WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VEČERKA, Radoslav, PhDr. DrSc.

* 1928-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Paleoslavonic studies
Linguistics - Comparative linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslovenistika
- slovanská jazykovědná komparatistika
- dějiny slavistiky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Syntax aktivních participií v staroslověnštině - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961. - 178 s.
- Slovanské počátky české knižní vzdělanosti - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. - 107 s.
- Magnae Moraviae fontes historici I, II, III, IV. / Dagmar Bartoňková, R. Večerka e. a. (ed.). - Praha, Brno : UJEP, 1966, 1967, 1969, 1971. (edice církevněslovanských pramenů s jejich překladem do češtiny, s filologickým komentářem a bibliografií)
- Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760 : Biograficko-bibliografický slovník. / Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček, R. Večerka a kolektiv. - Praha : Academia, 1972. (autor biograficko-bibliografických medailonů 104 slavistů)
- Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně - Brno : UJEP, 1973. (autor kapitol Slovanská filologie na filosofické fakultě, s. 39-43, Paleoslovenistika na filosofické fakultě, s. 50-53, a biograficko-bibliografických medailonů 41 slavistů)
- Československá slavistika v letech 1918-1939 / M. Kudělka, Z. Šimeček, V. Šťastný, R. Večerka. - Praha : Academia, 1977. - 468 s.
- Úvod do etymologie / R. Večerka, A. Erhart. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1981. - 302 s.
- Staroslověnština - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. - 231 s.
- Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax - Freiburg i. Br. : U. Weiher, 1989-2003. - 5 sv.
Sv. 1: Die lineare Satzorganisation. 1989. 141 s.
Sv. 2: Die innere Satzstruktur. 1993. 411 s.
Sv. 3: Die Satztypen : Der einfache Satz. 1996. 243 s.
Sv. 4: Die Satztypen : Der zusammengesetzte Satz. 2002. 449 s.
Sv. 5: Registerband. 2003. 346 s.
- Slavica na Masarykově univerzitě v Brně - Brno : Masarykova univerzita, 1993. (autor kapitoly Paleoslovenistika na filozofické fakultě, s. 19-21, a biograficko-bibliografických medailonů 44 slavistů)
- Старославянский словарь по рукописям X-XI веков - Moskva : Russkij jazyk, 1994 a 2. vyd. 1999. - 842 s. (Spoluredaktor celého díla spolu s R. M. Cejtlinovou a E. Bláhovou a autor kapitol: Описание старославянских рукописей, s. 13-25; Фонетико-фонологическая характеристика старославянских рукописей, s. 26-40; Нормализация написания заглавного слова основной словарной статьи (фонетическая и морфологическая), s. 41-43; Кириллическое и глаголическое письмо, s. 56-57; О произношении старославянских букв, s. 58-59; Морфологические таблицы, s. 813-841; Основные пособия по грамматике старославянского языка, s. 842)
- Česká slavistika 1. : Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. / M. Kudělka, Z. Šimeček, R. Večerka. - Praha : Hist. ústav ČSAV, 1995. (autor kapitoly Slovanská jazykověda, s. 230-295; též spoluautor Předmluvy, s. 7-11)
- Die Anfänge der slavischen Sprachwissenschaft in den Böhmischen Ländern - Regensburg : S. Roderer Verlag, 1996. - 83 s.
- Česká slavistika 2. : Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918 / M. Kudělka, R. Večerka et al. - Praha : Hist. ústav ČSAV, 1997. (autor kapitoly Slovanská jazykověda, s. 138-229)
- Počátky slovanského spisovného jazyka (Studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století). - Praha : UK, 1999. - 103 s.
- Encyklopedický slovník češtiny / Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (ed.), R. Večerka. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. (autor 36 encyklopedických statí)

Poznámky / Notes - Doctor honoris causa univerzit ve Freiburgu im Breisgau a v Sofii
- Nositel Badatelské ceny (Forschungspreisträger) Humboldtovy nadace v Bonnu, Zlaté medaile Cyrila a Metoděje Univerzity v Sofii, Zlaté medaile Masarykovy univerzity v Brně, Ceny města Brna pro rok 2003 v oboru společenské vědy

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map