WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VEBER, Václav, Doc. PhDr. CSc.

* 1931-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Russia
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny moderního Ruska
- komunismus ve východní Evropě a odpor proti němu
- dějiny evropské integrace
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Slovanské knihovny - člen
- Slovanský přehled - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications 1. Knižní publikace

- Postavení dělnické třídy v českých zemích v letech 1924-1929. – Praha : Práce, 1965. – 199 s.
- K Leninovu pojetí socialismu. – Praha : Svobodné slovo, 1967. – 200 s..
- Spor o jednu závěť - studie z dějin sovětského Ruska. – Praha : Univerzita Karlova, 1992. – 159 s.
- Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 1) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1993. – 128 s.
- Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. – 170 s.
- Dějiny Ruska / M. Švankmajer, V. Veber, Z. Sládek, V. Moulis. – Praha : Nakl. Lidové noviny, 1995. – (autor kap. 21 - 24, s. 247 – 309.)
- Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 3) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1995. – 139 s.
- Stalin - stručný životopis. – Praha : Karolinum, 1996. – 202 s.
- Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií – 4) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1996. – (autor kap. 8-13, s. 58–86.)
- Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii – sborník / usp. V. Veber. – Praha, 1996.
- Židé v novodobých dějinách - soubor přednášek na FF UK / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – 323 s.
- Střední a východní Evropa v krizi XX. století - k 70. narozeninám Z. Sládka / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – 432 s.
- K úloze Slovanů v historii a současnosti - kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze / usp. V. Veber. – Praha, 1998. – 72 s.
- Za svobodu a demokracii I. - Odpor proti komunistické moci / usp. V. Veber, J. Cuhra. – Praha : Karolinum, 1999. - 344 s.
- Mikuláš II. a jeho svět. – Praha : Karolinum, 2000. – 508 s.
- Kronika 20. století. – Praha : Fortuna Print, 2000. - (Autor překladu, úpravy a doplnění na s. 961–1013)
- Ukrajina v současné historiografii – k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky / usp. V. Veber. - Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. – 168 s.
- Komunistický experiment v Rusku 1917–1991 aneb malé dějiny SSSR. – Praha : Set out, 2001. – 234 s.
- Politologie: ideje a dějiny : sborník k 75. narozeninám Theodora Syllaby / sest. V. Veber. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 188 s.
- Spolková republika Německo v evropské integraci : sborník ze semináře, Hradec Králové 4.4.2002 / sest. V. Veber, K. Vít. - Hradec Králové : Regionální evropské informační středisko Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2002. - 55 s.
Dějiny Rakouska / Václav Veber ... [et al.]. - Praha : Lidové noviny, 2002. – 727 s.
- Za svobodu a demokracii. II., Rozšíření Evropské unie / sest. V. Veber, K. Vít. - Hradec Králové : Regionální evropské informační středisko v Hradci Králové a Evropské hnutí v České republice v nakl. M & V, 2002. - 303 s.
- Za svobodu a demokracii. III, Třetí (protikomunistický) odboj / sest. L. Babka, V. Veber. - Hradec Králové : Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M & V, 2002. - 400 s.
- Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze / sest. V. Veber. – Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2003. - 151 s.
- Leninova vláda : (Rusko 1917-1924). - Praha : Triton, 2003. - 190 s.
- Stalinovo impérium : (Rusko 1924-1953). - Praha : Triton, 2003. - 167 s.
- Střední Evropa a Evropská unie : sborník ze semináře : Hradec Králové, 10.4.2003 / sest. V. Veber, K. Vít. - Hradec Králové : M & V, 2003. - 47 s.
- Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti. - Praha : Lidové noviny, 2004. - 645 s.
- Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - 444 s.
- Dějiny politických filozofií : (politické filozofie od antiky do konce 20. století) / Theodor Syllaba / sest. V. Veber, M. Vítek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. - 304 s.


