WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BRANDER, Aleš, Doc. PhDr. CSc.

* 1944

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 275
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 724 118 276
E-mail / E-mail address brandner@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/1995-ales-brandner

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Česká asociace rusistů
- Česká asociace slavistů
- oborová rada pro doktorské studium pro obor ruský jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - člen
- Rossica - člen redakční rady
- Opera Slavica - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Istoričeskoje osveščenije nekotorych javlenij zvukovoj sistemy russkogo jazyka v auditorii buduščich filologov-rusistov. In Aktuaĺnyje problemy obučenija russkomu jazyku VII. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3845-4, s. 42-47. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, evropská akce.
- Konfrontativnoje issledovanije russkogo jazyka v češskoj srede. In Jezyk a rzeczywistoć. Rusystyczne studia konfrontatywne. Vyd. První. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2005. ISBN 83-226-1396-2, s. 346-352. 2002, Instytut Filologii Wschodnioslowiańskiej, evropská akce.
- Projevy analytismu v ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada A - jazykovědná, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 2005, vol. 53, s. 81-93.
- Reklamní slogan v ruštině a češtině. In Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané v Hradci Králové dne 26.10.2004. Vyd. První. Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2005. ISBN 80-86845-15-X, s. 43-50. 26.10.2004, Univerzita Hradec Králové, evropská akce.
- Funkcionirovanije suščestviteĺnych obščego roda v sovremennom russkom i češskom jazykach. In V poiskach ekvivalentnosti II. Acta Fakultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita (Filozofická fakulta) v Prešově, 2004. ISBN 80-8068-314-X, s. 24-35. 2004, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, evropská akce.
- Genezis i funkcionirovanije osnovnych morfologičeskich tipov proizvodnych narečij. In Slavica Wratislaviensia CXXVII. Wyraz i zdanie w jezykach slowiańskich. Wroclaw : Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, 2004. ISBN 83-229-2513-1, s. 23-30. 2002, Uniwersytet Wroclawski, evropská akce.
- K problematike grammatiki v škole. In Russkij jazyk v centre Jevropy 7. Banská Bystrica : Asociácia rusistov Slovenska, 2004. ISBN 80-89070-21-3, s. 77-79. 2002, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, evropská akce.
- Otraženije jazykovogo nasledija XVII veka v russkom literaturnom jazyke novogo vremeni. In BraSlav 2. Bratislava : Kartprint, 2004. ISBN 80-88870-39-9, s. 195-201. 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, evropská akce.
- Reklamnyj slogan v russkom jazyke. In Lingua et communicatio in sphaera mercature. Ostrava : Ostravská uániverzita (Filozofická fakulta), 2004. ISBN 80-7368-026-2, s. 9-15. 2004, Luhačovice, evropská akce.
- Suščestviteĺnyje obščego roda na -a//-ja so značenijem lica v sovremennom russkom jazyke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 2004, vol. A (52), s. 47-58.
- Tendencii razvitija neizmenjajemych suščestviteĺnych v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim. In Rossica Olomucensia XLII (za rok 2003), 1. část. Ročenka katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0830-9, s. 49-54. 2003, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, evropská akce.
- Ukrajinistyčna konferencija u Brno. Opera Slavica, Brno, FF MU. ISSN 1211-7676, 2004, no. 2, s. 38-41.
- Češskaja jazykovedčeskaja rusistika za 1999-2003 gg. In Russkoje slovo v mirovoj kuĺture (Češskaja rusistika posle IX kongressa MAPJaL). Praha - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-7329-041-3, s. 6-9. 2003, Petrohrad, celosvětová akce.
- K nekotorym javlenijam v razvitii morfologičeskogo plana sovremennogo russkogo jazyka. In Russkoje slovo v mirovoj kuĺture (Češskaja rusistika posle IX kongressa MAPRJaL). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-7329-041-3, s. 68-72. 2003, Petrhrad, celosvětová akce.
- K nekotorym sdvigam na morfologičeskom urovne sovremennogo russkogo jazyka. In Russkoje slovo v mirovoj kuĺture. Russkij tekst i russkij diskurs segodnja. Sankt-Peterburg : Politechnika, 2003. ISBN 5-7325-0752-3, s. 247-255. 2003, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, celosvětová akce.
