WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŘÍCHOVÁ, Blanka, Prof. PhDr. CSc.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, U Kříže 8, 153 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 296 824 653
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address blanka.richova@fsv.cuni.cz; richova@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-130.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - General history
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vliv politických institucí na utváření a posilování různých aspektů národní identity ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - oborová rada GA UK: sekce společenskovědní, podsekce Sociologie a politologie - členka
- oborová rada doktorského studijního programu Politologie, filosofická fakulta UK - členka
- oborová rada doktorandského studijního programu Politologie, fakulta sociálních věd UK - členka
- oborová rada doktorského studijního programu Politologie, fakulta sociálních studií MU - členka
- oborová rada doktorského studijního programu oboru Politologie, fakulta mezinárodních vztahů VŠE - členka
- oborová rada doktorandského studijního programu Sociologie, fakulta sociálních věd UK - členka
- oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy, fakulta filozofická UK - členka
- oborová rada studijního oboru Politologie, fakulta sociálních věd UK - členka
- redakční rada Politologické revue, časopisu České společnosti pro politické vědy - členka
- výkonný výbor České společnosti pro politické vědy - členka
- executive board Central European Political Science Review, Budapest - členka
- executive committee Central European Political Science Association (CEPSA) - členka
- Česká společnost pro politické vědy - členka
Publikační činnost / Publications Monografie
- FIALA, Vlastimil, ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník z konference konané v Olomouci 9. 12. 2002. Olomouc: Moneta–FM, 2003, 212 s. ISBN 80-900965-7-3.
- Fiala, Vlastmil, ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha–Olomouc: Moneta–FM, 2002, 616 s. ISBN 80-900965-8-1.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza politických systémů. Praha: Portál, 2002, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Přehled moderních politologických teorií: Empiricko-analytický přístup v současné politické vědě. Praha: Portál, 2000, 304 s. ISBN 80-7178-461-3.
- JIRÁK, Jan, ŘÍCHOVÁ, Blanka, Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, 164 s. ISBN 80-246-0182-6.

Kapitoly v monografiích
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Postoj Labour Party k devoluci: případ Walesu. In FIALA, Vlastimil, ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník z konference konané v Olomouci 9. 12. 2002. Olomouc: Moneta–FM, 2003, s. 154-179.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, FIALA, Vlastimil, Decentralizační trendy v západní Evropě. In FIALA, Vlastimil, ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha–Olomouc: Moneta–FM, 2002, s. 9-35.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Devoluční proces ve Velké Británii. Proměna role politických stran. In FIALA, Vlastimil, ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha–Olomouc: Moneta–FM, 2002, s. 247-338.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Metodologie politické vědy. In CABADA, L., KUBÁT, M. a kol., Úvod do studia politické -vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 57-73.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Komparativní politologie. In CABADA, L., KUBÁT, M. a kol., Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 74-102.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Politický systém. In CABADA, L., KUBÁT, M. a kol., Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 181-199.
- RESCHOVÁ, Jana a ŘÍCHOVÁ, Blanka, České občanství. In Kunc, J. (ed.), Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum, 1. vydání, 1996, s. 54-61, 2. vydání, 1999, s. 62-69.
- HROCH, Miroslav and ŘÍCHOVÁ, Blanka, How much does state formation depend on nationalism? In Gerrits, A. and Adler, N. (eds.),Vampires Unstaked: National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe. Amsterdam, 1995, p. 119-127.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Nationalism and State in the Communist and post-Communist Era. The Case of Czechoslovakia. In Říchová, Blanka (ed.), Anthology of Political Science Studies. Praha: VŠE, 1995, p. 131-151.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Disintegration of States – Myth of Nationalism. The Case of Czechoslovakia. In Clesse, A. and Kortunov, A. (eds.), The Political and Strategic Implications of the State Crises in Central and Eastern Europe. Luxembourg: IEIS, 1993, p. 288-295.

Články v časopisech
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Proměny velšského nacionalismu. Politologická revue, 2002, vol. 8, č. 1, s. 120-140.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Labour Party a koncept Velšského národního shromáždění (1945-1999). Politologická revue, 2000, vol. 6, č. 1, s. 6-24.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Skotsko na cestě k autonomii. Politologická revue, 1998, vol. 4, č. 2, s. 54-75.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Komparativní metoda v politologii. Politologická revue, 1997, vol. 3, č. 2, s. 3-34.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Senát v moderních politických systémech. Parlamentní zpravodaj, 1996-1997, vol. 3, č. 04-05, s. 215-216. Přetištěno pod názvem „Senát je když...“ v příloze časopisu Senát. Parlament České republiky, 2001, Vol. IV, č. 4, str. 1-3.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Polistopadový vývoj a nezájem: Několik poznámek k problematice studia polistopadového vývoje. Politologická revue, 1995, vol. 1, č. 1, s. 74-82.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, Citoyen en quete d'État: L'imbrolio tchéco-slovaque. Liber – revue international des livres (Paris), 1994, no. 105, 20. décembre, p. 10-14.
- ŘÍCHOVÁ, Blanka, The Ethnic Conflict as the Factor of State Coherency in Africa: the Case of the Sudan. Archív orientální, 1991, vol. 59, no. 3, p. 289-312.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map