WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠTĚPÁN, Pavel, PhDr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení onomastiky, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 775 518
Bydliště / Home address Zborovská 32, Praha 5, 150 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address stepan@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=pstepan

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Jazykovědná bohemistika
- Onomastika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - International Council of Onomastic Sciences - člen
- Onomastická komise - člen
- Acta onomastica - výkonný redaktor
Publikační činnost / Publications - Fiktivní zeměpisná jména v českém překladu Tolkienova Pána prstenů. – In: Acta onomastica. – Roč. 39 (1998), s. 130-136.
- Sufixy -nda a -anda v toponymii Čech. – In: Acta onomastica. – Roč. 41-42 (2001), s. 203-215.
- Apelativa zelinka, zelenka a zelánka v pomístních jménech v Čechách. – In: Naše řeč. – Roč. 85 (2002), s. 143-149.
- K výskytu označení barev v místních a pomístních jménech v Čechách. - In: Acta onomastica. – Roč. 43 (2002), s. 101-115.
- Barvy v zeměpisných jménech v Čechách – vybrané aspekty a souvislosti. – In: Historická geografie. – Roč. 32 (2003), s. 183-194.
- Označení černé a bílé barvy v zeměpisných jménech v Čechách. – In: Naše řeč. – Roč. 86 (2003), s. 82-95.
- Sufix -ný v pomístních jménech v Čechách. – In: Acta onomastica. – Roč. 44 (2003), s. 131-155.
- Centrum a periferie českého systému označení barev (na základě toponymického materiálu z území Čech). - In: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Univerezita J. E. Purkyně, 2003. - S. 97-101.
- Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. – Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004. - 158 s. – (Opera linguae bohemicae studentium ; 6)
- K ojedinělému výskytu označení hnědé barvy v toponymii českého pohraničí. - In: Pogranicza: kontakty kulturowe, literarne i jązykowe : Sborník z mezinárodní konference. – Białystok, 2004. - S. 171-175.
- K metonymickému přenosu významu substantiv označujících pohyb v toponymii Čech. - In: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám. / Sest. P. Nejedlý, M. Vajldová. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. - S. 361-364.
- Apelativa lísa a přelízka v pomístních jménech v Čechách. – In: Naše řeč. – Roč. 88 (2005), s. 83-91.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map