WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PLESKALOVÁ, Jana, Prof. PhDr. CSc.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 496 093
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pleskalo@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/218-jana-pleskalova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada FF MU - členka
- Vědecká rada Ústavu pro jazyk český AV ČR - členka
- Onomastické komise AV ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany 1992, 151 s.
- Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Spisy MU, Filozofická fakulta, sv. 317. Brno 1998, 158 s.
- Moravskobudějovicko, Jemnicko. Nářečí. In: Nekuda, Vl., et al. (red.): Vlastivěda moravská 65. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s městy Moravské Budějovice a Jemnice 1997, s. 351-362 (1 %).
- Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického. Die sprachwissenschaftlichen Interessen Josef Valentin Zlobickýs. : In: Vintr, J. - Pleskalová, J. (eds.): Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození.
- J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. -Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J.V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz, Praha 2004, s. 61-69, 159-170. ISBN 80-200-1183-8
- Zum Verhältnis von geographischen Termini und Flurnamen. Namenkundliche Informationen 38, 1980, s. 27-32.
- K povaze lexikálních diferencí dialektových a onymických. In: Borek, H. (ed.): Nazewnictwo obszarów językovo mieszanych. Wrocław 1981, s. 167-174.
- Zur Klassifizierung der slawischen Flurnamen nach Modellen. Zeitschrift für Slawistik 29, 1984, s. 80-89.
- Die Kategorie der Possessivität in den Flurnamen Mährens. a) Zeitschrift für Slawistik 30, 1985, s. 867-870; b) Onomastický zpravodaj ČSAV 26, 1985, s. 129-135.
- Flurnamen metaphorischen Ursprungs. a) Namenkundliche Informationen 49, 1986, s. 25-31; b) In: Majtán, M.(ed.): IX. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 1987, s. l88-193.
- Zur Entwicklung der früheren deutschen Mikrotoponymie in tschechischer Umgebung. In: Eichler, E.-Walther, H.(eds.): Onomastica Slavogermanica 15. Berlin 1986, s. 157-161.
- Víceslovná pomístní jména v české anoikonymii. In: Homa, E.(ed.): Onomastyka w dydaktyce szkolnej i spolecznej. Szczecin 1988, s. 315-319.
- Úloha frekvence při kartografování pomístních jmen. In: Zierhoffer, K. (ed.): V. ogólnopolska konferencja onomastyczna. Poznań 1988, s. 211-214.
- Slovotvorné adaptace německých pomístních jmen v české anoikonymii. In:Acta Universitatis Lodziensis, Folia linguistica 27. Łódź 1993, s. 221-224.
- Význam nejstarších českých antroponym pro výuku češtiny. In: Majtán, M.- Ruščák, F. (eds.): 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", zb. referátov. Prešov 1997, s. 181-184.
- O tvoření českých antroponym tzv. krácením. In: Jakuś-Borkowa, E.- Nowik, K. (eds.): Najnowsze przemiany nazewnicze. Warszawa 1998, s. 323-326.
- K některým mechanismům a zákonitostem při kompozici slovanských antroponym. In: Warchoł, S. (ed.): Słowiańskie composita antroponimiczne. Rozprawy slawistyczne. Lublin 2000, s. 199-203.
- Die ältesten tschechischen Wörter und ihre Bedeutung für die Anfangsperiode des Tschechischen. In: Lehmann, V. -Udolph L. (eds.): Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für K. Gutschmidt zum 65. Geburtstag. München 2004, s. 397-401. ISBN 3-87690-808-6.
- Analogie v morfologickém vývoji českých a slovenských substantiv. In: Žigo, P.- Matejko, L. (eds.): BRASLAV 2, 2003 (vydáno 2004), s. 241-248.
- Vinařství na Ivančicku. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 13, 1972, s. 426-432.
- Pomístní jména na Ivančicku. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 13, 1972, s. 642-645.
- K lexikální vybavenosti moravských anoikonym. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 16, 1975, s. 331-336.
- K pojetí modelu v pomístních jménech. In: a) Majtán, M. (ed.): VI. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 1976, s. 39-46. b) Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 15, 1974, s. 533-542.
- Osobní jména v Krevní knize městečka Bojkovic. SPFFBU, A 24, 1976, s. 57-66.
- K hranici mezi apelativy a proprii. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 19, 1978, s. 296-300.
- Pomístní jména typu Nezdařil(y), Přibylka (-ky). Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 21, 1980, s. 561-568.
