WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BĚLIČOVÁ, Helena, Doc. PhDr. DrSc.

* 1929-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - srovnávací studium spisovných slovanských jazyků
- syntax a morfologie
- slovanská věta a souvětí
- morfologické kategorie slovesa
- slovanské zájmeno
- gramatická struktura spisovných jazyků slovanských
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vývoj opisného futura v jazycích slovanských, zvláště v ruštině / H. Křížková. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1960. - 202 s. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil. 4, Philologica 2).
- Russkaja grammatika. - Praha : Academia, 1979. - 2 sv. - 1: XXXI, 664 s.; 2: S. 665-1094. - Spoluautorka, autorský podíl: s. 341-368, 667-896.
- Sémantická struktura věty a kategorie pádu : příspěvek k
porovnávací syntaxi ruské a české věty. - Praha : Academia,
1982. - 160 s. - (Studie a práce lingvistické ; 17).
- Modální báze jednoduché věty a osuvětí : K porovnávací syntaxi češtiny a ruštiny. - Praha : Linguistica, V, Ústav pro jazyk český ČS AV (interní tisk), 1983.
- Slovanské souvětí / H. Běličová, J. Sedláček. - Praha : Academia, 1990. - 227 s. - (Studie a práce lingvistické ; 25). - Autorský podíl: s. 7-64, 91-184.
- Slovanská věta / H. Běličová, L. Uhlířová. - Praha : Euroslavica, 1996. - 277 s. - Autorský podíl s. 13-178.
- Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. - Praha : Karolinum, 1998. - 222 s.
- K podstatě tzv. adverzativního vztahu v slovanských jazycích. – In: Slavica Slovaca. – Roč. 20 (1985), s. 220-235.
- K tzv. nepravým vedlejším větám časovým v slovanských jazycích. - In: Slavica Slovaca. – Roč. 21 (1986), s. 225-236.
- Příslovečné věty s významem časové hranice v současných slovanských jazycích. – In: Slavia. – Roč. 55 (1986), s. 225-236.
- Časticy ješče/uže v sovremennych slavjanskich jazykach. – In: Lingvistische Arbeitsberichte. – Roč. 54/55 (Leipzig, 1986), s. 145-155.
- Elementární sémantika spojovacích prostředků a jejich funkce v konstituování typů současné slovanské hypotaxe. – In: Československá slavistika 1988. Lingvistika, historie. - Praha : Academia, 1988. - s. 67-76.
- Pridatočnyje predloženija otnositel´nyje i posessivnosť v sovremennych slavjanskich jazykach. – In: Jazyk : sistema i funkcionirovanije. – Moskva : Nauka, 1988. – s. 22-30.
- O sémantice a typologii imperativu, zejména ruského. – In: Československá rusistika. – Roč. 33 (1988), s. 72-76.
- Zjišťovací otázky kladné a záporné v slovanských jazycích. – In: Slavia. – Roč. 58 (1989), s. 97-105.
- O teorii funkcional´noj grammatiki. – In: Voprosy jazykoznanija. – Č. 2 (1990), s. 64-74.
- Sémantická struktura situace versus valenční pole predikátu. K problému participantů implikovaných sémantikou predikátu. – In: Slavia. – Roč. 59 (1990), s. 113-121.
- Za glagolnite predikati s personična substantivna osnova v slavjanskite ezici. – Săpostavitelno ezikoznanie. – Roč. XV, kn. 4-5 (Sofija, 1990), s 106-110.
- K klassifikacii častic kak časti řeči v slavjanskich jazykach. – „Words are physicians for an ailing mind“. – In: Sagners Slavistische Sammlung. – Bd. 17 (München 1991), s. 57-61.
- Ke kontaktovým prostředkům ve slovanských jazycích. – In: Slavia. – Roč. 62 (1993), s. 45-50.
- Imperativ a výzvové věty v současných slovanských jazycích. – In: Slavia. – Roč. 66 (1997), s. 127-141.
- Sekundární funkce komunikativních typů vět a výzva v současných slovanských jazycích. – In: Slavia. – Roč. 66 (1997), s. 385-400.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map