WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PICKOVÁ, Dana, Doc. PhDr. CSc.

* 1954

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 261
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address dana.pickova@gmail.com; dana.pickova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://usd.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/doc-phdr-dana-pickova-csc/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny středověké východní a střední Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - oborová rada studijního oboru dějiny antického starověku pro doktorský studijní program Historické vědy na FF UK - členka
- oborová rada studijního oboru historie/obecné dějiny pro doktorský studijní program Historické vědy na FF UK - členka
Publikační činnost / Publications - Anglo-ruské vztahy ve 2.polovině 16.století, (Studie a texty 1 - 1990), Univerzita Karlova, Praha 1992, 144 s. (228 s. rkp.) (ISBN 80-7066-209-3)
- Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIV), Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 225 s. (382 s.rkp.) (ISBN 80-246-0308-X, ISSN 0567-8307)
- DRŠKA, Václav - PICKOVÁ, Dana, Dějiny středověké Evropy, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2004, 364 s. (podíl: 320 s. rkp. - kapitoly o dějinách střední a východní Evropy) (ISBN 80-86493-11-3)

- Kulikovská bitva, in: Společenské vědy ve škole 36, 1979-80, č.7, s.198-202 (15 s. rkp.)
- Boris Godunov a situace v ruském státě na přelomu 16. a 17. století, in: Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č.5, s.143-148 (21 s. rkp.)
- ŠTĚPINOVÁ, Naďa - VAIGENDOVÁ, Dana, První české historické kalendáře, in: Problémy dějin historiografie II, (AUC Philosophica et historica 5 - 1982, Studia historica XXVI), Univerzita Karlova, Praha 1986, s.25-37 (42 s. rkp.)
- Ruské impérium a Kateřina II. Veliká, in: Historický obzor 1, 1990-91, č.7-8, s.186-188, č. 9-10, s.200-204 (31 s. rkp.) (ISSN 1210-6097)
- KUBŮ Naďa - PICKOVÁ, Dana, Historické kalendáře v českém humanistickém dějepisectví, in: Historický obzor 3, 1992, č.10, s.286-291 (21 s. rkp.) (ISSN 1210-6097)
- O svébytnosti Ruska, in: Historický obzor 3, 1992, č.12, s.347-350 (13 s. rkp) (ISSN 1210-6097)
- A.V.Florovskij, historik - emigrant, in: Veber, V. a kol., Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 - 1945 (sborník studií - 1.), Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK v Praze, 1993, s.63-67 (12 s. rkp.)
- K problematice anglo-ruských vztahů ve 2.polovině 16.století, in: Slovanský přehled LXXIX, 1993, č.3-4, s.241-252, (30 s. rkp.) (ISSN 0037-6922)
- Počátky slovanských dějin I., in: Historický obzor 8, 1997, č.9-10, s.200-207; II., in: Historický obzor 8, 1997, č.11-12, s.246-248; III., in: Historický obzor 9, 1998, s.101-104 (54 s. rkp.) (ISSN 1210-6097)
- Moskevský stát Ivana III. a zápas o převahu ve střední Evropě, in: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 3-4, Studia historica XLII, Praha 1995, s.79-94 (28 s. rkp.) (ISSN 0567-8293)
- Dvě cesty Nikolaa Poppela do Moskvy (Příspěvek k problematice navázání rusko-habsburských vztahů koncem 15.století), in: Slovanský přehled LXXXIV, 1998, č.2, s.121-134 (31 s. rkp.) (ISSN 0037-6922)
- Anfänge der englisch-russischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts, in: Prague Papers on History of International Relations 2, 1998, Part I, s.79-97 (32 s. rkp.) (ISBN 80-85899-49-3)
- Vláda Ivana III. - mezní etapa vývoje ruského státu, in: Historický obzor 11, 2000, č.5-6, s.118-124 (23 s. rkp.) (ISSN 1210-6097)
- Der Kampf um die Hegemonie in Mitteleuropa und die "Moskovia" Iwans III., in: Prague Papers on History of International Relations 4, 2000, s.33-50, (35 s. rkp.) (ISBN 80-85899-49-3)
- Mezi Moskvou a Suceavou (Příspěvek k dějinám rusko-moldavských diplomatických vztahů na přelomu 15. a 16.století), in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2, Studia Historica II, s.29-39 (23 s. rkp.)
- Russisch-Litauischer Krieg 1500 – 1503 im Lichte der diplomatischen Tätigkeit König Wladislaws von Böhmen und Ungarn, in: Prague Papers on History of International Relations 6, 2002, s.41-54, (23 s. rkp.) (ISBN 80-7308-042-7)
- První moskevská mise císařského diplomata Siegmunda von Herberstein (1517), in: Staletí objevů, diplomacie a válek, (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1 - 2003, Studia Historica LV.), Praha 2005, s.375-385 (23 s. rkp.) (ISBN 80-246-0833-2, ISSN 0567-8293)
- Kolektiv autorů, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 1. vydání, Rovina, Prachatice 1992 (66 s. rkp, hesla označená dp) (ISBN 80-900810-2-9)
Kolektiv autorů, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 2. vydání, Libri, Praha 1993 (66 s. rkp, hesla označená dp)
Kolektiv autorů, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 3. opravené a doplněné vydání, Libri, Praha 1996 (66 s. rkp, hesla označená dp) (ISBN 80-85983-06-0)
Kolektiv autorů, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, multimediální encyklopedie, Libri, Praha 1997, (66 s. rkp, hesla označená dp)
Kolektiv autorů, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 4. opravené a doplněné vydání, Libri, Praha 1999 (66 s. rkp, hesla označená dp) (ISBN 80-85983-94-X)
- Kolektiv autorů, Kdo byl kdo - proslulí návštěvníci, Libri, Praha 2001 (184 s. rkp, hesla označená dp) (ISBN 80-85983-87-7)
- Polsko v raném středověku, in: Kolektiv autorů, Úvod do problematiky raného feudalismu II., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1985, (scriptum), s.140-156 (32 s. rkp)
- Nástin vývoje evropských zemí v období rozvinutého feudalismu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1988, (scriptum), 133 s., (225 s. rkp.)
- Polské humanistické dějepisectví, in: Kolektiv autorů, Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1990, (scriptum), s.75-83, (17 s., rkp.)

Poznámky / Notes - rozená Vaigendová

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map