WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NOVÁKOVÁ, Marie, PhDr.

* 1936

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika: onomastika, bibliografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomastická komise Akademie věd ČR - členka
- Jazykovědné sdružení při Akademii věd ČR - členka
- Acta onomastica - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Bibliografie české lingvistiky [za léta 1977-1991]. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1979-1994. - 15 sv. - Za l. 1977-1981 zprac. společně se Z. Tylovou a M. Tylem, za l. 1982-1988 se Z. Leškovou. za l. 1989-1991 jediná autorka.
- Bibliografie české onomastiky [za léta 1981-1992]. - In: Onomastický zpravodaj. - Roč. 24, č. 2 (1983), s. 243-291; roč. 25, č. 1/2 (1984), s. 200-236; roč. 26, č. 1/3 (1985), s. 263-328; roč. 27 (1986), s. 254-300; roč. 28 (1987), s. 250-289; roč. 29 (1988), s. 258-289; roč. 30 (1989), s. 252-286; roč. 31 (1990), s. 255-287. - V roč. 24-26 společně s M. Tylovou;
- Bibliografie české a slovenské onomastiky ... / M. Nováková, L. Dvonč. - Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, 1992-1993. - 2 sv. - ...1989-1991. 1992. 87 s.; ... 1991-1992. 1993. 63 s.
- Bibliografie pomístních jmen Čech a Moravy do roku 1945. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1982. - XVIII, 155 s. - Zvl. příl. Zpravodaje Místopisné komise 23, 1982.
- Bibliografie československé rusistiky : (1971-1980) / zprac. M. Balcar ... [et al.]. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1982. - 503 s. - Spolupráce na odd. Jazykověda, s. 49-214.
- Identifikační a komunikační zřetel v uličním názvosloví : (na materiálu názvosloví Prahy). - In: Aktuálne úlohy onomastiky. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1989. - S. 323-329.
- Bibliografie české lingvistiky 1961-1963 / spolu se Z. Tylem a M. Tylovou. - Sv. 1. Praha : ÚJČ AV 2003, 227 s.; sv. 2. 2004, s. 228-458; sv. 3. M. Nováková: Rejstříky, 2004, 50 s.
- Bibliografie české onomastiky 1993-1994. - Praha : ÚJČ AV 1998, 72 s.; 1995-1996, tamtéž 1999, 54 s.; 1997-1998, tamtéž 2001, 60 s.; 1999-2000, tamtéž 2002, 103 s.; 2001-2002, tamtéž 2004, 85 s.
- M. Nováková - J. Papcunová: 5 Slavonic Languages 1. Czech Studies. Language - In: The Year´s Work in Modern Language Studies (London), vol. 55, 1993, vyšlo 1994, s. 1047-1052 (bibl. za rok 1993); totéž in: vol. 56, 1994, vyšlo 1995, s. 1005-1012 (bibl. za rok 1994); totéž in: vol. 57, 1995, vyšlo 1996, s. 959-967 (bibl. za rok 1995); totéž in: vol. 58, 1996, vyšlo 1997, s. 985-992 (bibl. za rok 1996); totéž in: vol. 59, 1997, vyšlo 1998, s. 927-934 (bibl. za rok 1997); totéž in: vol. 60, 1998, vyšlo 1999, s. 861-869 (bibl. za rok 1998); totéž in: vol. 62, 2000, vyšlo 2001, s. 867-878 (bibl. za roky 1999-2000); totéž in: vol. 63, 2001, vyšlo 2003, s. 829-838 (bibl. za rok 2001); totéž in: vol. 64, 2002, vyšlo 2003, s. 781-788 (bibl. za rok 2002); totéž in: vol. 65, 2003, vyšlo 2005, s. 789-799 (bibl. za rok 2003)
- 6. Grupa czesko-slowacka, 6.1. Jezyk czeski. - In: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1992, Warszawa 1995, s. 175-201 (zázn. č. 925-1127); totéž...za rok 1993, /Sv. l./ z uzupelnieniami za rok 1992, Warszawa 1996, s. 373-418 (zázn. č. 2610-2924); totéž...za rok 1994 z uzupelnieniami za lata 1992-1993, Warszawa 1997, s. 341-366 (zázn. č. 2940-3158)
