WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KOMENDOVÁ, Jitka, doc. Mgr. Ph.D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 383
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jitka.komendova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Komendova_Jitka.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
History
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - History of literature
History - History of Slavonic nations
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
History - Russia
Literary criticism (history) - Russian literature
History - Ukraine
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Culture (including book printing and art)
Ukrainian studies - Culture (including book printing and art)
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Russian studies - Literary criticism (history)
Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Ruska, Ukrajiny
- kultura, literární věda (literární historie), interkulturní vztahy ve východní Evropě
- ruská literatura, písemnictví středověké Rusi
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Fellow Centra medievistických studií AV ČR
- Výzkumné centrum dějin východní Evropy při Historickém ústavu AV ČR
Publikační činnost / Publications - Vladařská propaganda a antipropaganda na Rusi a v Čechách ve 13. století. - In: Sborník prací historických XVII. - Olomouc, 2000. - S. 39-50.
- Literatura oblastních center Rusi 12.-14. století : (Hodnocení současného stavu bádání). - In: Rossica Olomucensia XXXIX. - Olomouc, 2001. - S. 177-188.
- Ruská středověká památka o dobytí Cařihradu roku 1204. - In: Sborník prací historických XVIII. - Olomouc, 2001. - S. 53-57.
- Диалог культур в русских летописях до XIV в. - In: Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте. - Krakov, 2001. - S. 87-91.
- Konfessionsgrenzen und Teufelsfallen. : Polen und die Polen im Kievo-Pečerskij Paterik (Paterikon des Kiever Höhlenklosters). - In: Ein weiter Mantel. : Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung. - Dettelbach, 2002. - S. 57-67.
- Prostor cizích kultur v Putování igumena Daniila a Putování za tři moře Afanasije Nikitina. - In: Dialog kultur II. : Sborník z příspěvků vědecké konference. - Ústí nad Orlicí, 2003. - S. 225-231.
- Модель диалога культур как методологическая основа для изучения литературы средневековой Руси. - In: Philologica LVII : Tradície a perspektívy rusistiky. - Bratislava, 2003. - S. 367-372.
- Образ чужих культур в письменности Руси XI–XIV вв. (резюме диссертационной работы) - In: Rossica Olomucensia XLI (2002). - Olomouc, 2003. - S. 67-76.
- Вино или кумыс? Пища как знак чужих культур в древнейшей письменности Руси. - In: Актуальные проблемы филологии. - Almaty, 2004. - S. 93-98.
- Город в древнейшей литературе Руси (до XIII в.). - In: Rossica Olomucensia XLII. - Olomouc, 2004. - S. 273-278.
- Zum Phänomen „Hexentum“ im ältesten Schrifttum der Rus’. - In: Hexen : Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit. - Dettelbach, 2004. - S. 47-55.
- Konfrontace kultur v prózách Jurije Rytcheu : Padesátá až osmdesátá léta 20. století. - Svět literatury, 2004. - S. 55-60.
- Středověká Rus a úskalí Bidlovy koncepce Dějin Slovanstva. - In: Slovanství ve středoevropském prostoru : Iluze, deziluze a realita. / Hrodek, Dominik a kol. - Praha, 2004. - S. 214-219.
- Ruská literatura v edičním díle Josefa Floriana / J. Komendová, Jindra Pilátová. - In: Český překlad 1945-2003. - Praha, 2005.
- Středověká Rus a vnější svět (Obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.-14. století). - Olomouc, 2005.
- Obraz pohanů v Životě Stěfana Permského a ve svatovojtěšských legendách. - In: Dialog kultur III. : Sborník z příspěvků vědecké konference. - Ústí nad Orlicí, 2005. - S. 185-190.
Nová hledání staré Rusi. Současné ruské bádání o Rusi kyjevského a údělného období. Dějiny – teorie – kritika, 2005, 2(2), s. 213–223.
- Komunikační strategie náboženských polemik ve středověké Rusi. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti / sest. H. Nykl. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 37-48.
- Modely apoštolského působení v nejstarším písemnictví Rusi. - In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) / sest. V. Lendělová, M. Řoutil. – Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 167-180.
- Ženy středověké Rusi. Možnosti a limity ruské gender history. Dějiny – teorie – kritika, 2006, 2, s. 203–212.
- Koncept volchva v "Žitii Stěfana Permskogo". - In: Matěrialy XXXV Meždunarodnoj filologičeskoj konferencii. Istorija russkoj literatury. Sankt-Petěrburg 2006, s. 3–9.
- Petěrburg i Arktika: stolknovenije kul'tur v proze Jurija Rytcheu do konca 80-ch godov.- In: Okno na Europę – Окно в Европу. Gdaňsk 2006, s. 295–300.
- Reisen der russischen Fürsten in die Horde: der Kulturdialog in den Chroniken.- In: The Medieval Chronicle IV. Amsterdam – New York 2006, s.105-111.
