WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BOČKOVÁ, Hana, PhDr. Dr.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 211
Bydliště / Home address Novoměstská 51, 621 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address bockova@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Slovak studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - starší česká literatura
- komeniologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Universitas - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu. Sborník prací FF BU., 1994, D40s. 7-13. ISSN 2100-8695. 1994.
- Dvě česká theatra a jejich biblická inspirace. Studia Comeniana et historica 23, 1994, 51s. 25-30. ISSN 0328-2220. 1994.
- Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanel Vodňanský z Uračova. In SPFFBU. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1995. od s. 3-17, 7 s. D41. ISBN 80-210-0869-5.
- Několik poznámek k Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše Václava Porcia Vodňanského. In SPFFBU. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 7-15. D43. ISBN 80-210-0205-0.
- K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. stol. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno : Filosofická fakulta brněnské university, 1996, D42s. 5-14. ISSN 0231-7818. 1996.
- Theatrum divinum Matouše Konečného. In SPFFMU. První vydání. Brno : FFMU, 1997. od s. 5-14, 9 s. D44. ISBN 80-210-2014-8.
- Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova. In SPFFBU. První. Brno : Masarykova univerzita, 1998. od s. 19-24, 7 s. V1. ISBN 80-210-2014-8.
- Theatrum universitatis rerum von Comenius und Theatrum mundi minoris von N. Vodňanský. In Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Centrury. První. Praha : Univerzita Karlova, 1998. od s. 106-111, 5 s.
- Renesanční památník a nápisy na hradě Pernštejně. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. od s. 5-8, 4 s.
- K tzv. Písni marokánské. In Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Rychnov nad Kněžnou : Rychnov nad Kněžnou, 1999. od s. 241-246, 6 s.
- Arne Novák a J. A. Komenský. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 30, 63-64, od s. 152-157, 6 s. ISSN 0323-2220. 1999.
- K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století. SPFFBU, Brno : FFMU, 47, 3s. 19-25. ISSN 0231-7818. 2000.
- K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům. In SPFFBU. Brno : Masarykova univerzita, 2000. od s. 27-33, 7 s. ISBN 80-210-2347-3.
- Literární předlohy pernštejnských nápisů. In Zprávy Státního památkového ústavu v Brně. 1. vyd. Brno : Státní památkový ústav v Brně, 2000. s. 119-139. ISBN 1213-2802.
- Bočková, Hana. Arne Novák o Komenském. Tvar, Praha : Klub přátel Tvaru, 10, 3, od s. 2,5, 2 s. ISSN 0862-657 X. 2001.
- Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris. 1. kritické vydání. Brno : Atlantis, 2001. 296 s. Thesaurus absconditus, č. 4. ISBN 80-7108-228-7.
- Divadlo božího řízení Jeremiáše Drexela a tradice humanistických theater. Česká literatura : časopis pro literární vědu, Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 49, 2s. 185-194. ISSN 0009-0468. 2001.
- Komenského " Výhost světu". SPFFBU, Brno : Masarykova univerzita, V 4, 1, od s. 31-38, 8 s. ISSN 0231-7818. 2002.
- Motiv "marnosti světa" v české barokní literatuře. Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS, Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 35, 1, od s. 5-9, 4 s. ISSN 80-210-2885-8. 2002.
- K motivu smrti v české protestantské literatuře doby baroka. Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS., Brno : Masarykova univerzita, 36, 1, 2003, s. 5-10, 6 s. ISSN 80-21-2885-8.
- Komenského Praxis pietatis a smrt. SPFFBU, Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, C49, 49, 2003, s. 89-97, 9 s. ISSN 80-210-2965X.
- Aquila z Plavče, Jan. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. s. 113-113. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Aquilinas, Jan. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. od s. 113-114, 2 s. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Aquilinas, Pavel. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. s. 114-114. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Arne Novák o Komenském. SPFFBU, řada Bohemica litteraria, Brno : FFMU, 2002-2003, V 5-6, od s. 9-13, 5 s. ISSN 0231-7818. 2004.
- Adam Daniel z Veleslavína. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. od s. 27-28, 2 s. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Albert z Kaménka, Mikuláš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. s. 52-52. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Aurogallus, Matthaeus. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. s. 143-144, 2 s. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Artemisius, Mikuláš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. s. 127-127. I. ISBN 80-7277-215-5.
- Cesty Čechů do Svaté země. Renesanční cestopis v 16. století. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. od s. 5-10, 6 s. ISBN 80-210-3461-0.
- Komenského "bojování". In Studia Moravica I - Acta universitatis Palackianea Olomucensis. Facultas philosophica. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. od s. 165-170, 6 s. ISBN 80-244-0845-7.
- Kazatel domovní Matouše Konečného a Kazatel domácí B.V. Jestřábského. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 34, 71-72, od s. 110-115, 6 s. ISSN 0323-2220. 2005.
- Komenský a nábožensky vzdělávací literatura. In Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. od s. 189-169, 8 s. ISBN 80-223-2016-1.
- K debatě o baroku. Česká literatura, Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 53, 3, od s. 389-393, 5 s. ISSN 0009-0468. 2005.
- Válka a nábožensky vzdělávací literatura počátku 17. století na Moravě. In Studia Moravica III. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus - Neklidná léta Moravy pořádané ve dnech 28.- 30. června 2004. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. od s. 171-176, 6 s. ISBN 80-244-1110-5.
- Vidění rozličné sedláčka sprostného a lidová vzdělávací četba doby baroka. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. od s. 5-9, 5 s. ISBN 80-210-3461-0.

- Literární kritika v denním tisku 1988. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1989. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1989. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1990. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1991. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1992. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1992. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1993. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1993. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1994. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1994. 1. vyd. 1. : Masarykova universita, 1995. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1995. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1996. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1996. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1997. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1997. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1998. 100 s.
- Literární kritika v denním tisku 1998. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1999. 100 s. - Literární kritika v denním tisku, sv 11.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map