- Josef Beneš: Německá příjmení u Čechů. Zrevidovala, upravila a rukopis k tisku připravila Marie Nováková. - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1998 - Sv. 1. Text, 359 s.; sv. 2. M. Nováková: Rejstříky ke knize J. Beneše, 242 s.
- Toponymum "Kocanda". - Acta onomastica 40, 1999, Praha 2000, 141-151
- 3. Czechoslovakian a. General and Czech. - In: Bibliographia onomastica 1977-1978, ed. W. van Langendonck, Onoma (Leuven) 25, 1981, č. 1/3, s. 216-226 (s M. Tylovou); totéž 1979-1981, ed. W. van Langendonck, Onoma (Leuven) 27, 1983/84, č. 1/3, s. 210-217 (s M. Tylovou); totéž 1982-1984, ed. W. van Langendonck, Onoma (Leuven) 28, 1985/86, č. 1/3, s. 287-293 (a spolupráce na slovenské části s. 294-301); totéž 1985-1987, ed. W. van Langendonck, Onoma (Leuven) 29, 1987/89, č. 1/3, s. 316-321; totéž 1988-1989, ed. W. van Langendonck, Onoma (Leuven) 30, 1990/91, č. 1/3, s. 239-246 (spolupráce na odd. I. Slavic, 1. General, s. 223-230)
- Pražská toponyma v "Leto= a Denno=pisu" Jana Norberta Zatočila z Löwenbrugku. - In: Onomastické práce, Praha, Místopisná komise 1970, 189-195
- Pomístní názvy v katastru mrákovském. - In: Minulostí Západočeského kraje VI. Plzeň, Západočeské nakl. 1968 (1970), 253-262
- Osobní jména v "Černé neboli Smolné knize rokycanské" z let 1573-1630. - Slavica Slovaca (Bratislava) 6, 1971, č. 1, s. 76-87
- Pomístní názvy v okolí Těchobuze. - Zpravodaj místopisné komise ČSAV 13, 1972, č. 3/4, s. 398-418
- Jména osedlých v Těchobuzi na Pacovsku v letech 1654-1785. - Výběr z prací členů Historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 10, 1973, č. 3, s. 165-169
- Deutsche Familiennamen bei den Choden in der Steuerrolle aus dem Jahre 1654. - Onomastica Slavogermanica IX, Berlin 1974, 71-73
- Česká příjmení Chodů v Berní rule z r. 1654. - Zpravodaj místopisné komise ČSAV 16, 1975, č. 1/3, část I., s. 169-178
- Bibliografie české onomastiky před r. 1918. - Zpravodaj místopisné komise ČSAV 19, 1978, č. 3/4, s. 417-422
- Jména poddaných na panství Bor u Tachova v r. 1654. - Zpravodaj místopisné komise ČSAV 21, 1980, č. 2/5, část 2., s. 512-524
- Společenská funkce toponyma po zániku nebo změně původního objektu. (Na příkladu názvů někdejších hospodářských usedlostí na území bývalých pražských předměstí Smíchova a Košíř.) - In: Spoločenské fungovanie vlastných mien, Bratislava 1980, 101-104
- Soupis bibliografií české onomastiky. - Zpravodaj místopisné komise ČSAV 22, 1981, č. 1/2, s. 261-275
- Vozniknovenije, razvitije i sostojanije češskoj onomastičeskoj bibliografii. - In: Proceedings of the 13th International Congress of Onomastic Sciences II, Warszawa-Kraków 1982, 223-226
- Onomastika ve vědeckém díle profesora Vladimíra Šmilauera. Bibliografický soupis. - Onomastický zpravodaj 24, 1983, č. 4/5, s. 475-506
- Příjmení v chodských vsích podle berní ruly z roku 1654. - In: Z chodského hradu 1983. Domažlice, Muzeum Chodska 1983, 9-32
- Vývoj české onomastické bibliografie. - In: Onomastika jako společenská věda, Praha 1983, 283-287
- Josef Beneš a onomastika. Výběrový bibliografický soupis. - Onomastický zpravodaj 26, 1985, č. 4/5, s. 340-348
- Výběrový soupis české urbanonymie. - In: Urbanonymia, Bratislava 1988, 168-184
- Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky. - In: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Onomastika a škola. Brno 1989, 164-217
- Dosavadní výzkumy z oblasti chrématonymie. - In: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Onomastika a škola. Brno 1989, 66-72

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map