WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RUDINCOVÁ, Blažena, Doc. PaedDr. CSc.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address rudincova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - morfologie ruského jazyka, tvoření slov
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka
- Česká asociace rusistů - členka
- Česká asociace slavistů - členka
- Oborové komise doktorského studia pro program Slavistika - slovanské jazyky: ruský jazyk - členka
Publikační činnost / Publications Vědecké monografie:

- Typy pojmenování v současné ruštině (zejména v podnikatelské oblasti). - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. - 210 s. - ISBN: 80-7042-586-5.
- Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině a češtině ; K charakteristice současných ruských a českých reklamních textů ; Komunikační bariéry. - In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání / Ed. K. Lepilová. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. - s. 61-69; 69-79; 137-174. - ISBN: 80-7042-676-4.
Lexikografické práce kolektivní:
- Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře / spolu s M. Vavrečkou. - Ostrava : PC, 1996. - 65 s.
- Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru / spolu s M. Vavrečkou a M. Hrdličkou. - Praha : Centr Evropy, 1999. - 610 s. - ISBN: 80-902758-0-X.
- Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru / spolu s M. Vavrečkou a M. Hrdličkou. - Praha : Centr Evropy, 1999. - 600 s. - ISBN: 80-902758-1-8.
Studie a stati ve vědeckých sbornících a časopisech:
- Mesto abbreviatur v russkich i češskich gazetnych tekstach. - In: Rossica Olomuncensia, XXXIV (za rok 1995) : ročenka katedry rusistiky FF UP. - Olomouc : UP, 1997. - S. 99-104. - ISBN: 80-7067-697-3.
- Funkcionaľnaja grammatika. - In: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí) / K. Lepilová a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. - S. 33 - 39. - ISBN: 80-7042-486-9
- Někotoryje strukturnyje tipy naimenovanij v russkom kommerčeskom jazyke : semantiko-slovoobrazovateľnaja charakteristika s učotom morfologo-sintaksičeskogo aspekta. - In: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. - S. 93-100. - ISBN: 80-7042-521-0.
- Sostavnyje naimenovanija v sovremennom russkom jazyke : na materiale jazyka pressy iz ekonomičeskoj i kommerčeskoj sfer. - In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska : zborník materiálov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1998. - S. 129-133. - ISBN: 80-85697-77-7.
- Sostavnyje naimenovanija appozitivnogo tipa i ich češskije ekvivalenty : problemy perevoda. - In: Aktuaľnyje problemy obučenija russkomu jazyku III. - Brno : Pedagogická fakulta, 1999. - S. 93-99.
- Analitizmy v sovremennom russkom delovom jazyke : analiz materiala tekstov iz sfery biznesa i deloproizvodstva. - In: Vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 33-38. - ISBN: 80-7042-535-0.
- Sdružená pojmenování v komerční ruštině a jejich české ekvivalenty. - In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 45-49. - ISBN: 80-210-2225-6.
- Projavlenije interferencii v oblasti leksiki i grammatiki v tekste putevoditelja : analiz teksta "Putevoditeľ po Karlovym Varam". - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 85-90. - ISBN: 80-7042-549-0
- Strukturnyje tipy naimenovanij ponjatij v oblasti delovogo obščenija. - In: Slavica Quinqueecclesiensia V. - Pecs, 1999. - S. 295-302. - ISSN szám: 1218-800x.
- Strukturnyje tipy abbreviatur. - In: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny / K. Lepilová a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. - S. 30-37. - ISBN: 80-7042-573-3.
- Processy nominacii i jazykovyje barjery. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. - S. 67-70. - ISBN: 80-7042-598-9.
- Jazykové bariéry a způsoby jejich překonávání : analýza chyb studentů na gramatické úrovni ruského jazyka. - In: Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - S. 77-82. - ISBN: 80-7041-952-0.
- Processy univerbizacii v sovremennom russkom jazyke. - In: Sborník z konference u příležitosti nedožitých 80. narozenin prof. R. Mrázka s názvem "Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí". - Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. - S. 192-200.
- Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování v současné ruštině. - In: Slovanské studie V, Studia Slavica V : sborník. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. - S. 71-84. - ISBN 80-7042-609-8.
- K charakteristike sovremennych russkich reklamnych tekstov. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. - S. 105-109. - ISBN: 80-7042-617-9.
- Аktivizacija nekotorych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom i češskom jazykach. - In: Aktuálne otázky lingvometodického výzkumu ruského jazyka. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2002. - S. 155-164.
- K voprosu kommunikativnych barjerov v tekstach iz sfery turbiznesa. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 115-117. - ISBN 80-7042-647-0.
- Analýza chyb v písemném projevu současných studentů rusistiky. - In: Text a dialog : cizojazyčná řečová komunikace / K. Lepilová a kol. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 22-26. - ISBN 80-7042-651-9.
- K některým typům ruských substantivních kompozit : analýza materiálu jazyka podnikatelské sféry. - In: Studia Slavica VII : sborník prací FF OU č. 203. - Opole : Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita, 2003. - S. 265-270. - ISSN 1214-3111.
- Zaimstvovanija v sovremennoj russkoj ekonomičeskoj terminologii. - In: Studia i szkice slawistyczne 5. Dialog w literaturach i językach słowiańskich. Tom 2. Językoznawstwo. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003. - S. 57-61. - ISSN 1644-4191.
- Problematika neologizmů v ruštině v porovnání s češtinou. - In: Studia slavica VIII. Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita ; Opole, 2004. - S. 189-198. - ISSN 1214-3111.
- Modeli reklamnogo teksta. - In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. - S. 111-114. - ISBN 80-7368-2.
- K voprosu ob obrazovanii i upotreblenii suščestvitel'nych nazvanij dejstvija v sovremennom russkom i češskom jazykach. - In: Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 59-67. - ISBN 83-226-1396-2.

Vysokoškolské učební texty:

- Praktičeskaja funkcionaľnaja grammatika russkogo jazyka : dlja studentov-bakalavrov. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. - 156 s. - ISBN: 80-7042-494-X.
- Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a funkční gramatiky : studijní materiály pro distanční kurz Ruština pro učitele středních škol, překladatele - tlumočníky v rámci projektu Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska / spolu s Z. Nedomovou. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - S. 35-65. ISBN 80-7042-891-0.
- Funkční gramatika ruského jazyka 1. – Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 101 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map