WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PAVERA, Libor, Prof. PhDr. CSc.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 095 134
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 556 307 120
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address libor.pavera@vse.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://kdep.vse.cz/prof-phdr-libor-pavera-csc/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Polish literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - obecná literární věda
- literární teorie
- dějiny literatury (starší česká literatura, polská literatura, slovenská literatura)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise poetiky a stylistiky při Mezinárodním komitétu slavistů (za ČR) - člen
– Komise srovnávací literatury při Mezinárodním komitétu slavistů (za ČR) - člen
– Společnost Franka Wollmana (Brno)- člen
– Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), pobočka Opava - člen
– Matice slezská, odbor Opava - člen
– Centrum medievalistických studií (Praha) - člen
– Vlastivědné listy (Opava) + jazyková spolupráce - člen redakční rady
– časopis Pallas Silesia (Katovice, Polsko) - člen redakční rady
– Sborník prací FPF SU v Opavě, řada literárněvědná (A) - výkonný redaktor
– knižní řada Editio Universitatis Silesianae Opaviensis – Litteraria (Opava) - odpovědný redaktor
– Společnost Leopolda Vrly in memoriam (Ostrava) - člen občanského sdružení
– Obec spisovatelů (Praha) - člen
– Cena Leopolda Vrly in memoriam (Ostrava) - člen poroty
– mezinárodní soutěž „O Złote cygaro Wilhelma“ (Polsko) - člen poroty
Publikační činnost / Publications Práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech:

- Johann Heermann (1585–1647): Ad Charibellam, Pallas Silesia (Katovice), 3, 1999, z. 1/2 (4/5), s. 63. - ISBN 83-911767-0-3. - ISSN 1426-9090.
- Antická motivika v homiletice Daniela Nitsche (Motywy antyczne w kazaniach Daniela Nitscha SJ), Pallas Silesia (Katovice), 3, 1999, z. 1/2 (4/5), s. 87–90. - ISBN 83-911767-0-3. - ISSN 1426-9090.
- Odnawianie pamięci. Śląsk (Katovice), 2000, 11, s. 75. - ISSN 1425-3917.
- Antika a její funkce v Dubraviově spise Theriobulia (Theriobulia Ioannis Dubravii). Terminus (Krakov) 3, 2001, z. 1/2, s. 177–182. [Fakticky vyšlo 2002.]
K poetice a stylu barokního kazatelství. Stylistyka (Opole), XI (Stylistics and Poetics), 2002, s. 433–443.

Práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech:

- K bádání o českém slovesném baroku. (Koncízní přehled vývoje české barokologie a zamyšlení nad sborníkem Česká literatura doby baroka.) Alternativa nova, 2, 1995, č. 4 (15.12.), s. 6. - ISSN 1212-5776
- Kultura a literatura v čase tyranie svobody. Alternativa nova, 4, 1997 (20. listopad), č. 3, s. 116–121. - ISSN 1212-5776
- K nedožitým sedmdesátinám Zdeňky Tiché. Alternativa nova, 4, 1997 (20. prosinec), č. 4, s. 172–174. - ISSN 1212-5776
Básník a homiletik B. H. J. Bilovský. Vlastivědné listy, 22, 1996, č. 2, s. 27–30. ISSN 0139-679X
- Až do předsíně nebes. (Ke knize Václava Černého.) Alternativa Nova, 3, 1996/1997, č. 5, s. 256–260. ISSN 1212-5776
- Barokní kazatel z Těšína: Daniel Nitsch. (Medailon homiletika se sondami do poetiky jeho kázání.) Alternativa nova, 4, 1998, č. 6 (20. 2.), s. 232–234. - ISSN 1212-5776
- Josef Vašica znovu objevující a podněcující. (S podkapitolami Literární památky epochy velkomoravské a České literární baroko.) Alternativa nova, 4, 1998, č. 8 (20. 4.), s. 366–370. - ISSN 1212-5776
- O pannách, vdovách a o masopustě. Z homiletiky Daniela Nitsche. (Edice dvou úryvků Nitschových kázání a úvodní stať, zvláště o typech exempel.) Alternativa nova, 4, 1998, č. 8 (20. 4.), s. 346–349. - ISSN 1212-5776
- Ze středověké legendistiky o českých světcích. Tvar 9, 1998, 19, s. 17. - ISSN 0862-657-X.
- Český univerzitní román: absentující? Alternativa plus, 5, 1999, č. 1/2, s. 29–31. - ISSN 1212-5776.
- Z poznávání „literárního Slezska“. Vlastivědné listy 26, 2000, 2, s. 43. ISSN 1213-3140
- Poctivý, skromný a vnitřně bohatý (Antonín Satke). Vlastivědné listy, 26, 2000, 2, s. 44. ISSN 1213-3140
- Inspirativní soubor studií o českém baroku, zvláště literárním. Studia comeniana et historica (Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí) 30, 2000, sv. 63–64, s. 255–259. – ISSN 0323-2220.
- Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Studia comeniana et historica (Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí) 30, 2000, sv. 63–64, s. 262–264. – ISSN 0323-2220.
- Slovenská literatura v evropském kontextu. Opera slavica 11, 2001, 3, s. 64-66.
- Nad literárněvědným dílem Milana Kopeckého, Studia comeniana et historica 31, 2001, č. 65–66, s. 259–273. ISSN 0323–2220 [Fakticky vyšlo 2002.]
- Profesor Jiří Svoboda sedmdesátiletý. Vlastivědné listy 27, 2001, 1, s. 42. - ISSN 1213-3140
- „…tato hora onyno Jeruzalémské podobná jest“ Host 18, 2002, 5, s. V–VI. – ISSN 1211-9938
- Drahomíru Šajtarovi – Ad annos multos! Alternativa plus 6, 2002, 1/2, s. 3–6. – ISSN 1212-5776
- Za Bohumilem Pavlokem. Alternativa plus 6, 2002, 1/2, s. 110–112. – ISSN 1212-5776
- J. A. Drob, Trzy zegary (Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokovych), K. Jaworska, Etos społeczeństwa polskiego doby saskiej w świetle ówczesnych kazań. Slavia 71, 2002 (Praha), sešit 1, s. 74–76. ISSN 0037-6736.
- Mosty přes hranici. Alternativa plus 7, 2003, 1/2, s. 30-34. – ISSN 1212-5776
- Josef Dobrovský postavou české beletrie. Alternativa plus 7, 2003, 1/2, s. 71-75. – ISSN 1212-5776
- Die tschechische barocke Homiletik. Bestehende Forschung und Aussichten. Slavia 73, 2003, s. 243–244.
- Objevování Františka Němce. Životopisná skica. Alternativa plus 8, 2004, č. 1/2, s. 89–97.
- Jubileum paleobohemisty ze Slezska. Alternativa plus 8, 2004, č. 1/2, s. 133–134.
- Mezipolohy, hybridizace a transformace žánrů (s jedním příkladem). K otázkám současné genologie. Alternativa plus 8, 2004, č. 3/4, s. 88–93.

