. Šedinová, P. Kitzler. Praha 2008, 163-178.
- Literární topos nebo historická realita? (K úloze literárních topoi v historiografii), Slovanský přehled 94 (2008) 317-327.
- K právnímu postavení slovanské ženy v 9. století (K otázce sňatku a uzavření manželství v případech pokrevního, adoptivního a tzv. duchovního příbuzenství v bulharském a velkomoravském prostředí), in: Česká slavistika. Příspěvky k 14. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008, Slavia 77 (2008) 251-263.
- Konstantin Jireček, Karl Krumbacher a „Korpus byzantských listin“, in: Byzantinoslovaca II, ed. M. Daniš – M. Hurbanič – V. Zervan, Bratislava 2008, 114-120.
- K vlivu velkomoravského práva na raně středověké české právo, in: Význam kulturného dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Europu, ed. J. Michalov – M. Hetényi – P. Ivanič – Z. Taneski, Nitra 2008, 22-32.
- Ján Stanislav a Praha, in: Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry, ed. J. Doruľa, Bratislava 2008, 15-24.
- Svět akademií. Rodina Jirečkova, Josef Hlávka a organizování české vědy (K 100. výročí úmrtí J. Hlávky), Slovanský přehled 94 (2008) 645-656.

Poznámky / Notes Encyklopedie Brna

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek