WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HLAVÁČEK, Ivan, Prof. PhDr. CSc.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address U Mrázovky 16, 150 00 Praha 5
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivan.hlavacek@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://kpvhas.ff.cuni.cz/node/1361

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Culture (including book printing and art)
Historiography
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Lusatia
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny ve středoevropském kontextu včetně Moravy, Slezska a Lužice
- středověké kulturní a správní dějiny
- diplomatika a kodikologie
- dějiny historiografie
- říšské dějiny
- dějiny knihoven
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Österrreichische Akademie der Wissenschaft - Wien - zahraniční člen
- Učená společnost ČR - člen
- Mezinárodní komise pro diplomatiku - místoprezident
- Kostnický kruh pro středověké dějiny - člen
- Monumenta Germaniae Historica - člen
- Komise pro soupis rukopisů při Akademii věd ČR - předseda
- Akademický sněm Akademie věd ČR
- Centrum medievistických studií - předseda VR
- Sborník archivních prací - vedoucí redaktor
- Český časopis historický - člen redakční rady
- Acta Universitatis Carolianae - člen redakční rady
- Philosophica et Historica - předseda redakční rady
- Historia Universitatis Carolinae - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Visitační protokol pražského arcijáhenství pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 1379-1382 / I. Hlaváček, Z. Hledíková. - Praha : Academia, 1973. - 529 s.
- Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419. - Stuttgart : Hiersemann, 1970. - 507 s.
- Nichtbohemikale mittelalterliche Originalurkunden in den böhmischen Ländern / I. Hlaváček, Z. Hledíková. - Köln ; Wien : Böhlau, 1977. - 200 s.
- K organizaci státního správního systému Václava IV. - Praha : Univ. Karlova, 1991. - 134 s.
- Vademecum pomocných věd historických / I. Hlaváček, J. Kašpar, R. Nový. - 3. vyd. - Jinočany : H & H, 1997. - 448 s. - Dvoutřetinový autorský podíl.
- Urkunde, -nwesen: Böhmen. LexMA, Bd. 8, Lief. 6, Sp. 1307
- Itinerář jako pracovní nástroj českého medievisty. In: Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem, s. 57-69 (= Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et hist. III - 1995 = Studia historica III).
- Abriß der Egerer und egerlädischen Historiographie. In: Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag, S. 180-194 (= Archivalische Zeitschrift 80)
- Královský poklad ve slezské Středě. Několik poznámek, Český časopis historický 95, s. 448-459.
- Die Deutschherrenritter und die Kirche im böhmischen Staat der Přemyslidenzeit. In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter, hg. von Z.H.Nowak, S. 129-142 (= Ordines militares - Colloquia Torunensia historica IX).
- Několik pramenných drobností k českým dějinám doby lucemburské. K neliterární písemné kultuře v Čechách doby Václava IV. – In : Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2 - 1995 = PVH XII, S. 73-89.
- Zur Stratifikation und zur inhaltlichen Zusammensetzung der böhmisch-mährischen Bibliotheken des 16. Jahrhunderts. In: Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance, hg. von Werner Arnold, Wiesbaden, S. 9-30 (= Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaisanceforschung 16).
- Hussens Bücher. Einige Überlegungen zu Hussens Bibliothek und Bücherbenutzung. In: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen, München Oldenbourg, S. 113-119 (= Veröffentlichungen des Coll. Carolinum 85).
- Wenzel IV. Kg. v. Böhmen, Lexikon des Mittelalters VIII, Lief. 10, Sp. 2190-2192. Der deutsche Südwesten und König Wenzel IV. im Spiegel seines Geschäftsschriftgutes, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 145, s. 83-115.
- Kommunikation der Zentrale mit den Reichsuntertanen sowie fremden Mächten unter König Wenzel (IV.). In: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hg. von Heinz-Dieter Heimann in Verbindung mit Ivan Hlaváček, Paderborn - München - Wien - Zürich, S. 19-30.
- Trampoty mocných a trampoty s mocnými. Malá listinná causerie o pobytu Václava IV. v Mergentheimu v červenci 1380 a výlohách s tím spojených. In: Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského, Ústí nad Labem, S. 5-15.
- Pomocné vědy historické a jejich postavení v současné historiografii. - Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1-1996 = PVH XIII, S. 15-26.
- Colligere fragmenta II. Desátkový spor v západočeské Brtné v osmdesátých letech 14. století. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, Archeologický ústav, S. 227-233.
- Iter Germanicum II. aneb český historik u Bodamského jezera. In: Historikové na cestách (cyklus sedmipřednáškový), Praha, Sdružení historiků České republiky - Historický klub, S. 23-34.
- Il Regno di Boemia, i Lussemburgo e l´Italia. In: Communicazione e mobilita (nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell´Europa (secoli XI-XIV). Annali del´Istituto storico italo-germanico, Quaderno 48, Bologna, S. 519-539.
- Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum Itinerar Johanns von Luxemburg. In: Johann der Blinde. Graf von Luxemburg, König von Böhmen 1296-1346, Tagungsband der 9es Journées Lotharingiennes 22.-26. October 1996 Centre Universitaire de Luxembourg, hg. von Michel Pauly, S.121-134 (=Publications de la Section Historique de l´Institut grand-ducal de Luxembourg t. 115 = Publications du CLUDEM t.14).
- Zur böhmischen Institution und Häresiebekämpfung um das Jahr 1400. In: Häresie und vorzeitige Reformation, hg. von František Šmahel, München, S. 109-131 (= Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 39).
- Überlegungen zur Erfassung und Erforschung des Raumes im Böhmen des 14. und 15. Jahrhunderts. Zu den Auswertungsmöglichkeiten der spätmittelalterlichen böhmischen Itinerare - Einige Glossen zum Problem. In: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter, Berlin - New York, de Gruyter, S. 591-602 ( = Miscellanea Mediaevalia, Bd. 25)
- Zur Frage der Siedlungstypen im böhmischen Staat der Přemyslidenherzöge vom 9. bis zum 12. Jahrhundert. In: Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert, hg. von Jörg Jarnut und Peter Johanek, Köln - Weimar - Wien, S. 261-271 (= Städteforschung A/43).
- Zu Regalienverleihungen Wenzels IV. an reichsunmittelbare kirchliche Würdenträger. Skizze aufgrund des "Falles" des Abtes von Werden. In: Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag... dargebracht, Bd. 2, Stuttgart, Hiersemann, S. 651-663.
- Der diplomatische Verkehr der böhmischen Partner mit der Kurie bis zum Tode Wenzels I. (†1253). In: Facta probant homines, edd. Ivan Hlaváček u. Jan Hrdina, Praha, Scriptorium, S. 165-180.
- Der Hof Wenzels IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas. In: Die Wenzelsbibel. Vollständige Faksimile-ausgabe der Codices Vindobonenses 2759-2764 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, Kommentar, Graz, S. 9-36.
- Böhmisch-österreichische Nachbarschaft bis zu den Anfängen Přemysls II. In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert, edd. Ivan Hlaváček u. Marie Bláhová, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, S. 11-23.
- Ze správní každodennosti Václava IV. jako římského krále. Hesenský klášter Haina před říšským soudem, Časopis Matice moravské 117, S. 377-382.
- Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Ein Beispiel für bestandsorientierte territoriale Regestenwerke des Spätmittelalters. In: Stand, Ausgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, hg. von Winfried Irgang und Norbert Kersken, Marburg, S. 227-236 (= Tagungen zur Ostmitteleuropa - Forschung 6).
- Cenni sulle stampe italiane nelle biblioteche ceche della fine nel medioevo e delinizio del cinquecento. In: Italia e Boemia nella cornice del rinascimento europeo, a cura di Sante Graciotti, Firenze, Olschki, S. 97-107.
- Itinerarium Georgii regis Bohemiae. Stručný souhrn problematiky, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 5 = PVH XIV, S. 53-61.
- Minoritäten im europäischen Mittelalter, In: Leutherheider Forum 17.-20. Dezember 1998, S. 24-30.
- Z nových místopisně orientovaných slovníků a pomůcek k českým dějinám po dvaceti letech. In: Sborník archivních prací 49, S. 226-252.
- Dvůr a rezidence českých panovníků doby přemyslovské a raně lucemburské. Stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346. In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, edd. Václav Bůžek a Pavel Král, České Budějovice, S. 29-70 (= Opera historica 7).
- Zeit und Raum : Aspekte des Altagslebens im mittelalterlichen Wien / Ferdinand Opll. Heißer Sommer, geistliche Gewänder und königliche Siegel: Von der Herrschersakralität im späten Mittelalter / Franz-Reiner Erkens. Brücke zwischen Orient: Sizilien in normanisch-staufischer Zeit / Theo Kölzer. Kulturelle Eingeit und religiöse Differenz : zur Verbreitung der Polygynie im mittelalterlichen Europa / Michael Borgolte ; [Editor Ivan Hlaváček]. - Prague : Charles University, Faculty of Philosophy, 2003. - 102 s. ; - (Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae ; fasc. 6 (2003))
- Knihy a knihovny v na pražské univerzitě ve středověku (stručný nástin). – In: Historia Universitatis Carolinae Pragensia 36 -38 (1996-1998, vyšlo v prosinci 2004), s. 23-29.
- Zdeněk Kalista a středověká Itálie. – In: Zdeněk Kalista, Karel IV. a Itálie. – Praha : Vyšehrad. – s. 9-20.
- The Necrology of the Codex Gigas of Bohemia (Kungliga Biblioteket, Stockholm MS A 148). – In: The Durham Liber vitae and its kontext. / Ed. David Rollason, A. J. Piper, Margaret Harvey, Lynda Rollason. – Woodbridge, s. 191-205.
- Pomocné vědy historické a zejména diplomatika ve francouzských encyklopediích 2. půle 18. století (První poznámky). – In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity řada C 50 (2003, vyšlo 2004), s. 177-186.
- Poznámky k lékařům v Českém státě do poloviny 14. století. – In: Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Evropy śsodkowej. /Ed. Antoni Barciak. – Katovice. – s. 146-158.
- Knihy a knihovny v českém středověku : (studie k jejich dějinám do husitství). - Praha : Karolinum, 2005. -- 395 s.- Soupis literární činnosti do 1991 je zachycen ve sborníku: Historia docet. Sborník k 60. narozeninám prof. dr. Ivana Hlaváčka. - Praha, 1992. - S. 561-585.
- Pro období návazné (do 1994) ve sborníku: Z pomocných věd historických 12. - AUC - Phil. et hist. 1996 (vyšlo 1997), s. 161-164.
- Produkce do 1997: 27 statí, převážně v zahraničních publikacích, evidovaných v: Český časopis historický. - Roč. 96 (1998), s. 711-713.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map