WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GREPL, Miroslav, Prof. PhDr. CSc.

* 1929-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teoretické a metodologické problémy syntaxe
- věta v komunikačních procesech
- indikátory modálních a ilokučních funkcí výpovědí
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní gramatická komise při Mezinárodním komitétu slavistů
Publikační činnost / Publications - K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století. - In : Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, D 9 (1962), s. 137-160.
- Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1967. - 151 s.
- Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. / spoluautor: Karlík, P. - Brno : Univerzita J. Ev. Purkyně, 1983. - 102 s.
- The Deagentive Diathesis and the Passive in Slavonic Language. - Die Welt der Slaven. - Jhrg. 32, Heft 2 (1987), s. 334-349.
- Skladba spisovné češtiny / naps. J. Bauer, M. Grepl. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1980. - 337 s.
- Mluvnice češtiny. Díl 3, Skladba / [F. Daneš ... et al.]. - Praha : Academia, 1987. - 746 s. - Spoluator a redaktor.
- Důsledky existence / neexistence prézentních forem slovesa esse v gramatickém systému češtiny a ruštiny. - In : Československé Přednášky pro X. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. - Praha, 1988. S. 35-45.
- Skladba spisovné češtiny. - 2. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelsví, 1989. - 474 s.
- Über einen Typ der "kontrahierten" Sätze im Tschechischen. / Spoluautor: Trost, K. - In : Anzeiger für slavische Philologie 22, (1992), s. 123-137.
- Příruční mluvnice češtiny. - 2. vyd. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 1997. - 632 s. - Spoluautor.
- Skladba češtiny / Spoluautor: P. Karlík. - Olomouc : Votobia, 1998. - 503 s.
- Encyklopedický slovník češtiny. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 2002. - 604 s.
- Funkce částic (partikulí) ve výstavbě českých výpovědí. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - s. 49-56.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map