- K t. naz. kategorii ženskosti v russkom jazyke. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Zborník príspekov z medzinárodnej vedeckej konferencie Hĺadanie ekviovalentnosti 1. Prešov : Prešovská univerzita, 2003. ISBN 80-8068-204-6, s. 38-47. 2002, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, evropská akce.
- Osobennosti vyraženija kategorii roda u oduševlennych suščestviteĺnych v russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 2003, vol. A (51), s. 13-24.
- Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-3220-0.
- MYRONOVA, Halyna - BRANDNER, Aleš:
Ukrajinistická konference v Brně. Slavica Slovaca. 2003, vol. 38, no. 2, s. 176-177.
- V. V. Daĺ i russkaja dialektologija. In Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Katedra ruštiny a francouzštiny). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 53-59. 2001, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, celostátní akce.
- Varianty form roditeĺnogo padeža množestvennogo čisla u suščestviteĺnych i ich normativnaja značimost. In Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity (Katedra ruštiny a francouzštiny). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 11-16. 2000, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, celostátní akce.
- Zvláštnosti vyjádření kategorie rodu u životných substantiv v ruštině a češtině. In Dialog kultur II. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2003. ISBN 80-86042-77-4, s. 35-43. 2002, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, evropská akce.
- Aktuaĺnyje processy v morfologičeskoj sisteme russkgo glagola. In Slavica Wratislaviensia CXVII. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2002. ISBN 0239-6661, s. 43-48. 2000, Uniwersytet Wroclawski, evropská akce.
- Jazykovaja situacija v Rossii Petrovskoj epochi. In Cirill és Metod példaját kovetve.. Tanulmányok H. Tóth Imre 70. szuletésnapjára. Szeged : A Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének Kiadványa, 2002. ISBN 963 482 573 7, s. 67-73. 2001, Univerzita Szeged.
- Jazykovaja situacija v Rossii XVIIII veka i utverždenije russkogo literaturnogo jazyka novogo tipa. Slavia, Praha, Euroslavica. ISSN 0037-6736, 2002, vol. 71, no. 2, s. 121-132.
- K istoričeskomu razvitiju kratkich dejstviteĺnych pričastij v russkom jazyke. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije. Čast1. Minsk : Běloruská státní unuverzita v Minsku, 2002. ISBN 985-445-731-1, s. 6-9. 2002, Filologická fakulta Běloruské státní univerzity, evropská akce.
- K jednomu případu vývoje náslovného seskupení konsosnantů v ruštině a češtině. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 63-70. 2001, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, evropská akce.
- Místo nesklonných adjektiv v mluvnickém systému současné ruštiny a češtiny. In Sborník katedry slavistiky Pedagogické fakulty UHK. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-952-0, s. 57-65. 2001, , celostátní akce.
- Narečija v krugu častej reči - istorija ich vozniknovenija. Sborní prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 2002, vol. A (50), s. 81-88.
- Nulevoj tip adjektivnogo sklonenija prilagateĺnych v sovremennom russkom jazyke. In Rossica Olomucensia XL (za rok 2001). 1. část. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0116-9, s. 191-195. 2001, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, evropská akce.
- Processy internacionalizacii v russkom jazyke. Litteraria Humanitas, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 12313-1253, 2002, vol. XI, s. 185-209.
- Vývoj ruského jazyka v 18. století na pozadí reforem Petra I. Universitas (revue Masarykovy univerzity v Brně), Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 1211-3384, 2002, vol. 34, no. 2, s. 7-13.
- Běloruština (Stručně o její historii a dalších perspektivách). In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2001. ISBN 80-7248-102-9, s. 65-80. 1997, Opava, celostátní akce.
- Funkcionirovanije zaimstvovannych analitičeskich prilagateĺnych v sovremennom russkom jazyke. In Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov "O jazykových,literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta. Prešov : Prešovská univerzita, 2001. ISBN 80-8068-046-9, s. 38-46. 2000, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, evropská akce.
