WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MATHAUSER, Zdeněk, Prof. PhDr. DrSc. Dr.h.c.

* 1920-2007

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská avantgarda
- vztahy avantgardy ruské a české
- umělecká a literární moderna z hlediska fenomenologie a sémiotiky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká společnost pro estetiku Akademie věd ČR
- Vědecká společnost pro sémiotiku Akademie věd ČR (při Kybernetické společnosti)
- Literárněvědná společnost Akademie věd ČR
- Deutsche Gesellschaft für Ästhetik
- Svět literatury - redakční kruh
- Klub přátel Tvaru
- Komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro obhajoby ve vědních oborech Literární věda a Estetika - člen
- Slovenská komisia pre obhajoby doktorských dizertačních prác vo vednom obore Humanitné vedy - Vedy o kultúre - člen
- Akademický klub Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - čestný člen
- doctor honoris causa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Publikační činnost / Publications - O umělecké specifičnosti v sovětské literatuře. Praha : SPN, 1956. - 304 s.
- Umění je život. Praha : Svět sovětů, 1961. - 32 s.
- Umění poezie : Vladimír Majakovskij a jeho doba. Praha : Československý spisovatel, 1964. - 307 s. (Zkrácené překlady z knihy Umění poezie : Poet-mir. Praga : Artia, 1967. 86 s. Die Kunst der Poesie. Praha : Artia, 196. 85 s.)
- Současná sovětská literatura II. Ruská poezie. / Spoluautorství J. Honzíka a M. Arnautové. - Praha : [s.n.], 1964. - 173 s.
- Spirála poezie : ruské básnictví od roku 1945 do současnosti. - Praha : Svět sovětů,1967. 130 s. (Překlad: Die Spirale der Poesie : Die russische Dichtung seit 1945. München : Kubon & Sagner, 1975. 182 s.)
- Nepopulární studie : z dějin ruské avantgardy. Praha : Svoboda, 1969. - 199 s. (Do roku 1990 v „libri prohibiti“.)
- Literatúra a anticipácia. Bratislava : Tatran, 1982. - 225 s.
- Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno : Blok, 1989. - 248 s.
- Estetické alternativy : Jazyk vědy a jazyk poezie. Praha : Gryf, 1994. - 141 s.
- Mezi filosofií a poezií. - Praha : Filosofia, 1995. - 143 s.
- Estetika racionálního zření. Praha : Karolinum,1999. - 161 s.
- Zázrak neubývání. - Nitra, 2000.
- Rozbor povídky “Kapitánova dcerka”. In: Ruský jazyk, 1954, č. 8, s. 346-353.
- K otázce typičnosti [v literatuře]. In: Sovětská literatura, 1955, č. 6, s. 805-817.
- K thematu osvobození českých krajů v sovětské literatuře. In: Sovětská literatura, 1955, č. 5, s. 628-655.
- Současný stav a další úkoly boje s ilustrativním chápáním umělecké literatury. In: Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dějiny SSSR, 1956, č. 1, s. 74-91.
- K otázce dialektických souvislostí literárního díla. In: Čs. rusistika, 1957, č. 3, s. 407-728.
- O společenském a osobním v umělecké literatuře : tři studie z dějin ruské a sovětské literatury. In: Čs. rusistika, 1957, č. 1, s. 1-40.
- Zdravý ruch v theorii literatury. In: Ruský jazyk, 1957, č. 1, s. 5-12.
- Vladimír V. Majakovskij. In: Ruský jazyk, 1958, č. 7, s. 291-296.
- G.V. Plechanov a otázky současné teorie literatury. In: Čs. rusistika, 1959, č. 4, s. 201-211.
- K voprosu ob istočnike chudožestvennogo tvorčestva. In: Naučnyje doklady vysšej školy, Filologičeskije nauki, 1960, No 1, s. 27-34.
- O uměleckých názorech V. Majakovského. In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Suppl. Praha : Karolinum,1960. S. 117-121.
- O zdroji umění. In: Filozofický časopis, 1960, č. 3, s. 326-341.
- Umění a realita. In: Bulletin VŠRJL, 1960, č. 4, s. 137-149.
- O formě. In: Čs. rusistika, 1961, č. 4, s. 241-242.
