WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠAUR, Vladimír, Doc. PhDr. CSc.

* 1937-2014

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - český jazyk ve slovanské perspektivě, především hláskoslovné a etymologické
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský výbor ČR
Publikační činnost / Publications - Pop Punčov sbornik kak istočnik istoriko-dialektologičeskich isledovanij. - Praha : Academia, 1971. - 70 s.
- Etymologie slovanských příbuzenských termínů. - Praha : Academia, 1974. - 96 s. - (Studie ČSAV).
- Zur Bedeutungsentwicklung der bulgarischen Präpositionen iz-. - In: Zeitschrift für Slawistik. - Jhrg. 21, Nr 4 (1976), s. 814-819.
- Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny. - In: Studia balkanica bohemo-slovaca. 2. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1976. - S. 304-324.
- Slovanské pi. – In : Etymologova Brunesia. – Brno : Kabinet cizích jazyků ČSAV, 1978. – S. 78-120.
- Etymologický slovník slovanských jazyků : Slova gramatická a zájmena. Sv. 2, Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia / Sest. F. Kopečný, V. Šaur a V. Polák. - 1. vyd.. - Praha : Academia, 1980. - 783, [1] s.
- Měla staroslověnština vokalické délky?. – In : Slavia. – Roč. 59, č. 4 (1990), s. 356-367.
- Prejotované a postjotované krátké i. – In : Slavia. – Roč. 59, č. 3 (1990), S. 225-236.
- Soluňské a moravské hodnoty některých hlaholských písmen. – In : Práce Ústavu slavistiky ČSAV. – Brno : Akademie věd, 1990. – sv. 2, s. 168-182.
- České náslovné j. - Opava : Slezská univ., 1994. - 121 s.
- Česká historická morfologie. – Opava : Slezská univerzita, 1995. – 127s.
- Slovanské palatální souhlásky v hlaholici. – In : Cyrilomethodiana. – Olomouc - Praha : Euroslavica, 2000. – S. 132-142.
- Význam, termín a reference v etymologii. – In : Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada jazykovědná (D), roč. 3. – Opava : Slezská univerzita, 2003. – S. 221-229.
- Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice / Vladimír Šaur. - Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004. - 448 s.
- Rekonstrukce prvotní Konstantinovy podoby hlaholice. – Brno : VL. N., 2004. – 63 s.
- K slovesu sěsti / seděti. – In : Studia Etymologica Brunesia. – Brno : AV, 2005

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map