- Morfologičeskije varianty glagolov v sovremennom russkom jazyke. In Aktuaľnyje problemy v obučenija russkomu jazyku V. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2744-4, s. 5-10. 16.5.2001 Pedagogická fakulta MU.
- Neizmenjajemyje prilagateĺnyje inojazyčnogo proischoždenija v sovremennom russkom jazyke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 2001, vol. A (49), s. 107-118.
- Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-2528-X.
- Istoričeskije aspekty sootnošenija meždu fleksijami Gpl u suščestviteĺnych v sovremennom russkom jazyke. In Slavica Wratislaviensia CVII. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. ISBN 0239-6661, s. 23-29. 1998, Uniwersytet Wroclawski, evropská akce.
- Istoričeskoje osveščenije sprjagajemych form nekotorych glagolov v auditorii buduščich filologov-rusistov. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku - IV. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2000. ISBN 80-210-2467-4, s. 25-30. 15.5.2000.
- Ke konfrontačnímu studiu ruštiny na našich školách. In Gramatika v současné lingvodidaktice. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2000. s. 16-23. 1999, Pedagogická fakulkta Západočeské univerzity, celostátní akce.
- Odkud mají Bělorusové jméno?. In Sborník katedry ruského jazyka a literatury. Univerzita Hradec Králové (Pedagogická fakulta). Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-172-4, s. 83-87. 2000, Pedagogická fakulta UHK, celostátní akce.
- Tendencii k analitizmu v razvitii morfologičeskogo stroja sovremennogo russkogo jazyka. In Rossica Olomucensia XXXVIII (za rok 1999). 1. část. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. ISBN 80-244-0116-9, s. 203-208. 1999, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, celosvětová akce.
- Vseobščije, filosofskije grammatiki v Rossii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 2000, vol. A 48, s. 147-154.
- Aktuální otázky jazykovědné rusistiky. 1999. Ústav slavistiky FF MU. 14.4.1999 - 14.4.1999, celostátní akce.
- Aktuální posuny v morfologickém systému ruského slovesa. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Vyd. První. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1999. ISBN 80-2102225-6, s. 14-18. 14.4.1999, Ústav slavistiky FF MU, celostátní akce.
- Češskaja jazykovedčeskaja rusistika za 1994-1999 gg. In Russkij jazyk, literatura i kuĺtura na rubeže vekov. Doklady češskoj delegacii II. IX kongress MAPRJAL. Bratislava 1999. Praha : Česká asociace rusistů, 1999. s. 21-24. 1999, Bratislava.
- Jazykovaja norma i morfologičeskije varianty slova. In Russkij jazyk, literatura i kuĺtura na rubeže vekov. Doklady češskoj delegacii II. IX. kongress MAPRJAL. Praha : Česká asociace rusistů, 1999. s. 86-90. 1999, Bratislava, celosvětová akce.
- K voprosu formirovanija russkogo literaturnogo jazyka. In : Zbornik Fakulty humanitných vied. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, 1999. ISBN 80-8055-281-9, s. 114-125.
- Morfologičeskij analiz obrazovanija sintetičeskich form stepenej sravnenija v russkom jazyke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 0231-7567, 1999, vol. A 47, s. 165-173.
- Odraz II. jihoslovanského vlivu v kulturněhistorickém vývoji Moskevské Rusi. Vyd. První. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1999. ISBN 80-210-2121-7, s. 26-29. 1998, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy, celostátní akce.
- Russkije nepervoobraznyje predlogi i ich češskije paralleli. In Aktuaĺnyje problemy obučenija russkomu jazyku III. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 3-12. 1999, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, celostátní akce.
- Tendencii v razvitii russkogo literaturnogo jazyka v period s serediny XIX veka po vtoruju polovinu XX veka. Rossica III-IV. ISSN 12117234, 1999, vol. 1998-99, no. III-IV, s. 1-12.
- Istoričeskije kommentirovanija na zanjatijach po russkomu jazyku v češskoj škole. Russkij jayk za rubežom, Moskva, , Rusko. ISSN 0131-615X, 1998, vol. 32, no. 2, s. 23-27.
