WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ČERMÁK, Václav, Mgr. PhD.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 258
+420 / 224 800 252
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address cermakva...slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavonic studies
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - textologie staroslověnských a církevněslovanských památek
- staroslověnský překlad Starého zákona
- charvátskohlaholské písemnictví
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český komitét slavistů - člen
- Biblická komise při Mezinárodním komitétu slavistů - člen
- Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodní kom. slavistů - člen
- Český národní byzantologický komitét - člen
- Byzantinoslavica - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications – Několik poznámek o významu charvátskohlaholských breviářů pro cyrilo-metodějský překlad Starého zákona. - In: Cyrillomethodiana : Sborník prací k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčíka. - Olomouc - Praha, 2000. - S. 81-89.
– K otázce předlohy starozákonních textů v charvátskohlaholských breviářích. - In: Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova I. - Zagreb, 2001. - S. 193-198.
– Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih. - In: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů. - Praha, 2003. S. 59-69.
– Historický přehled zkoumání starozákonních perikop charvátsko-hlaholských breviářů. - In: Glagoljica i hrvatski glagolizam : Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta. - Zagreb - Krk, 2004. - S. 149-155.
– Nové slovenské práce o cyrilských rukopisech východoslovenského původu. - In: Slavia. - Roč. 73 (2004), s. 314-321.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map