- Neofyté jako prostředníci mezi kulturami?. - In: Dialog kultur IV. Ústí nad Orlicí 2007, s. 213–217.
- K metodologii izučenija drevněrusskogo žitija (na matěriale "Žitija Stěfana Permskogo").- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica Olomucensia 2006, 44, s. 409–414.
- Tvůrce, nebo nástroj? Status umělce v Kyjevsko-pečerském pateriku. Rossica Olomucensia, 2007, 45, s. 121–127.
- Die strukturellen Besonderheiten der Chronik von Galizien-Wolhynien im Vergleich zur tschechischen Geschichtsschreibung des 13. Jahrhunderts. Anzeiger für slavische Philologie, 2007, s. 101–113.
- Vyrvat ďáblu prostor, nebo národy? K ruské zbožnosti 14. století.- In: Zbožnost středověku / Nodl Martin )ed.). Praha 2007.
- Haličsko-volyňský letopis a Druhé pokračování Kosmovo. Hledání nových konceptů ve středověké historiografii.- In: Listy filologické, 2008, 131, s. 441–452.
- Jazyk i gramota v missii Stěfana Permskogo. Rossica Olomucensia.- In: Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2008, XLVII(1), s. 13–22.
- Topoi v kontextech. Koncept poustevníka – zakladatele kláštera v české a ruské středověké hagiografii.- In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica, 54, 2008, s. 207–218.
- "Provedeme zkoušku, získáme důkaz a prověříme víru.". - In: Dialog kultur V. Ústí na Orlicí, 2009, s. 457–464.
- Obraz jazyčnikov v Žitii Stěfana Permskogo i latinskoj sredněvekovoj missioněrskoj agiografii. In: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2009, 48(1), s. 39–48.
- Ruská medievistika sovětského období jako badatelský problém. Dějiny – teorie – kritika, 2009, 6(1), s. 83–100.
- Rituály a komunikace mezi kulturami ve středověké východní Evropě. - In: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. –15. století / Nodl Martin (ed.). Praha 2009. s. 137–146.
- Spor o víru v Životě Stěfana Permského a v raně středověkých legendách o misionářích. - In: Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha / Kožiak Rastislav, Nemeš Jaroslav (eds.). Kraków 2009, s. 104–118.
- Verurteilung – Toleranz – Gleichgültigkeit. Zur Aufnahme der katholischen Welt in der altrussischen Literatur des 13. und 14. Jahrhunderts.- In: Bracha Krzystof, Kras Pawel (eds.). Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Warszawa 2010, s. 145–356.
- Haličsko-volyňský letopis. Praha : Argo 2010 (úvodní studie, překlad ze staroruštiny, komentáře Jitka Komendová). ISBN 978-80-257-0187-4.
- "Potřebné slovo ukáže mi Bůh." Autorský metatext v ruské hagiografii 11.–14. století.- In: Slavia. Časopis pro slovanskou filologii Slavia, 80, 2011, s. 365–375.
- Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha : Argo 2011. ISBN 978-80-257-0451-6.
- Princip imitatio v Žitii Stěfana Permskogo, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2011, 50 (1), s. 23–32.
- Jazyky a společenství v Rusku 15. – 18. století. Dějiny – teorie – kritika, 2012, 1, s. 101–117.
- Rus´-Czech Relations during the Middle Ages as a Historiographical Problem. In Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archeological and Historical Evidence, vol. 1, Kraków – Leipzig – Rzesów – Warszawa 2012, s. 196–174.
- Opavskij pochod Daniila Romanoviča: češskij vzgljad.- In: Nagirnyy, V. Rurikids in dynastic Relations: Politics. Customs. Culture. Religion 10th - 16th C.. Kraków : Jagellonian University, 2014, s. 185-192.
- Ritual in Intercultural Communication in Medieval Eastern Europe, 1200-1800. - In: Processes of Cultural Exchange in Central Europe / V. Čapská. Opava 2014, s. 331-343.
- Der Metatext des Autors in den Chroniken der mittelalterlichen Rus´ und in den sog. Continuationes Cosmae. - In: The Medieval Chronicle, 2014, roč. 9, č. 2014, s. 219-232.
- Od hagiografie k etnografii. Zpráva G. I. Novického o christianizaci Chantů. - In: Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Olomouc 2014, s. 97-111.
- Spor o vere v Žitii Stěfana Permskogo v kontěkstě sredněvekovoj missioněrskoj agiografii. - In: Slavyanovedenie, 2015, roč. 50, č. 4, s. 14-21.
- D. S. Lichačov a ruská literárněvědná medievistika.- In: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin). Praha 2015, s. 103-116.
- Хроника, житие, gesta? К вопросу жанровых особенностей Галицко-Волынской летописи. - In: Die Welt der Slaven, 2016, 61, s. 38–47.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map