- Estetické možnosti společenské reality. In: Česká literatura, 1962, č. 1, s. 73-82.
- Klást otázky nově! In: Čs. rusistika, 1962, č. 2, s. 65-69.
- Vladimír Majakovskij : 19.7.1893-14.4.1930. In: Kulturněpolitický kalendář 1963. Praha : Orbis, 1962, s. 32-33.
- Nové umělecké snahy a dnešní literárněvědná výzbroj. In: Souvislosti a perspektivy prózy : mezinárodní setkání prozaiků a kritiků, leden 1963. Uspoř. J. Hájek a F. Benhart. Praha : Československý spisovatel, 1963, s. 136-140.
- Majakovskij 1963. In: Čs. rusistika, 1963, č. 3, s. 113-118.
- Vladimír Majakovskij. In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1. Slavica Pragensia 5. Praha : Karolinum, 1963, s. 205-227.
- K metodám zkoumání ruského modernismu. Problémy moderních směrů v ruské literatuře. In: Čs. rusistika, 1964, č. 1, s. 1-5.
- Dvojí tvář schématu : futurismus, některé avantgardní jevy. In: Orientace,1966, č. 6, s. 58-62.
- Leonid Martynov. In: Ruský jazyk, 1966/67, č. 3, s. 97-101.
-Na prahu sovětské estetiky : Plechanovův sociologismus a formální škola. In: Estetika, 1967, č. 4, s. 293-304.
- Nihil et infinitum ruského futurismu. In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1-3. Praha : Karolinum, 1967, s. 1-3.
- Ruský kubofuturismus, jeho determinace a transcendence. In: Čs. Rusistika, 1967, č. 4, s. 208-214.
- Axiologická problematika dvojího modelu ruské sovětské poezie. In: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Praha : Academia, 1968, s. 301-308.
Logika nelogičnosti : K některým souvislostem ruského futurismu. In: Problémy literárnej avantgardy. Bratislava : Vydavatelství SAV, 1968, s. 143-150.
- Negace a abstrakce jako umělecký princip : k ruské poezii 20. století. In: O ruskej literatúre. Bratislava : Slovenský ústredný výbor ZČSSP, 1968, s. 68-75.
- Estetický ideál a estetický reál. In: Estetika, 1969, č. 1, s. 54-58.
- K struktuře evropských avantgard. In: Slavica slovaca, 1970, č. 4, s. 355-362.
- Dialektika bytí a dialektika poesie. In: Estetika, 1973, č. 3, s. 162-178.
- Mezi stylistikou a ontologií : k problematice ruského symbolismu a futurismu. In: Slavic Poetics : Essays in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague ; Paris : Mouton, 1973, s. 283-293.
- Ontologicko-stylistický model romantického díla. In: Slavia, 1973, č. 1, s. 82-94.
- L‘histoire des avant-gardes européennes du point de vue de deux problèmes du Congrès de l’A.I.L.C. In: Littérature et société, Actes du Vle Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée. Stuttgart, 1975, s. 397-402.
- Umění a anticipace. In: Estetika, 1975, č. 4, s. 189-214. (podpis ZM)
- Zur Typologie der ästhetischen und künstlerischen Richtungen. In: Estetika, 1976, č. 2, s. 123-142. Též in: Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. Ed. John Odmark. Amsterdam : John Benjamins B. V., 1979, s. 135-175.
- Literatur und Antizipation. In: Neohelicon V-1. Budapest ; Amsterdam : Akad. Kiadó ; J. Benjamins B.V., 1977, s. 219-264.
- Řada předpokladová a řada realizační. In: Slovenská literatúra, 1977, č. 6, s. 694-711.
- Mezi osou charakterovou a osou fabulační. K některým syntetickým kategoriím vědy o umění a literatuře. In: Estetika, 1979, č. 1, s. 15-39.
- Anticipace „po díle“. In: Estetika, 1980, č. 4, s. 230-246.
- Zich a dnešek. In: Vědecký odkaz Otakara Zicha : sborník ze symposia v Praze 16.-18. května 1979. Ed. R. Pečman. Brno : Česká hudební společnost, 1981, s. 217-222.
