WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PALLASOVÁ, Eva, Doc. PhDr. CSc.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Kotlanova 2, 628 00 Brno 28
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Paleoslavonic studies
Linguistics - Croatian
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Serbian
Linguistics - Slovene
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Croatian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslavistika (staroslověnská syntax, slovanská paleografie)
- srovnávací slovanská jazykověda, především jihoslovanské jazyky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Deutsch-Tschechische Dobrovský-Gesellschaft für Gelehrsamkeit und Künste e.V. (Dresden)
Publikační činnost / Publications - Sémantika možnosti a nutnosti v staroslověnštině. - In: Slavia. - Roč. 60, seš. 3, (1991), s. 264-274.
- Staroslověnské sloveso mošti/v`zmošti : (funkce a význam). - In: Slavia. - Roč. 61, seš. 4, (1992), s. 383-394.
- Miklošič jako lexikograf staré církevní slovanštiny. - In:
Miklošičev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991 / J. Toporišič et al. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1992. - S. 7-12.
- Altkirchenslavische Konstruktionen mit iměti, chotěti/ch`těti - Tempus oder Modus?. - In: Anzeiger für slavische Philologie. 23. - Regensburg, 1995. - S. 9-18.
- Kopitarův přínos k vydávání staroslověnských hlaholských památek. - In: Kopitarjev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994 : Jernej Kopitar in njegova doba / J. Toporišič et al. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1996. - S. 249-255.
- Vztah J. Dobrovského k jazyku a písmu jižních Slovanů. In : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Moravica 1. Olomouc : 2004. ISBN 80-244-0845-7, s. 319-324.
- Názory na hlaholské písemnictví u Josefa Dobrovského a Bartoloměje Kopitara. In Česká slavistika. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003. Praha : 2003. ISBN 80-200-1093-9, s. 101-113.
- Role ortografického systému při standardizaci národního jazyka. In Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana, 2003. ISBN 961-237-057-5, s. 541-549.
- Miklošičův model historické slovotvorby. In Historizem v raziskovanju slovenskega jezika literature in kulture. Ljubljana, 2002. ISBN 961-237-016-8, s. 233-241.
- Modální povaha futura. In : Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Brno, 2002.
- Grafické zachycení češtiny doby Karla IV. a Václava IV. v hlaholských rukopisech staročeské bible. Vyd. 1. Brno : Letní škola slovanskýchh studií, 2001. ISBN 80-210-2397-X, 5 s.
- Iskoni bě slovo. Vyd. 1. Brno : Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, 2001. ISBN 80-210-2649-9, 10 s.
- Český podíl na církevněslovanské kultuře. In : Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. Brno : Masarykova Univerzita, 2000. ISBN 80-210-2397-X, s. 104-107. 27. 7. 2000.
- Die graphische Darstellung des tschechischen phonologischen Systems in den glagolitischen Denkmälern der Zeit Karls IV. In Glagolitica. Wien : Hans Miklas, 2000. ISBN 16-522-84, s. 198-206. 28.7.1996 - 30.7. 1996.
- Slovotvorný model slovanského substantiva v diachronním a synchronním pojetí. Hradec Králové, Pedagogická fakulta v Hradci Králové. 2000.
- Václav Vondrák. In : Universitas. Brno : Masarykova Univerzita, 2000. s. 21-22. periodikum.
- Formální postupy morfologické adaptace přejatých proprií v staroslověnštině. In Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Mnichov : E.Hansack et al.(ed.), 1999. ISBN 3-87690-739-X, s. 233-239. příležitostný sborník.
- Formální postupy morfologické adaptace přejatých proprií ve staroslověnštině. In Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. München : Verlag Otto Sagner, 1999. ISBN 3-87690-739-X, s. 233-240. 20.7.1998 Regensburg.
- Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině. In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno : Vydavatelství MU, 1999. ISBN 80-210-2121-7, s. 66-72. duben 1998, Brno.
- Tradice hlaholského písemnictví v kontextu starší české literatury. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠS. Brno : Vydavatelství MU, 1999. s. 79-81.
- Přínos Vatroslava Oblaka k lingvistické analýze Kyjevských listů a Pražských zlomků hlaholských. In Vatroslav Oblak. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1998. ISBN 961-6200-25-9, s. 35-42. 12. - 13. 12. 1996, Ljubljana, Slovinsko.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map