- Pomístní jméno v jazykové komunikaci. In: Majtán, M.(ed.): Spoločenské fungovanie vlastných mien. Bratislava 1980, s. 81-84.
- Nářeční materiál v soupisech pomístních jmen. Vlastivědný věstník moravský 34, 1982, s. 72-74.
- Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii. SPFFBU, A 30, 1982, s.149-154.
- Ke vztahu pomístních jmen a nářečí na Moravě. In: Slavica Pragensia 19, AUC 1976, Philologica 4-5. Praha 1983, s. 129-132.
- Socializace venkova a její odraz v pomístních jménech. In: Šrámek, R. et al. (eds.): Onomastika jako společenská věda, Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, D-19. Ostrava 1983, s. 75-78.
- Anoikonymická a dialektologická mapa. In: Majtán, M. (ed.): VIII. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 1984, s. 93-97.
- Zpracování pomístních jmen Moravy a Slezska v diplomových pracích. In: Dejmek, B.-Šrámek, R. (eds.): Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. Hradec Králové 1984, s. 44-48.
- Podíl pomístních jmen na tvorbě uličních názvů. In: Žigo, P.(ed.): Onomastika a škola 2 – Urbanonymia. Bratislava 1988, s. 79-84.
- Vývoj anoikonymie v oblastech nově osídlených po roce 1945. In: Majtán, M. (ed.): Aktuálne úlohy onomastiky z hl'adiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Bratislava 1989, s.113-118.
- Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení. In: Majtán, M.: (ed.): X. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 1991, s.73-77.
- Balhar, J. – Jančák, P.: Český jazykový atlas 1. Praha 1992, 427 s. (autorský podíl: 28 map a komentářů v podobě krátkých vědeckých studií, viz oddíl Příloha, Vědeckovýzkumná činnost-Dialektologie: 18. svatba, s. 86-88, 19. svatební obřad, s. 88-89, 20. chovat dítě, s. 104, 21. klouzat se, s. 118-119, 121, 22. klouzačka, s. 120-122, 23. šilhavý, s. 136, 138-139, 24. nehet, s. 149-151, 25. malíček, s. 155, 157, 26. kulhat, s. 154-155, 27. počkej, s. 158, 28. uzel, s. 189, 29. tkanička, s. 189-190, 30. podmáslí, s. 226, 31. řezník, s. 236, 238, 32. ledviny, s. 242, 33. sítko na mouku, s. 254-255, 34. drobty, s. 272-274, 35. povidla, s. 274-276, 36. konvička na mléko, s. 284, 286-287, 37. květináč, s. 296, 298-300, 38. truhlář, s. 300, 39. židle, s. 300-302, 40. koupelna, s. 362, 41. sud, s. 366, 42. stejný, s. 375-378, 43. střešní taška, s. 376-378, 44. špalek, s. 389, 391, 45. suk, s. 389-391).
46. O tvoření českých pomístních jmen. Slovo a slovesnost 53, 1992, s. 193-200.
- Nejstarší typy českých složených antroponym. SPFFBU, A 41, 1993, s. 87-98.
- Zu den spezifischen Zeichen des onymischen Systems. In: Bartůňková, J.-Šrámek, R. (eds.): Onymische Systeme. Hradec Králové 1993, s. 35-37.
- Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym. SPFFBU, A 42, 1994, s. 53-59.
- Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k. SPFFBU, A 43, 1995, s. 75-80.
- K rozdílům mezi českými, moravskými a slezskými pomístními jmény. Čeština doma a ve světě 4/95, s. 248 - 251.
- Nejstarší typy českých deadjektivních antroponym utvořených konverzí. In: Karlík, P.-Pleskalová, J.-Rusínová, Z. (eds.): Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice 1995, s. 66-71.
- Šlosar, D.: Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka – B: Diachronní disciplíny (autorský podíl: Historická gramatika češtiny, Onomastika). In: Univerzity na prahu nového tisíciletí 2. Brno 1995, s. 135-138, 143-146.
- Základní problémy rekonstrukce bohemik. Acta onomastica 36, 1995, s. 202-206.
- O úloze tzv. hypokoristik v nejstarším období češtiny. Naše řeč 79, 1996, s. 204-206.