- Symbol v životě a symbol v umění. In: Estetika, 1982, č. 4, s. 199-218.
- Kierunek artystyczny a wartość artystyczna. In: Kryzys estetyki? Ed. M. Golaszewska. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1983, s. 143-147.
- Hodnotová předpokladovost a hodnotová realizace : k otázce metody a normy. In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. Praha : PNP, 1984, s. 53-93.
- K intersémiotické problematice uměleckých druhů. In: Uměnovědné studie V. K problematice struktur ve společenských vědách. Praha : Ústav teorie a dějin umění ČSAV v Praze, 1984, s. 67-85.
- Počitadla filozofů a počitadla básníků. In: Estetika, 1984, č. 3, s. 138-141.
- Literatura i anticipacija. In: Istorija češskoj i slovackoj estetiki XIX - XX vv. Tom 2. Moskva : Iskusstvo, 1985, s. 290-299.
- Předpoklad - realizace. In: Laudatio S. Wollman, Praha, 1985.
- Umělecká situace (Komplexní model umělecké situace). In: Estetika, 1985, č. 3, s. 137-157.
- Umenie a ontológia I, II. In: Výtvarný život, 1985, č. 4 a 5, s. 26-27 ; 19-20.
- Das Symbol in der darstellenden Kunst und Literatur. In: Wechselwirkungen der darstellenden Künste : internatinales Kolloquium, 29. - 30. November 1983. Berlin : Akademie der Künste der DDR, 1986, s. 34-36.
- Poetismus a básnictví Lefu. In: Estetika, 1987, č. 1, s. 21-27.
- Světový názor a hlasový projev. In: Světový názor a umělec socialistické epochy : ke 40. založení JAMU v Brně. Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1987, s. 111-118. Též in: Estetika, 1988, č. 2, s. 106-110.
- Triáda uměleckých druhů. In: Slavia, 1987, č. 1, s. 35-41.
- Virtuóznost a metahabilita. In: Estetika, 1987, č. 3, s. 150-171.
- Interpretacyjna analiza Szwejka. In: Pamietnik Slowianski 38/39. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1988/1989, s. 171-196.
- Prilog metapozicijama u umetničkoj situaciji. In: Kniževna reč, 1988, č. 321, s. 1 a 20.
- Švejkova interpretační anabáze. In: Filmový sborník historický 1. Film a literatura. Praha : Čs. filmový ústav, 1988, s. 173-194.
- Umělecké češství a jeho interpretace. In: Estetika, 1988, č. 1, s. 40-43.
-Umělecké paralely a anticipace sociálních revolucí. In: Umenie a revolúcia. Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1988, s. 225-236.
- Estetická výchova a estetická atmosféra. In: Laudatio Milan Jankovič. Praha,1989, s. 209-218.
- Ruská básnická avantgarda (Metody jejího zkoumání a náš poválečný vývoj). In: Slavia, 1989, č. 3, s. 258-274.
Víra v obraz : k recepci uměleckého díla. In: O interpretácii umeleckého textu 12. Nitra : Pedagogická fakulta v Nitre, 1989, s. 143-157.
- Virtuoznosť i vysokoje iskusstvo. In: Problemy metodologii sovremennogo iskusstvoznanija. Moskva : Nauka, 1989, s. 148-158.
- Zur Struktur der europäischen Avantgarden. In: Literarische Avantgarden. Ed. M. Hardt. Darmstadt : WGB, 1989, s. 77-89.
- Dialektika a hermeneutika vo výklade umenia. In: Výtvarný život, 1990, č. 3 a 4, s. 49-51 ; 49-51.
Edmund Husserl a ruská filozofie. In: Filosofický časopis, 1990, č. 1/2, s. 107-117.
- Estetická výchova a estetická atmosféra. In: Estetika, 1990, č. 4, s. 243-247.
- Metafora v systému duchovních útvarů společnosti. In: Úloha metafory ve vědeckém poznávání a vyjadřování. Praha : Filozofický ústav ČSAV, 1990, s. 34-49.
- Trojaká iniciatíva Michaila Bachtina. In: Bachtinovské inšpirácie. Bratislava : Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, 1990, s. 51-63
- Avantgarda a tradice. In: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Řada literárněvědná. (K poctě prof. M. Mikuláška). Brno : Filozofická fakulta, 1991, s. 37-34.