2. Studie a články

- Vzpomínáme národního hrdiny Jana Švermy. - In: Učitelské noviny, 3. 9. 1954.
- 40 let Československé republiky. - In: Předškolní výchova, říjen 1958.
- K třídní struktuře obyvatel českých zemí v 1. polovině 20. let. – In: ČsČH. – Č. 2 (1964).
- Přehled literatury k postavení dělnické třídy za kapitalismu za poslední tři léta. - In: Příspěvky k dějinám KSČ. – Č. 5 (1964), s. 785-793.
- Hlavní město republiky - historie čtyř desetiletí. – In: Revue Praha, 1965.
- O významu regionálních dějin, in: Přehled, č. 2.
- Poznámky k historii kultu osobnosti v Československu / V. Veber, H. Pešková. - In: Acta Univ. Carolinae (Phil. et Hist.). – Č. 1-2 (1966), s. 83–97.
- Leninovy myšlenky o socialismu - aktuální odkaz. – In: Rudé právo, 20. 4. 1967, s. 3.
- Leninovo dědictví. - In: Věda a život. – Č. 12 (1967), s. 705-708.
- Leninova závěť. - In: Dějiny a současnost. – Č. 4 (1968), s. 5-10.
- Spory V. I. Lenina s Trockým. - In: Dějiny a současnost. – Č. 7 (1968), s. 6–12.
- Říjnová revoluce a brestlitevský mír. - In: Přehled. – Č. 2 (1968), s. 30–54.
- Ke vzniku III. Internacionály. - In: Mladá fronta, 22. 3. 1967.
- Úvahy nad mládím J. V. Stalina. - In: Dějiny a současnost. – Č 5 (1969), s. 28–31.
- Lenin - teoretik a praktik revoluce. - In: Sociologický časopis. – Č. 2 (1970), s. 115–126.
- 60 let Miroslava Kouřila. - In: Interscaena 71 - acta scaenographica. - Č. 5 (1971), s. 88–94.
- Vlastislav Hofman. - In: Prolegomena Scénografické encyklopedie - sv. 5. - 1971, s. 48–51.
- Craigs Hamlet-Inszenierung bei Stanislawski 1912. - In: Interscaena - mezinárodní příloha. - Č. 1 (1972), s. 4–8.
- Divadelní stroje ve starořeckém divadle. - In: Interscaena. – Č. 1 (1972), s. 1–4.
- Romuald Božek a divadlo. - In: Prolegomena Scénografické encyklopedie - sv. 10. – 1972, s. 23–27.
- Zahraniční styky Scénografické laboratoře a Scénografického ústavu. - In: Interscaena. – Č. 4 (1972), s. 81–84.
- History of the Institute of Scenography. - In: Interscaena - mezinárodní příloha. - Č. 3 (1972), s. 5–18.
- Poznámka k původnímu významu pojmu scénografie. - In: Prolegomena Scénografické encyklopedie - sv. 12. - 1972, s. 38–40.
- Divadelní školy moderní avantgardy - Část 1. - In: Interscaena. – Č. 1 (1973), s. 4–6.
- Válka a revoluce 1905 – 1917. - In: Reportér. – Č. 24 (1990), příloha, s. I-VII.
- Stalinova smrt. - In: Lidové noviny, 27. 7. 1991, s. 8.
- Sovětské zemědělství po revolučním roce 1917. - In: Slovanský přehled. – Č. 2 (1991), s. 97–108.
- Sovětské zemědělství ve 20. letech a na začátku 30. let. In: Slovanský přehled. – Č. 3 (1991), s. 213–225.
- 1917 - komunistický experiment v Rusku. - In: Historický obzor. – Č. 1 (1992), s. 8–13.
- Közep - Európa él !. - In: NAP (Közéleti). – Č. 1 (1992), s. 11-12.
- V předvečer války - kapitola z připravované knihy. - In: Slovanský přehled. – Č. 2 (1992), s. 131–143.
