WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

FOLPRECHTOVÁ, Jana, PaedDr. CSc.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address U starého nádraží 893, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 267 712 621
+420 / 267 712 621
Mobil / Mobile number +420 / 604 846 045
E-mail / E-mail address jfolpre@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - didaktika ruského jazyka
- zájem o alternativní metody výuky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Kruh moderních filologů - členka
- Česká asociace rusistů - členka
- celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků (pořádá PedF UK) - garant
Publikační činnost / Publications - Lexikální chyby v ruských výpovědích Čechů z hlediska dorozumění Čecha s Rusem. Ruský jazyk, 1984-85, č. 4, s. 183-186.
- K některým otázkám rozvoje dovednosti logického odhadu při vyučování ruštině na ZŠ. Ruský jazyk, 1985-86, č. 7, s. 330-332.
- K vyučování ruštině na ZŠ z pohledu začínajícího učitele. Ruský jazyk, 1987-88, č. 1, s. 26-29.
- Cvičení k osvojování slovní zásoby v sovětských metodických statích. Ruský jazyk, 1989-90, č. 7, s. 310-314.
- K výběru doplňkových materiálů pro výuku ruštiny. Cizí jazyky, 1991-92, č. 5, s. 180-183.
- K rozvoji dovednosti logického odhadu při vyučování němčině. Cizí jazyky, 1994-95, č. 1-2, s. 35-37.
- Názory žáků na konverzační témata a na výběr textů. Cizí jazyky, 1996-97, č. 7-8, s. 133-134.
- O receptivním a produktivním osvojování cizojazyčné slovní zásoby I. Cizí jazyky, 1998-99, č. 3-4, s. 41-42.
- O receptivním a produktivním osvojování cizojazyčné slovní zásoby II. Cizí jazyky, 1998-99, č. 5-6, s. 77-79.
- Vyučování ruštině na fakultní škole PedF UK v Praze (spoluautor). Cizí jazyky, 2000-2001, č. 2, s. 55-56.
- Jak pracovat s příručkou ruské gramatiky. Cizí jazyky, 2000-2001, č. 4, s. 128-129.
- Методологические вопросы определения сформированности умения письменной речи на русском языке как иностранном. В сб.: Дружба 1986-1990. Актуальные проблемы русистики. Областной педагогический институт имени Н. К. Крупской, Москва 1988, с. 139-146.
- Проблема теоретических знаний студентов-русистов по вопросам обучения лексике русского языка в чешской школе. In: Sborník tezí z konference na téma „Problémy přípravy a dalšího vzdělávání učitelů ruského jazyka v ČSR“. ÚÚ VPP, Praha 1989, s. 30-31.
- Принцип учёта и прогнозирования трудностей при обучении лексике русского языка как иностранного. VII конгресс МАПРЯЛ, доклады и сообщения чехословацкой делегации, Москва 1990, с. 355-358 (spoluautor).
- Возможности обогащения словарного запаса будущих преподавателей русского языка в процессе самостоятельной работы над текстом. В сб.: Современные подходы к формированию профессиональных качеств учителя-русиста зарубежной школы. Тезисы докладов и сообщений III международной конференции МАПРЯЛ, Волгоград 1991, с. 89-91.
- К пропедевтической функции изучения первого иностранного языка. В сб.: Русский язык и литература в современном диалоге культур. VIII международный конгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов. Регенсбург 1994, с. 120.
- K rozvoji dovednosti adaptace textu. In: Zborník 3 z vedeckej konferencie Technológie vzdelávania tretieho tisícročia. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1995, s. 195-198.
- K utváření hodnotové orientace žáků při vyučování cizím jazykům. In: K problematice vyučování ruskému jazyku. Plzeň, Pedagogická fakulta ZU, 1997, s. 36-38.
- K rozvoji dovednosti písemného projevu v přípravě učitelů cizích jazyků. In. Zborník 1 z vedeckej konferencie Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra, Slovdidac 1997, s. 250-253.
- Что? Где? Когда? Интересная разновидность коммуникативной игры. In: Rossica olomucensia XXXIV. Olomouc, vydavatelství Univerzity Palackého 1997, s. 43-48.
- Рецептивное усвоение иноязычной лексики и логическая догадка. In: Rossica olomucensia XXXVI. Olomouc, vydavatelství Univerzity Palackého 1998, s. 37-41.
- K aktuálním otázkám přípravy učitelů cizích jazyků. In: Mezinárodní vědecká konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Abstrakta. Praha, pedagogická fakulta UK 1998, s. 83-84.
- Урок иностранного языка как пространство личного опыта, переживания и познания. In: Русский язык, литература и культура на рубеже веков. IX конгресс МАПРЯЛ, Братислава, 1999, с. 81-85.
- K uplatnění emocionálního faktoru v učebním souboru Raduga 1 – 3. In: Problematika
výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu. Sborník katedry slavistiky. Univerzita Hradec Králové 2002, s. 95 – 103.
- Inspirace Rogersovy humanistické psychologie pro vyučování cizím jazykům. In:
Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků.
Praha, Univerzita Karlova 2002, s. 74 – 80.
- Изучение русской морфологии в подготовке преподавателей русского языка. In: Rossica olomucensia XL. Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Olomouc 2002, s. 443 – 447.
- Применение пособия «Образцы русской прозы» в профессиональной подготовке
будущих преподавателей русского языка как иностранного. В сб.: Слово и образ в художественной литеретуре. Совместный сборник научных статей. Москва, изд-во МГОУ 2003, с. 81.91.
- Posuzování lexikálních obtíží při výběru textů pro výuku ruštiny. In: Filologické studie
2001. Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Praha, Univerzita Karlova 2003, s. 37 - 43.
- X. mezinárodní rusistický den v Bratislavě. Cizí jazyky, 2004-2005, roč. 48, č. 1, s. 24.
- FOLPRECHTOVÁ, J.; VÝCHOPŇOVÁ, J. Jazykové a komunikativní hry. Raduga 2. Plzeň : Fraus, 2004.
- Celostní učení při vyučování cizím jazykům jako součást inovací v přípravě učitelů cizích jazyků. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století: Sborník příspěvků ze IV. středoevropské regionální konference Mezinárodní federace učitelů živých jazyků. Praha : Univerzita Karlova, 2004, s. 89-91.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map