- Estetický objekt v dějinách fenomenologie a hermeneutiky. In: Slovenská literatúra, 1991, č. 5/6, s. 423-428.
- Fenomenologie a umění. In: O Edmundu Husserlovi. Ed. P. Marek. Prostějov : Muzeum Prostějovska, 1991, s. 145-150.
- Globály české filmové historie. In: Filmový sborník historický 2, 90 let vývoje čs. kinematografie – příspěvky konference. Praha : Čs filmový ústav, 1991, s. 205-212.
- Kulturní dědictví jako filozofický problém. In: Bulletin Státního ústavu památkové péče 7. Praha : Státní ústav památkové péče, 1991, s. 9-13.
- Mechanik-Tropen-Quadrat des künstlerisch Spezifischen. In: Europäische Zeitschrift fiir Semiotische Studien, 1991, Vol. 3/3, s. 475-492.
- Sémiotika a hermeneutika. In: Filozofický časopis, 1991, č. 5, s. 801-820.
- Text a samodanost : G. Ajgi. In: O interpretácii umeleckého textu 13, Nitra : Pedagogická fakulta v Nitre, 1991, s. 77-91. Též in: Tvar, 1991, č. 32, s. 1-12.
- Triáda uměleckých druhů. In: Litteraria humanitas : Genologické studie I. Brno : Masarykova univerzita, 1991, s. 10-18.
- Brentano, Husserl und die zeitgenössische Philosophie der Exteriorität. In: T. G. Masaryk und die Brentano-Schule : Beiträge zum gleichnamigen Symposium vom 15.-17. October 1991. Ed. J. Zumr, Th. Binder. Graz ; Praha : Filozofický ústav, 1992, s. 42-49.
- Čtvero literárněvědných tázání. In: Tvar, 1992, č. 23, s. 1, 4 a 5.
- Marina Cvetajevová a vznešenost poezie. In: Tvar, 1992, č. 44, s. 1, 4 a 5.
- Odpověď panu Tomáši Glancovi ve věci básníka Vladimíra Majakovského. In: Volné sdružení českých rusistů VIII, 1992, s. 29-35.
- Sekundární literatura či paralelní kontemplace? In: Česká literatura, 1992, č. 5, s. 483-490.
- Symbolový okruh umělecké situace. In: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Ed. J. Stachová. Praha : Filozofický ústav ČSAV, 1992, s. 9-19.
- Autor biografický a autor intencionální v literární kritice a literární výchově. In: O interpretácii umeleckého textu 15. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre,1993, s. 117-129.
- Husserlova fenomenologie a literární teorie 20. století. In: Česká slavistika 1993. České přednášky pro XI. Mezinárodní sjezd slavistů. Praha : Euroslavica, 1993. S. 371-376. Též in: Slavia, 1993, č. 3, s. 371-376.
- K trojímu pojetí intuitivismu. In: Intuice ve vědě a filozofii. Ed. J. Stachová, J. Nosek. Praha : Filozofický ústav AVČR, 1993, s. 21-33. Též in: Iniciály, 1993, č. 31, s. 14-17.
- Marina Cvetajeva i veličije poezii. In: Sborník přednášek z konference M. Cvetajevová a Československo. Praha ; Brno : Masarykova univerzita v Brně, Centrum pro další vzdělávání učitelů, 1993, s. 8-20.
- Slovenský príspevok do literárnej vedy. In: Metatext a preklad. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1993, s. 14-15.
- Sub´jekt liričeskogo stichotvorenija. In: Litteraria humanitas : Genologické studie II. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1993, s. 163-168.
- Avantgarda zpovzdálí. In: Literární noviny, 1994, č. 10, s. 12.
- Čtvero literárněvědných tázání. In: Přednášky z XXXVI. běhu LŠSS. Praha : Univerzita Karlova, 1994, s. 83-92.
- Estetická hodnota: „mizí“ či je „viděna“? In: Slovenská literatúra, 1994, č. 5-6, s. 449-455.