- Balhar, J.-Jančák, P. a kol.: Český jazykový atlas 2. Praha 1997, 507 s. (autorský podíl: 19 map a komentářů v podobě krátkých vědeckých studií, viz č. 18: 56. ohryzek, s. 68-70, 57. rajské jablíčko, s. 86-88, 58. větší plochý kámen, s. 289-290, 292-293, 59. kamínek, s. 294, 60. hraniční kámen v polích, s. 294-296, 61. hromada kamení vybraného z pole, s. 297-298, 300, 62. údolí, s. 299-300, 302, 63. žleb, s. 303, 64. grúň, s. 303, 65. ráztoka, s. 304, 66. úvar, s. 301, 304-305, 67. grapa, s. 301, 306, 68. járek, s. 307-308, 310, 69. močál, s. 311, 313-314, 70. kaluž, s. 316-318, 71. obecní pozemek, s. 318-320, 72. draha, s. 322, 73. shora, s. 338, 340-341, 74. jáma, s. 414-416).
- Nejstarší období češtiny ve světle osobních jmen. In: Rusinová, E. (ed.): Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno 1997, s. 102-106.
- Balhar, J. a kol.: Český jazykový atlas 3. Praha 1999, 577 s.(autorský podíl 16 map a komentářů v podobě krátkých vědeckých studií, viz č. 18: 76. jetel, s. 260-262, 77. vojtěška, s. 263-265, 78. bramborový klíček, s. 271-273, 79. bramborová nať, s. 276-278, 80. ohníček na poli, s. 278-280, 81. raný, s. 281-282, 82. líšeň, s. 298-300, 83. pavuza, s. 300-302, 84. provaz na utažení pavuzy, s. 302-305, 85. zvrhnout, s. 309-311, 86. nádoba na dojení, s. 407-409, 87. řezačka, s. 419-420, 88. řezanka, s. 419-421, 89. vyhazovat hnůj z chléva, s. 421-423, 90. rozhazovat hnůj po poli, s. 427-429, 91. koza bez rohů, s. 456-458).
92. K počátkům českého pravopisu. Listy filologické 122, 1999, s. 167-175.
- Nejstarší česká pomístní jména. In: Olivová-Nezbedová, L. et al. (eds.): Onomastické práce IV. Praha 2000, s. 408-411.
- K problémům onomastické terminologie. In: Hladká, Z.-Karlík, P.(eds.): Čeština – univerzália a specifika 2. Brno 2000, s. 41-46.
- O tzv. parasystému. In: SPFFBU 49, A 48, Linguistica Brunensia, 2000, s. 41-46.
- Česká pomístní jména v diachronním pohledu. Acta onomastica 40, 1999 (2000), s. 186-195.
- Nový pohled na stará slovanská antroponyma. Slavia 70, 2001, s. 153-160.
- Vlastní jména osobní v češtině. In: Rusinová, E. (ed.): Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno 2002, s. 128-135.
- Onomastika na Filozofické fakultě MU v Brně. Češtinář 13, 2002/2003, s. 3-6.
- Vývoj českého pravopisu. In: Rusinová, E. (ed.): Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno 2003, s. 102-111.
- Deminutivní pomístní jména v češtině. In: Karlík, P.-Pleskalová, J. (eds.): Život s morfémy. Sb. studií na počest Z. Rusínové. Brno2004, s. 129-134.
102. (s J. Vojtovou): Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození. In: Studia Moravica I. Olomouc 2004, s. 53-57.
- Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století. In: Nejedlý, Petr - Vajdlová, Miloslava (eds.): Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha 2005, s. 291-295.
- K základům českého pravopisu. In: Rusinová, E. (ed.): Letní škola slovanských studií. Brno 2005, s. 107-111.
- Ke vztahu pomístních jmen a nářečí na Moravě. Jazykovědné aktuality 15, 1978, s. 57-58.
- Die Kategorie der Possessivität in den Flurnamen Mährens. In: Resümees der Vorträge und Mitteilungen. Karl-Marx-Universität Leipzig, 1984, s. 146.
- Lamprecht, A. a kol. (nepatrný autorský podíl): České nářeční texty. Praha 1976, 425 s.
- Stará čeština pro nefilology. Brno 2001, 149 s.; dotisk Brno 2003.
- Morphologie und Wortbildung der Flurnamen. Slavisch. In: Eichler, E. et al.(eds.): Namenforschung-Name Studies- Les noms propres. II. Berlin - New York 1996, s.1447-1451.
- Czechy - Antroponyma I - jména. 11.1 Jména slovanská. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku, Vztahově modelová a strukturní analýza proprií (3 hesla, 3 s.). In: Rzetelska-Feleszko, E. et al.(eds.): Słowiańska onomastyka, encyklopedia, tom I, Warszawa- Kraków 2002, s. 304.
- Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku. Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla). In: Rzetelska-Feleszko, E. et al.(eds.): Słowiańska onomastyka, encyklopedia, tom II, Warszawa- Kraków 2003, s. 140-143.
- Karlík, P.-Nekula, M. –Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002, 604 s. (autorský podíl: 60 hesel z onomastiky, spoluautorství – 5 hesel z vývoje spisovné češtiny; celkový autorský podíl 2,1% + spolueditorství).
- Do Sokolnic, ale do Březnice. Rovnost 13.7.1974.
- O výzkumu místních a pomístních jmen. Universitas 8, 1975, s. 86-87.
- Jména brněnských ulic 1-4. Rovnost 3.9., 10.9., 16.9., 23.9. 1978.
- Kdo jsou hrdobci. Rovnost 3.2.1989.
- Niva v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Řehořek, V.-Květ, R. (eds.): Niva z multidisciplinárního pohledu. Přírodovědecká fakulta MU a Geotest Brno 2001, s. 127-128. Interní tisk.
- O pôvode a najstaršom vývine slovenčiny. Bratislava 1977. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 20, 1979, s. 87-91.
rec.: E.M.Murzajev: Geografija v nazvanijach. Moskva 1979. Zpravodaj Místopisné komise 22, 1981, s. 133-136.
- Perspektivy razvitija slavjanskoj onomastiki. Moskva 1980. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 23, 1982, 73-82.
- J. Ivanov: Mestnite imena meždu Dolna Struma i Dolna Mesta. Sofija 1982. Onomastický zpravodaj ČSAV 24, 1983, s. 385-391.
- K. Gutschmidt et al.: Bibliographie slawistischen Publikationen aus der DDR 1978-1981. Slavia 54, 1985, s. 309-310.
- Nová knížka o slovesných předponách. Naše řeč 73, 1990, s. 205-208.
- M. Majtán: Z lexiky slovenskej toponymie. Acta onomastica 38, 1997, s. 190-192.
- Publikace o pomístních jménech v Čechách. Naše řeč 80,1997, s. 34-37.
- R. Šrámek: Úvod do obecné onomastiky. Masarykova univerzita, Brno 1999. In: SPFFBU, A 49, 2001, s. 227-229.
- L.Olivová-Nezbedová - J. Malenínská, Slovník pomístních jmen v Čechách. In: SPFFBU, A 49, 2001, s. 255-257.
- Onomastisches Seminar in Velké Karlovice. Namenkundliche Informationen 29, 1976, s. 33-36.
- IV. onomastický seminář studentů. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 18, 1977, s. 655-657.
- VII. slovenská onomastická konference. Universitas, 1977, s. 94-95.
- Onomastický seminář v Olomouci. Universitas, 1978, s. 88.
- Jak se bude jmenovat? Rovnost 29.11.1978.
- Diplomové práce z onomastiky na pedagogické fakultě UJEP. Universitas, 1979, s. 62-63.
- 12 drobných zpráv. Onomastický zpravodaj ČSAV 24, 1983, s. 605nn.
- 5 drobných zpráv. Onomastický zpravodaj ČSAV 25, 1984, s. 135, 167, 168, 171, 172.
- Český sborník o onomastice jako společenské vědě. Slovo a slovesnost 46, 1985, s. 76-78.
- První celostátní onomastický seminář. Onomastický zpravodaj ČSAV 27, 1986, s. 610-613.
- VIII. celopolská konference. Onomastický zpravodaj ČSAV 31, 1990, s. 249-251.
- Seznam ulic některých měst v NDR. Onomastický zpravodaj 31, 1990, s. 204.
- P. Žigo a kol.: Lovinobaňa. Onomastický zpravodaj 31, 1990, s. 237-238.
- 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. Naše řeč 84, 2001, s. 151-153.
- Miloslava Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině,…, Liberec 2002, 256 s. včetně rejstříku probíraných příjmení. In: Slavia, 73, 2004, s. 208-209.
jubil.čl.: Jubileum (J. Balhara). Moravský večerník 13.6.1991.
- Jubileum Dušana Šlosara. In: Karlík, P. et al. (eds.):Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice 1995, s. 5-9.
Bibliografie prací Dušana Šlosara za léta 1953 - 1994. In: Karlík, P. et al. (eds.):Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice 1995, s. 9-28.
- K životnímu jubileu Dušana Šlosara. Naše řeč 83, 2000, 4, s. 216-217.
- Prof. Dušanu Šlosarovi k narozenám. SPFFBU, A 53, 2005, s. 106-107.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map