WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RAMBOUSEK, Jiří, PhDr. CSc. Doc.

* 1927-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literatura 20. století, zvláště česká literatura 1939-1945
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost
- Společnost Jiřího Mahena - člen rady
- Universitas - redakční rada
- porota pro udělování Ceny Jaroslava Seiferta (organizuje Nadace Charty 77, předseda Karel Šiktanc) - člen
- Společnost bratří Čapků
Publikační činnost / Publications - Revizor / N. V. Gogol ; doslov a vysvětl. naps. J. Rambousek. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1959. - 118 s. - 2. vyd.: 1966. 125 s. - Doslov a vysvětlivky s. 103-118 (1. vyd.), s. 109-125 (2. vyd.).
- Česká literatura 1918-1945 : slovníková příručka / red. J. Rambousek, V. Vařejková, Z. Zapletal. (Též autor 13 hesel, spoluautor 4 hesel, autor předmluvy a chronologické tabulky.) - Praha : Československý spisovatel, 1970. - 518 s.
- Jiří Mahen a Českolipsko. - Česká Lípa : Okresní archiv : Okresní muzeum, 1982. - 110 s.
- Básně, eseje, překlady / J. Palivec ; uspoř. a k vyd. připr., doslov a ediční poznámky naps. Jiří Rambousek. - Praha : Torst, 1993. - 354 s. - Poznámky a doslov s. 303-354.
- Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel / J. Palivec ; uspoř., k vyd. připr., ediční poznámky a doslov naps. J. Rambousek. - Praha : Torst, 1996. - 562 s. - Ediční poznámky a doslov s. 419-526.
- Jaroslav Hašek und Wien. - In: Wiener slavistisches Jahrbuch. - Band 42. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996. - S. 231–238. - (Stať o obrazu Vídně v Haškově díle, zejména v knize Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Původně přednáška na Universität Wien.)
- Jaromír Wágner, poutník Máchovými krajinami. - In: Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů / Jaromír Wágner. - Česká Lípa : END, 1996. - S. 114–123. - (Doslov k posmrtnému vydání knihy máchovského badatele.)
- Obecná čeština v české poezii. - In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník prací PdF MU 133. - Brno : MU, 1996. - S. 183–187. - (Řada jazyková a literární ; č. 27 / sest. Rudolf Šrámek.) - (Stať o pronikání obecné češtiny do české poezie – od Nerudy po autory z okruhu Revolver Revue. Původně příspěvek na konferenci O spisovnosti a nespisovnosti v současné jazykové komunikaci, leden 1995.)
- Jihlava v díle moravského "kukátkáře" : Sto let od smrti Václava Kosmáka. - In: Vlastivědný sborník Vysočiny. - Jihlava : Muzeum Vysočiny a Státní okresní archiv, 1999. - S. 377-392. - (Oddíl věd společenských ; sv.11.) - (Kosmákova studentská léta, jihlavská témata v jeho dílech. Obrazové přílohy.)
- Ta tma, tos býval ty? - In: Úpadek hvězd / Jaromír Hořec. - Praha : Riopress, 2000. - S. 99-105. - (Doslov k básnické sbírce.)
- Seifertovo století české literatury. - In: Universitas. - Roč. 34., č. 3 (2001), s. 3-10. - (Stať k stému výročí narození J.Seiferta.)
- Jaroslav Seifert a dětská literatura. - In: Ladění. - Roč. 6 (11), č. 3 (2001), s. 8-10. - (Článek se zabývá Seifertovými verši pro děti a motivem dětství v jeho poezii.)
- Neznámé kapitoly ze vzpomínek Heleny Čapkové-Palivcové. - In: Karel Poláček a pátečníci. / Sestavil a k vydání připravil Pavel Janáček, odp. red. Jan Tydlitát. - Boskovice : Albert, 2001. - S. 154-164. - (Příspěvek z konference konané 24.-26. 5. 2001 v Rychnově n. Kněžnou.)
- Jihlavský lékárník František Mrštík. - In: Vlastivědný sborník Vysočiny. - Jihlava : Muzeum Vysočiny a Moravský zemský archiv ; Státní okresní archiv, 2002. - S. 195–209. - (Oddíl věd společenských ; sv. 13) - (Stať o jihlavském působení jednoho ze čtyř bratří Mrštíků, asistenta farmacie F.M. Obrazové přílohy.)
- Dvanáct set stran myšlení o literatuře. - In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 5 (2003), s. 612–619. - (Recenze prvních dvou dílů antologie M. Přibáně Z dějin českého myšlení o literatuře.)
- Křik Koruny české – málo známá odbojová akce českých spisovatelů. - In: Universitas. - Roč. 36, č.1 (2003), s. 3-12. - (Stať o sborníku protifašistických básní, který čeští spisovatelé propašovali na začátku druhé světové války do Francie.)
- Nesoustavná rukověť české literatury. / Jmenný rejstřík sestavil autor. : Bibliografii Jiřího Rambouska zpracoval Michal Přibáň se studenty Pedagogické fakulty MU. Red. Milena Vojtková. - Praha : Torst, 2003. - (Soubor vybraných prací J.R. z let 1967–2000. S bibliografií a rejstříky celkem 693 s., text 620 s.)
- Dva samizdatové sborníky věnované památce Olega Suse : Česká a polská samizdatová literatura. – In: Sborník
z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 13. a 14. listopadu 2002. / Red. Libor Martinek a Martin Tichý. - Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2004. - S. 109-113. - (Stať o dvou brněnských samizdatových sbornících. Příspěvek byl zaslán dodatečně, nebyl na konferenci prosloven.)
- Jiří Kárnet – jeden z prvních poúnorových exulantů. : Literatura určená k likvidaci. – In: Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.–27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. - Praha : Obec spisovatelů, 2004. - S. 165-175. - (Medailon dramatika a divadelního kritika, člena poválečné Skupiny Mladé fronty.)
- Dát hlas rtům němé domoviny. - In: Universitas. - Roč. 37, č. 1 (2004), s. 10-20. - (Stať se zabývá poezií v ilegálních časopisech z let nacistické okupace.)
- Nesportovní povídky Jaroslava Žáka. - In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (Sborník ze sympozia, konaného v květnu 2004 v Rychnově nad Kněžnou). / sest. Erik Gilk a Jan Tydlitát. - Boskovice : Albert, 2004. - S. 263–271. - (Studie o díle humoristy a satirika Jaroslava Žáka a o jedné z jeho posledních knih.)
- To všechno jsem byla já... : (O díle spisovatelky Mileny Honzíkové). - In: Vlastivědný sborník Vysočiny. - Jihlava : Muzeum Vysočiny a Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv, 2004. - S. 75 -98. - (Oddíl věd společenských ; sv. 14) - (Podrobná, obrazovými dokumenty doplněná stať o životě a díle autorky, která prožila své mládí v Jihlavě.)

Poznámky / Notes - Úplná bibliografie za roky 1945-duben 2003 je uvedena v závěru knihy Nesoustavná rukověť české literatury (Praha : Torst, 2003) viz Publikační činnost. Zde v databázi jsou příspěvky nezařazené do uvedené knihy.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map