- Komunistický experiment v Rusku - občanská válka 1917-1921. - První část. - In: Historický obzor. - Č. 9 (1992), s. 255–257.
- Komunistický experiment v Rusku - občanská válka 1917 – 1921. - Druhá část. – In: Historický obzor. - Č. 10 (1992), s. 281–286.
- Masarykova a Benešova ruská politika. - In: Masaryk a myšlenka evropské jednoty. – Praha, 1992. – S. 83–91.
- Komunistický experiment v Rusku - sovětské Rusko 1921-1925. - In: Historický obzor. - Č. 4 (1993), s. 87–91.
- Sovětský svaz a Hitlerův nástup k moci. - In: Slovanský přehled. - Č. 3-4 (1993), s. 285–295.
- Strana eserů v moderních ruských dějinách a v Praze. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 1) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 20–31.
- Příběh generála Brusilova. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. – S. 85–89.
- Dny ruské kultury. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. – S. 90–93.
- Dějepisectví moderního Ruska. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 2) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1994. – S. 125–133.
- Rozlet a pád - 112 dní aktivity Lavrentije Beriji. - In: Slovanský přehled. - Č. 4 (1994), s. 106–111.
- Meziválečná zahraniční politika sovětského Ruska. - In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. – Brno, 1994. - S. 145–150.
- Emigranti z Ruska a 30. léta. - In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 (sborník studií - 3) / usp. V. Veber a kol. – Praha : Univerzita Karlova, 1995. – S. 7–13.
- Jan Slavík a ruská revoluce. - In: Slovanský přehled. - Č. 1 (1995), s. 90–93.
- 22. červen 1941. – In: Slovanský přehled. - Č. 2 (1995), s. 97–108.
- Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích Diderot, sv. I–IV. – Praha, 1996-1998. - (autor velké části hesel z dějin XX. století).
- Tradice české historiografie dějin Ruska a SSSR. - In: Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii – sborník / usp. V. Veber. – Praha, 1996.
- Muž, který mohl zabránit bolševické revoluci. - In: Dějiny a současnost. - Č. 1 (1996), s. 11-14.
- Fanja Kaplanová a rudý teror. - In: Slovanský přehled. - Č. 2 (1996) s. 224–228.
- Česká politika a Rusko na konci 19. století a na začátku 20. století. - In: Slovanský přehled. - Č. 2 (1997), s. 247–255.
- 340 slov úvodem. – In: Židé v novodobých dějinách - soubor přednášek na FF UK / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – S. 7–8.
- Židé v carském Rusku. - In: Židé v novodobých dějinách - soubor přednášek na FF UK / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – S. 213–234.
- Třistadevadesát slov úvodem. - In: - Střední a východní Evropa v krizi XX. století - k 70. narozeninám Z. Sládka / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – S. 7–8.
- Zdeněk Nejedlý jako historik SSSR. - In: - Střední a východní Evropa v krizi XX. století - k 70. narozeninám Z. Sládka / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – S. 21–29.
- Jaroslav Bidlo a Josef Macůrek. - In: - Střední a východní Evropa v krizi XX. století - k 70. narozeninám Z. Sládka / usp. V. Veber. – Praha : Karolinum, 1997. – S. 141–149.
- Rusko na cestě k válce 1911-1914. - In: Slovanské historické studie. - Č. 24 (1997), s. 53–80.
- Místo revoluce převrat. - In: Zemědělské noviny, 7. 11. 1997.
- Edvard Beneš a sovětské záměry ve Střední Evropě. - In: Edvard Beneš a středoevropská politika / sest. V. Goněc. – Brno, 1997. - S. 53–61.
- Kronštadt 1921. - In: Slovanský přehled. - Č 2 (1998), s. 225–231.
- Protikomunistická opozice v postkomunistických zemích střední Evropy. - In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. – Praha, 1998. - S. 120–121.
- Uvítání. - In: K úloze Slovanů v historii a současnosti - kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze / usp. V. Veber. – Praha, 1998. – S. 5.
