WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ČERNÝ, Marcel, PhDr. Ph.D.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 264
+420 / 224 800 264
Bydliště / Home address Šimůnkova 1602, 182 00 Praha 8
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address cernymar...slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Literary criticism (history)
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-jihoslovanské a česko-bulharské kulturní vztahy
- Češi a Slované ve Vídni
- dějiny literárněvědné slavistiky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Recepce literárního díla českého mnicha na Chilandaru otce Sávy a nový zájem o jeho osobnost v Srbsku. - In: Slavia. - Roč. 69 (2000), s. 289-311.
- Athos českýma očima v moderní době. - In: Slavistika a balkanistika / Ed. Ivan Dorovský. - Brno, 2001. - s. 19-47. - (Litteraria humanitas; X)
- Bulharistický přínos V. Bechyňové a nerealizovaný projekt Dějin bulharské literatury ve Slovanském ústavu [studie; s bibliografií prací V. Bechyňové]. - Slavia. - Roč. 70 (2001), s. 299-334. Též in: Cyrillomethodiana : In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. - Praha, 2001. - S. 299-334.
- Dlaczego J. Zeyer nie odszedł na Górę Athos? (O spotkaniu J. Zeyera z Sawą Chilandarskim) [polský překlad referátu předneseného na konferenci Wielke ośrodki klasztorne i ich oddziaływanie na kulturę krajów słowiańskich]. - In: Klasztory i kultura krajów słowiańskich. - Kraków, 2001. - S. 175-207. - (Biblioteka ekumenii i dialogu; 15)
- Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství? - In: Česká slavistika 2003. - Praha, 2003. - S. 185-198.
- Ljuba Kasarová-Splítková (1884-1946) a Čechy aneb In margine jedné nevydané juvenilie Věnceslavy Havlíčkové (Bechyňové) (1920-2000) [studie; s edicí studie V. Havlíčkové Česká inspirace lyriky L. Kasarové]. - In: Homo bohemicus. - София : Бохемия клуб, 2003. - Кн. 4. - S. 5-45.
- Nevydaná edice Dopisů ctihodného otce Sávy Chilandarce od Josefa Zdeňka Raušara : příspěvek k dějinám česko-srbských kulturních styků. - In: Od Moravy k Moravě : Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století / K vydání připravili L. Hladký a V. Štěpánek ve spolupráci s B. Chocholáčem a L. Janem. - Brno : Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2004. - S. 93-133.
- „Bez rodné půdy pod nohama a s budoucností nejistou!“ : Příspěvek k problematice literárního ztvárnění Vídně se zvláštním zřetelem k dílům českovídeňských prozaiků a básníků. - In: Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století / ed. H. Ulbrechtová-Filipová. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004. - S. 399-487.
- Literatura jako důkaz životaschopnosti : Přehled dějin písemnictví Lužických Srbů. - In: Navýchod. - Slovanské literatury - speciální číslo časopisu, seš. 5 (2005), s. 2-4.
- Od „zlatého věku“ po socialistický realismus. Přehled dějin bulharské literatury do roku 1989. - In: Navýchod. - Slovanské literatury - speciální číslo časopisu, seš. 5 (2005), s. 22-23.
- Polychromatická paleta současné bulharské literatury. - In: Navýchod. - Slovanské literatury - speciální číslo časopisu, seš. 5 (2005), s. 23-24.
- K vydávání archivní pozůstalosti Sávy Chilandarce. (Několik poznámek ke knize: Сава Хиландарац, Типикарница светог Саве у Кареји. Приредио Т. Јовановић, предговор Б. Радовановић, са немачког превела Ј. Вељановски, Serbian Literary Company, Toronto 2000, 145 стр.) [materiálová studie s přílohami Stručný soupis archivních pozůstalostí Sávy Chilandarce a Úvod Sávy Chilandarce k dopisům Onufrije Popoviče]. - In: Slavia. - Roč. 74 (2005), s. 39-64.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map