- K možnosti komplexního modelu „umělecké situace“. In: Model a analogie ve vědě, umění a filozofii (Sborník příspěvků). Ed. J. Stachová. Praha : Filosofia, 1994, s. 19-36.
- Konferenční účtování aneb Pluralita a systém. In: Oleg Sus redivivus. Ed. R. Pečman, P. Osolsobě. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1994, s. 87-93.
- Moderna a postmoderna : k otázce plurality a komplexnosti v současné teorii literatury. In: Host, 1994, č. 4, s. 18-26.
- „Umělecká situace“ a možnost jejího modelu. In: Tvar, 1994, č. 5, s. 7-8.
- Co vidíme uměleckými texty? In: Realismus ve vědě a filosofii (Sborník příspěvků). Ed. J. Nosek, J. Stachová. Praha : Filosofia, 1995. S. 11-23. Též in Tvar, 1995, č. 3, s. 5-6. Též separát Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie v Nitre, Nitra 1995, 16 s.
- Heslo „Sémiotika umění“. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. N-Ž. Praha : Academia, 1995, s. 729-731.
- K sémiotice a hermeneutice : interpretační zkušenosti s díly N.V. Gogola, E.A. Poa, J. Haška aj. In: Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 183-197.
- Může umění lhát? In: Tvar, 1995, č. 21, s. 1, 4. Též in: Společenské hry : analytický přístup. Ed. J. Doubravová. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003, s. 178-186. - Překlad Kann die Kunst lügen? In: Musica Olomucensia III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc : Univerzita Palackého, 1997, s. 119-124.
- Od metafor k paradoxům : umění na křižovatce teorií bytí. In: Tvar, 1995, č. 16, s. 6-7.
- Vier literaturwissenschaftliche Fragestellungen. In: Intentionalität - ¬Werte - Kunst. (Husserl. Ingarden. Patočka.) Ed. J. Bloss, W. Strożewski, J. Zumr. Praha : Filosofia, 1995, s. 248-261.
- Avantgardní mýtus Sergeje Jesenina. In: Svět literatury, 1996, č. 12, s. 68-75.
- Filosofická inspirace starého Ahasvéra R. J. In: Tvar, 1996, č. 10.
- Filosofie předpokladovosti a teorie umění. In: Martin Heidegger a problémy myšlení (Sborník studií). Ed. M. Pauza. Praha : Filosofia, 1996, s. 116-128.
- Michail Bachtin očima německé literární vědy. In: Slovenská literatúra, 1996, č. 1/2, s. 54-59.
- Moderna a postmoderna : k otázce plurality a komplexnosti v současné teorii literatury. In: Litteraria humanitas : Genologické studie IV, Roman Jakobson.. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1996, s. 41-49.
- Teoretičtí dvojníci biografického autora. In: Subjekt - autor - auditórium. (Subjekt v priestoroch umenia.) Bratislava : Sorosovo centrum súčasného umenia, 1997, s. 213-218. - Též in: Host, 1997, č. 1, s. 62-66. Překlad Die theoretischen Doppelgänger des biographischen Autors. In: Subject - author - audience. (The Subject in the Expanse of Art.) Bratislava : Sorosovo centrum súčasného umenia, 1997, s. 224-231.
- Jiskření. In: Tvar, 1997, č. 11, s. 5.
- Strukturní rozprava o čtenářově úzkosti. In: Tvar, 1997, č. 21 s. 12.
- Text, který svítí. In: O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazo¬vý princíp. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997. S. 139-137. Též in: Tvar, 1997, č. 1, s. 6-7.
- Aus der Problematik des Prager Strukturalismus. In: Přednášky z XLI. běhu LŠSS. Praha : Univerzita Karlova, 1998, s. 229-240.
- Fenomenologie čtenářovy úzkosti. In: O interpretácii umeleckého textu 19. Od recepcie k morfológii umeleckého diela. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998, s. 99-109.
- Intencionalita v díle Mukařovského, Ingardenově a Losevově. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů. Praha : Slovanský ústav ; Euroslavica, 1998, s. 255-260.
- Paradox metafory a paradox bytí. In: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení (Ssborník příspěvků). Ed. J. Nosek, J. Stachová. Praha : Filosofia, 1998, s. 240-252.
- Pražská ruská poezie. In: Tvar, 1998, č. 9, s. 16n.