- Slovanský sjezd v roce 1848 v Praze. - In: K úloze Slovanů v historii a současnosti - kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze / usp. V. Veber. – Praha, 1998. – S. 6–11.
- O studiu ruských dějin v České republice. - In: Slovanský přehled. - Č 3 (1998), s. 318.
- Tři životy svatého muže (Grigorij Jefimovič Rasputin). - In: Tajemství slavných - podivuhodné příběhy světových dějin / sest. V. Drška a kol. – Praha : Akropolis, 1999. - S. 158–171.
- Komunismus - totalitní režim 20. století. - In: Za svobodu a demokracii I. - Odpor proti komunistické moci / usp. V. Veber, J. Cuhra. – Praha : Karolinum, 1999. – S. 11–23.
- O tzv. Kornilovově povstání 1917. - In: Slovanský přehled. - Č 2 (1999), s. 113–126.
- Kontinuita ruských dějin - teze pražské skupiny historiků – rusistů. – In: Slovanský přehled. - Č. 4 (1999), s. 537-540. – (Spoluautor)
- Beilisova aféra - ruská hilsneriáda. – In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 / usp. M. Pojar. – Praha : Židovské museum v Praze, 1999. - S. 125–128.
- Československo a Gulag. - In: Masarykův lid. - Č. 1 (2000), s. 29–30.
- Carevna Alexandra a její „přítel“ Rasputin. - In: Historický obzor. - Č. 3-4 (2000), s. 56–62.
- Je to jiný svět - o kontinuitě ruských dějin. - In: Přítomnost. - Č. 5 (2000), s. 21.
- Masaryk jako historik Ruska - 1. část. - In: Masarykův lid. - Č. 3 (2000), s. 40–43.
- Masaryk jako historik Ruska - 2. část. - In: Masarykův lid. - Č. 4 (2000), s. 33–35.
- Simdesjatylitnij Volodymyr Hostička. - In: - Ukrajina v současné historiografii – k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky / usp. V. Veber. - Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. – S. 9–15.
- Vladimír Hostička sedmdesátiletý. - In: - Ukrajina v současné historiografii – k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky / usp. V. Veber. - Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. – S. 16-21.
- Dvojí zrození samostatné Ukrajiny ve 20. století. - In: - Ukrajina v současné historiografii – k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky / usp. V. Veber. - Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. – S. 108–127.
- O studiu ruských dějin v České republice – zrušení Semináře východoevropských dějin na Filozofické fakultě v Praze. - In: Slovanský přehled. - Č 1 (2001), s. 69–70.
- Jaroslav Bidlo a Josef Macůrek. - In: Josepho Macůrek – Viginti lustra complenti oblatum / sest. V. Goněc. - Brno, 2001. - S. 16–22.
- Evropská identita – ano či ne?. - In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, série C. – Pardubice : Fakulta humanitních studií, 2001. - S. 15–18.
- Korupce – globální mor současnosti. - In: Občanská výchova pro novou společnost. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - S. 229–234.
- VIKŽEL : (ministudie z počátků sovětských dějin). - In: Slovanský přehled. - Roč. 87, č. 4 (2001), s. 533-538.
- The Communist Experiment in Russia. – In: Russia in Czech Historiography. Studies Published by the Prague Croup of Russian history specialists / ed. M. Bubeníková. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2002. - Pp. 244-255.
- O československých legiích a potřebě tradice. – In: Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze / sest. V. Veber. – Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2003. – S. 6-13.
- Utváření nové Evropy. – In: Dějiny a současnost. - Roč. 25, č.1 (2003), s.1-6.
- In place of an introduction: twenty five years since the death of Jan Slavík. - In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / eds. P. Roubal, V. Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. – S. 9-15.
- Communism - Totalitarianism – Resistance. – In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / eds. P. Roubal, V. Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. – S. 57-68. - (RESUMÉ)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map