WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KOPŘIVOVÁ, Marie, PhDr. PhD.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Českého národního korpusu, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 301
+420 / 221 619 301
Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marie.koprivova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - korpusová lingvistika
- lexikologie
- frazeologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka
Publikační činnost / Publications Pod jménem Nováková:

- All That Glitters in the Newspapers Is Not Proverb.In: Phraseology and Paremiology. Ďurčo P. (ed.) Akadémia PZ, Bratislava 1998 , str. 250-256.
- Manuál Korpusového manažeru. ÚČNK, Praha 1998 (spolu s J. Kockem).
- Slang a textový korpus. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15.-16. září 1998,
Plzeň, ZČU 1998, str. 14-20.
- The Czech National Corpus. In: Materialy Tretjej mezhdunarodnoi shkoly-seminara, Ivanovo, Rossija, 14-16 sentyabra 1999 g. Ivanovo 2000, P.20-22. /Proceedings of 3-d International School-Seminar "Dictionary in Contemporary World/ (spolu s V. Schmiedtovou)

Pod jménem Kopřivová:

- The Czech National Corpus. In:Proceedings of the 9th EURALEX International Congress, Heid U., Evert S., Lehmann E., Rohrer Ch. (eds.), Stuttgart 2000, s. 127 - 132. (spolu s J. Kockem a V. Schmiedtovou)
- Český národní korpus - Úvod a příručka uživatele. FF UK - ÚČNK, Praha 2000 (edice spolu s J. Kockem a K. Kučerou)
- Využití korpusu při zpracování frazeologie ve výkladovém slovníku. In: Frazeografie slovianska. Balowski M., Chlebda W. (eds.), Universytet Opolski, Opole 2001,ISBN 83 -88796-32-1, str. 335-339
- Trojúhelníky v korpusu. In: Čeština doma a ve světě 1 a 2, ÚČJTK FF UK, Praha 2001, ISSN 1210-9339, str.14-15.
- Země slovy korpusu. In: Čeština doma a ve světě 1 a 2, ÚČJTK FF UK, Praha 2001, ISSN 1210-9339, str.19-21
- Korpusový test. In: Čeština doma a ve světě 1 a 2, ÚČJTK FF UK, Praha 2001, ISSN 1210-9339, str.91-120 (spolu s M. Křenem)
- Miloslava Sokolová - Gustáv Moško- František Šimon - Vladimír Benko: Morfematický slovník slovenčiny. Náuka, Prešov 1999.530s. (recenze)In:Slovo a slovesnost č.4, roč.62, Praha 2001, ISSN 0037-7031, str. 311-313
- Základní informace o projektu Český národní korpus. In: Jazykovědné aktuality č.3, roč. 38, Praha 2001 ISSN 1212-5326, str.106-108 (spolu s J. Kockem)
- Jistotní modalita při vyjadřování vlastního mínění. In: Jazykovědné aktuality č.3, roč. 38, Praha 2001 ISSN 1212-5326, str. 109-116.
- Czech Approaching English. In: ACH/ALLC 2001. Conference abstracts. posters and demonstrations. New York: New York University; 2001, s. 146-147 (spolu s R. Blatnou)
- Valence českých adjektiv s prepozicemi při a kvůli. In: Čeština univerzália a specifika 4, Lidové noviny, Praha 2002, s. 321- 322.
- Český národní korpus. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada jazykovědná D2. Tichý, M.(ed.), Slezská univerzita v Opavě, Opava 2002 s. 104-113.
- Frekvenční slovník češtiny. NLN Praha 2004. (členka autorského kolektivu)

Poznámky / Notes roz. Nováková

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map