Pražská škola v česko-německém osvětlení. Nad knihou Prager Schule: Kontinuität und Wandel. In: Česká literatura, 1998, č. 3, s. 286-300, č. 4, s. 406-425.
- Slovanství jako přesah. In: K úloze Slovanů v historii a současnosti : kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze. Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 1998, s. 18-20.
- Symbol : supertrópus, superznak? In: Tvar, 1998, č. 18, s. 16-17.
- Das ästhetische Objekt in der Geschichte der Phänomenologie und der Hermeneutik. In: Jan Mukařovský and the Prague School / und die Prager Schule. Potsdam ; Praha : Universität Potsdam ; Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, s. 131-141.
- Epika v průsečíku časových dimenzí. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999, s. 9-16.
- Symbol: supertrópus, superznak? In: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Ed. E. Maliti a kol. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 13-19.
- Haškův „Švejk“ v průsečíku vědních systémů. In: Tvar, 2000, č. 21, s. 1, 4n.
- Ještě jednou o motivu sochy v tvorbě A.S. Puškina. In: Litteraria humanitas : Genologické studie VII, A.S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 42-47.
- K pomezí filosofie a moderny básnické i literárněvědné. In: Vztahy české a ruské literární avantgardy. Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 2000, s. 11-21.
- Nihil v poezii 20. století : básnické významy a kontexty smyslu. In: Slovenská literatúra, 2000, č. 3, s. 248-251.
The Model of an „Artistic“ Situation“. In: Theoria, San Sebastian, vol. 15, No 39, s. 497-513.
- Zázrak neubývání : inaugurační projev. In: Zázrak neubývání. Doctor honoris causa, zv. 3. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000, s. 25-30. Též in: Náš čas, časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2000, č. 4, s. 1 a 4.
- Básnická avantgarda a fenomenologické ponaučení. In: Litteraria humanitas : k výročí prof. Miroslava Mikuláška. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 69-82.
- Funkční a afunkční v uměleckém díle. In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii (Sborník příspěvků). Ed. J. Nosek. Praha: Filosofia, 2001, s. 69-82.
- Od sémiotiky k hermeneutice. In: Tvar, 2001, č. 15, s. 1 a 4-5.
- Tropus v ohnisku významu, tvaru a hodnoty. In: O interpretácii umeleckého textu 22. Pragmatika vyjadřovacích prostriedkov umenia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001, s. 9-18.
- Zur Kategorie des Funkelns. In: Přednášky z XLIV. Běhu LŠSS. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001, s. 215-220.
- Česká a ruská avantgarda a jejich filosofický průvodce. In: Avantgarda: vztah české a ruské avantgardy. Praha : Národní knihovna, Slovanská knihovna, 2002, s. 9-30.
- Gadamerovy transcedence přes okraj století. K odchodu filosofa, literárního vědce, hermeneutika. In: Tvar, 2002, č. 8, s. 6-7.
- Patero o věc klopýtání. In: Česká literatura, 2002, č.6, s. 597-605.
- Verständnis und Gültkeit. Zu künstlerischen und biblischen Texten, In: Philosophical Hermeneutics and biblical Exegegis. Ed. P. Pokorný a J Roskovec. Tübingen : Mohr Siebeck, 2002, s. 29-41.
- Mírné experimenty v mezích švejkologie. In: Tvar, 2003, č. 8, s. 4.
- Systémy a jejich zárodečná jádra. In: Semiotické modelovania sveta v texte. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003, s. 15-23.
- Jubileum v terénu vědecké rusistiky a básnického češství : k osmdesátinám Jiřího Honzíka. In: Stříbrný věk ruské literatury : sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka. Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2004, s. 34-41.
- Strukturalismus – fenomenologie – avantgarda. In: Slovo a slovesnost, 2005, č. 3, s. 163-175.
- Šťastná rozladěnost : k 100.výročí úmrtí A.P. Čechova (2./15.7.1904). In: Tvar, 2005, č. 1, s. 8-9.
- Umění a skutečnost. In. Na cestě ke smyslu díla : poetika literárního díla 20. století. Praha : Ústav české literatury AV ČR, 2005, s. 9-17.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map