WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HÁDKOVÁ, Marie, PhDr. Ph.D.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 171
+420 / 585 229 162
Bydliště / Home address Smetanova 18, 772 00 Olomouc
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 585 243 099
Mobil / Mobile number +420 / 723 852 508
E-mail / E-mail address Marie.Hadkova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.kb.upol.cz/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština jako cizí jazyk
- sociokulturní kompetence
- komunikační strategie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
- International Association of Teachers of Czech
- International Pragmatics Association
Publikační činnost / Publications - Lekce duchovního procitání / Gerald G. Jampolsky a Diane V. Cirincioneová ; z angl. přel. Marie Hádková ; obálka a graf. úprava Jiřina Vaclová. - Olomouc : Votobia, 1994. - 243 s.
- Nová role češtiny jakožto cizího jazyka. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 66. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - Studia Bohemica VII, s. 133-138.
- Místo metajazyka (lingvistické terminologie) ve vyučování češtině jako cizímu jazyku . - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 5, č. 2 (1997), s. 28-29.
- Co učit, máme-li cizince naučit česky. - In: AUPO, Facultas Philosophica, Philologica 72. Olomouc 2000, s. 145-151
- Nosiče jazykových znakových systémů a osvojování cizího jazyka. - In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada jazykovědná, D1, Ročník 2001.
- Video a výuka cizího jazyka. - In: Nové technologie ve výuce jazyků, Intex, Poděbrady, 2001, s.41-34.
- Cesty ke komunikační kompetenci. - In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Ostravská univerzita Ostrava-FF, Państwowa wyższa skoła zawodowa w Wałbrzychu, Wałbrzych, Ostrava, Wałbrzych, 2001, s. 75 – 85.
- "Lékařská" čeština pro cizince. - Termina 2000, Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta - katedra českého jazyka, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Normalizační ústav Praha 2001, s. 110-112
- Čeština ve vietnamské komunitě. - Termina 2000, Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta - katedra českého jazyka, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Normalizační ústav Praha 2001, s. 304-308.
- Evropské jazykové portfolio a čeština jako cizí jazyk. - In: Čeština - jazyk slovanský Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Ostrava 2001, s. 61 - 65.
- Výuka ke komunikační úspěšnosti, cíl tradičné, či alternativní? - In: Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole, Olomouc 2002, s. 5- 9.
- Komunikace jako hra a komunikační výchova. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole, Olomouc 2002, PdF UP, s. 61 – 64. - Je Společný evropský referenční rámec ohlasem J. A. komenského. - In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti.Olomouc 2003, AUPO - Philologica 78, s. 111-116.
- O jedné učebnici pro cizince ze 16. století. AUPO, Facultas Philosophica, Studia Moravica, Moravica I - 2004 , s. 47 - 52.
- Okolo češtiny (Cyklus rozhlasových relací o současném českém jazyce, vysílaných každé pondělí v Českém rozhlase Olomouc, a to od září do prosince 2004.)
- Mezijazyková homonyma a čeština jakožto cizí jazyk. – In: Profesor Hauser jubilující : sborník příspěvků ze semináře konaného 10.4.2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. / Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ; [editoři: Helena Kneselová, Květoslava Klímová]. - Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. -196 s. - (Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada jazyková a literární ; č. 34). – s. 52-57.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map