Práce publikované ve sbornících konferencí (zahraniční i domácí):

- Nad Hostovského tvorbou z emigrace. [In:] Česká literatura 1948 – 1956. Redig. Vladimír Pfeffer. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 1993, s. 112–117. - ISBN 80-900030-7-9.
- Časopis Červený květ (v letech 1956 – 1958). [In:] Časopis Květen a jeho doba. Redig. Bohumil Svozil. Praha-Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Slezská univerzita 1994, s. 73–76.- ISBN 80-85879-05-0.
- Literární aluze (K teoretickému vymezení aluze a jejího vztahu k intertextualitě). [In:] Literatura v literatuře. Redig. Daniela Hodrová. Praha-Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Slezská univerzita 1995, s. 17–23. - ISBN 80-85778-11-4.
- Kritika a teorie literatury pro děti a mládež v díle J. Hrabáka. [In:] Kritika literatury pro děti a mládež (1945–1995). Sborník příspěvků z konference. Redig. Jiří Poláček, Milena Šubrtová a Věra Vařejková. Brno, ÚLM PdF MU 1995, s. 63–67.
- Emigrace jako existenciální problém. [In:] Návrat Egona Hostovského. Mezinárodní vědecké sympozium o životě a díle Egona Hostovského – Hronov 21.–23. května 1993. Redig. František Kautman. Praha, Klub osvobozeného samizdatu a nakladatelství Protis 1996, s. 64–67. - ISBN 80-85940-17-5.
- Zdeněk Kalista v sedmdesátých letech (Příspěvek k poznání osobnosti a myšlenkového odkazu). [In:] Normy normalizace. Redig. Jan Wiendl. Praha-Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR – Slezská univerzita 1996, s. 123–131. - ISBN 80-85879-46-8.
- Modifikace biblického příběhu o svatbě v Káni Galilejské v české barokní homiletice (U D. Nitsche a B. H. J. Bilovského). [In:] Literatura v českém a polském Slezsku (Literatura na Śląsku czeskim i polskim). Redig. Jiří Urbanec a Edmund Rosner. Cieszyn-Opava, Uniwersytet Śląski – Slezská univerzita 1996, s. 57–68. - 83-905967-0-9.
- Na okraj literárněvědného odkazu Zdeňky Tiché. [In:] Žena – Jazyk – Literatura. Sborník z mezi¬národní konference. Redigovali Dobrava Moldanová a kol. Ústí nad Labem, UJEP 1996, s. 24–31. - ISBN 80-7044-147-X.
- K pramenné a hodnotící funkci pamětí. Na okraj knihy Karla Ptáčníka Život, spisovatelé a já. [In:] Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16.-18. 9. 1996). Redigoval Pavel Janáček. Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR a SU 1997, s. 64–67. - ISBN 80-85878-70-0 (pro: Ústav pro českou literaturu AV ČR), ISBN 80-85879-70-0 (pro: Slezská univerzita v Opavě)
- Role intertextuality v současné české literatuře. [In:] Ponowoczesność a tożsamość. Pod redakcją Bożeny Tokarz i Stanisława Piskora. Katowice 1997, s. 167–176. - ISBN 83-908172-2-5.
- K obecným problémům středověkých literatur ve Slezsku (Úvaha k diskusi). [In:] Pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku / Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji średniowiecznej i twórczości pieśniowej na Śląsku. Sborník z konference/ Materiały z konferencji. Redakce/ Redakcja Libor Martinek, Andrzej Wójcik. Opava - Cieszyn, Slezská univerzita - Uniwersytet Śląski 1998, s. 21–31.
- Kultura a literatura v čase tyranie svobody. [In:] Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Redigoval Richard Svoboda. Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Slezská univerzita 1998, s. 32–39. - ISBN 80-85778-20-3, 80-7248-003-0
- Literatura czeska w okresie baroku. Zagadnienie periodyzacji. [In:] Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Redakcja naukowa Jerzy Wyrozumski. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury 1998, s. 93–109. - ISBN 83-85739-54-8.
- O jednom zapomenutém žánru, aneb Nad entrefilety Arna Nováka. [In:] Lidové noviny a Karel Poláček. Sborník příspěvků ze sympozia – Rychnov nad Kněžnou, květen 1998. Redigoval Jaroslav Kolár. Boskovice, Albert 1998, s. 115–123. - ISBN 80-85834-55-3
- Známý neznámý barokní kazatel Daniel Nitsch (K jeho filozofii jazyka). [In:] Neznámí (autoři) – neznámé (texty). Sborník příspěvků z III. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 29. až 30. ledna 1998. Ed. Jan Dvořák a Nella Mlsová. Hradec Králové, Gaudeamus 1999, s. 95–104. - ISBN 80-7041-279-8.
- Korespondence v rouše románu (Fikce – autenticita a interpretace). [In:] Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). Red. Vladimír Křivánek. Praha – Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, FPF SU v Opavě a Slezské zemské muzeum 1999, s. 35–42. - ISBN 80-7248-031-6 (pro SU)
- K problematice vydání rukopisu Mikuláše z Kozlí (Úvodní poznámky). [In:] Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích 22. - 23. 3. 1999. Ed. Jana Nechutová a Drahomíra Baránková. Brno, MU 1999, s. 83–90 (3. kapitolu napsala Martina Lechová). - ISBN 80-210-2127-6.
- Úvod. [In:] Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění / Postać św. Wojciecha w czeskiej i poskiej literaturze i w sztuce. Redigoval Libor Pavera. Opava, Slezská univerzita 1999, s. 3–5. - ISBN 80-7248-029-4.
- Dvě zlaté olivy v Kosmově Kronice české. [In:] Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění / Postać św. Wojciecha w czeskiej i poskiej literaturze i w sztuce. Redigoval Libor Pavera. Opava, Slezská univerzita 1999, s. 68–77. - ISBN 80-7248-029-4.
- Otázky a otazníky nad intertextualitou (Úvaha k diskusi). [In:] Intertextualita v postmodernom umění. Red. Tibor Žilka. Nitra, Univerzita Konstantina Filozofa 1999, s. 53–60. - ISBN 80-8050-276-5.
- Preobrození? Nad edicí Země dobrá, to jest země česká. [In:] Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem r 1800. Uspořádali Zdeněk Hojda a Roman Prahl. Praha, KLP 2000, s. 182–189. - ISBN 80-85917-68-8.
- Smích v české středověké literatuře (K problematice jeho interpretace). [In:] Świat humoru. Redakcja naukowa Stanisław Gajda i Dorota Brzozowska. Opole, Uniwersytet Opolski 2000, s. 377–388. - ISBN 83-86881-27-5.
- Reflexe dobříšského sjezdu mladých spisovatelů. K chystané edici sjezdových referátů a materiálů. [In:] Návraty k velkým. Redigovala Eva Formánková. Praha–Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity a Slezské zemské muzeum, s. 43–46. - ISBN (pro ÚČL) 80-85778-26-2, ISBN (pro SU) 80-7248-063-4, ISBN (pro SZM) 80-86224-13-9.
- Úvod. [In:] Romantismus v české a polské literatuře / Romantyzm w czeskiej i polskiej literaturze. Redigoval Libor Pavera. Opava, Slezská univerzita 2000, s. 7–8. - ISBN 80-7248-078-2.
- Romantismus a předchozí literární tradice, zvláště barokní. [In:] Romantismus v české a polské literatuře / