WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ULBRECHTOVÁ, Helena, doc. PhDr.   Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 264
+420 / 224 800 252
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ulbrechtova@slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Literary criticism (history) - Ruthenian literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Literary criticism (history)
Wendish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura 20. století (poezie a románová tvorba 2. pol. 20. století zaměřená na filozofii dějin)
- lužickosrbská literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - komise pro obhajobu disertačních prací oboru Slovanské literatury na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK - členka
- Germanoslavica - výkonná redaktorka
- Vědecká rada Slovanské knihovny - členka
Publikační činnost / Publications Monografie
- Владимир Высоцкий: путь от барда к поэту / H. Filipová. – Brno : Masarykova univerzita, 2002. – 199 s. – (ISBN: 80-210-2908-0)
- Dějiny literatury Lužických Srbů / H.Filipová. – Brno : Akademické nakladatelství CERM, edice ITEM, 2000. - 24 s. – (ISBN 80-7204-172-X)
- Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. – Praha : Libri, 2001. – (Autorka 32 hesel převážně ze současné ruské literatury.)
- Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918. Sborník studií / J. Bečka, J. Hloušková, M. Sobotková, H. Ulbrechtová-Filipová, S. Wollman, A. Zelenková. – Praha : Slovanský ústav, 2003. - 215 s. - (Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 17; ISBN: 80-86420-15-9.)
- Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století / M. Černý, P. Kaleta, L. Martinek, M. Pokorný, I. Pospíšil, R.. Putzlacher-Buchtová, M. Sobotková, H. Ulbrechtová-Filipová (hl. red.), A. Zelenková. – Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004. - 487 s. – (Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 18; ISBN: 80-86420-19-1.)

Studie
- Puškinskije motivy v poeziji V. Vysockogo. In: Litteraria Humanitas VII (A. S. Puškin v evropských a kulturních souvislostech). – Brno, 2000. - S. 169-177.
- Ruský verš a počítačové systémy. - In: Litteraria Slavica (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : X 3. - Brno, 2000. - S. 91-95.
- Duše dějin v díle Marka Charitonova. - In: Litteraria humanitas IX (Cesta k duši díla, M. Mikulášek). – Brno, 2001. - S. 51-59.
- ”Мне есть что спеть, представ перед Всевышним...”. Философская лирика В. Высоцкого. - In: Rossica. – Roč. 3-4, č. 2 (1998-99), s. 59-64.
- Romantik sovětského dne. Gennadij Špalikov. - In: Litteraria Slavica. – Roč. 10, č. 4 (2001), s. 23-34.
- Lužická otázka dnes. Několik úvah o současném stavu a perspektivách lužické srbštiny. - In: Litteraria Slavica. – Roč. 10, č. 4 (2001), s. 95-100.
- Vladimír Vysockij jako básník (ne)zasvěcení. - In: Slavia. – Roč. 71, č. 2 (2002), s. 147-164.
- Die Grenzen überschreiten: das deutsche, sorbische und tschechische Element in Mitteleuropa. In: Litteraria Humanitas XI (Křižovatky kultury: Střední Evropa). – Brno, 2002. - S. 159-183.
- Česká účast na národním obrození Lužických Srbů. - In: Estetika (Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918) : č. 2-4. – Praha : Academia, 2002. - S. 142-157.
- Русский стих и понятие музыкальности на протяжении 20 века (Несколько заметок по поводу русской поэзии). - In: Litteraria Humanitas XII (Moderna – avantgarda – postmoderna). – Brno, 2003. - S. 337-350.
- Переводы Владимира Высоцкого в чешской рецептивной среде. - In: Slavia. – Roč. 72 (2003), s. 185-193. - (XIII. Mezinárodní sjezd slavistů Lublaň 2003)
- Josef Páta a Lužice. - In: Slavista Josef Páta / Ivan Dorovský a kol. - Brno : Společnost přátel jižních Slovanů ; Boskovice : Albert, 2003. – S. 67-86.
- Epigon, nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera. - In: Stříbrný věk ruské literatury : Sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka / sest. M. Hrabáková. – Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2004. S. - 129-141.
- Josef Dobrovský a Lužice. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Studia Moravica I. : Sekce Josef Dobrovský. Sborník z konference „Jazyk a literatura na Moravě“ 2002. – Olomouc, 2004. - S. 331-335.
- „Hledání ztraceného času“ v poezii O. Mandelštama a A. Kušnera. - In: Hladanie ekvivalentnosti II. : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 17.-19. 6. 2004 v Prešove. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2004. - S. 318-329.
- Josef Suchý jako serbski basnik. In: Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého / sest. P. Kaleta. – Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2005. - S. 214-225.
- Alexandr Semjonovič Kušner a vybrané interpretace jeho modelu básnického bytí.- In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti / sest. H. Nykl. – Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 279-294.

Poznámky / Notes - rozená Filipová

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map