- Jazykovaja norma i formirovanije grammatičeskoj sistemy russkogo jazyka. In Wyraz i zdanie w jenzykach slowiańskich - opis, konfrontacja przeklad. Wroclaw : Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. ISBN 83-229-1756-2, s. 15-20. 21.-22. 11. 1996.
- Jazykovaja norma i nekotoryje sdvigi v morfologičeskoj sisteme russkogo jazyka. In Rossica Olomucensia. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. ISBN 80-7067-812-7, s. 27-32. periodický fakultní sborník.
- K počátkům ruského spisovného jazyka. In Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů. Praha : Euroslavica, 1998. ISBN 80-85494-41-8, s. 113-118. 27.8.-2.9.1998, Krakov.
- K semantičeskomu analizu stepenej sravnenija v russkom i češskom jazykach. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno : MU Brno, 1998. ISBN 80-210-1796-1, s. 175-184. periodický fakultní sborník.
- Process internacionalizacii v russkom jazyke vo vtoroj polovine XIX. veka. In Porovnávací popis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hl'adiska. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. ISBN 80-85697-77-7, s. 51-55. 11.12. 9. 1997.
- Istorija okončanij -ovi, -evi v dat. padeže jed. čisla imen suščestviteľnych muž. roda v vost.-slav. jazykovoj vetvi. In : Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997. ISBN 80-210-1503-9, s. 39-43.
- Izmenenija v grammatičeskom stroje russkogo jazyka. In Rossica Olomucensia. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. 34, ISBN 80-7067-697-3, s. 29-36.
- Jazyková norma a některé posuny v mluvnickém systému ruštiny. Časopis pro moderní filologii, Praha, ÚJČ AV ČR. ISSN 0862-8459, 1997, vol. 79, no. 2, s. 108-113.
- K omonimii okončanij Nsg i Gpl u suščestviteĺnych mužskogo roda v russkom jazyke. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7567, 1997, vol. 46, no. 45, s. 149-156.
- Formy rod. p. mn. č. suščestviteĺnych v sovremennom russkom jazyke (morfologičeskije i morfonologičeskije sootnošenija okončanij). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7567, 1996, vol. 45, no. A 44, s. 123-129.
- K formirovaniju paradigmy množestvennogo čisla imen suščestviteĺnych v russkom jazyke. In Vestnik Udmurtskogo universiteta. Iževsk (Ruská federace) : Udmurtskij gos. universitet, 1996. s. 6-13. příležitostný sborník.
- K problematike pričastij, vystupajuščich v roli terminov. In Rossica Ostraviensis (lingua rossica in sphaera mercature). Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. ISBN 80-7042-484-2, s. 33-38.
- Konference k nedožitým pětaosmdesátým narozeninám profesora A. V. Isačenka. Časopis pro moderní filologii. ISSN 0862-8459, 1996, vol. 78, no. 1, s. 55-57.
- Treťje južnoslavjanskoje vlijanije v Moskovskoj Rusi i stanovlenije novorusskogo literaturnogo jazyka. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae., Szeged, Univerzita Szeged. ISSN 0324-6523, 1996, vol. 24, no. 1, s. 49-57.
- K problematike sostavlenija terminologičeskich slovarej dljapredprinimatelej. In Rossica Ostraviensis (lingua rossica in sphaera mercature). Ostrava : Ostravská univerzita (Filozofická fakulta), 1995. ISBN 80-7042-436-2, s. 44-52.
- Uproščenije iskonnoj gruppirovki konsonantov v fonetičeskom sočetanii OB- + V- v načale slovoform russkogo i češskogo jazykov. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7567, 1994, vol. 43, no. A42, s. 89-98.
- Načal'nyje sočetanija A-, JA-, O-, E-, I-, U-, JU- v russkom i češskom jazykach (istoričeskij kommentarij). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7818, 1993, vol. 42, no. A41, s. 119-128.
- Sočetanija -DL-, -TL- v sovremennom russkom jazyke. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno, Filosofická fakulta brněnské university. ISSN 0231-7818, 1993, vol. 41, no. A40, s. 93-100.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map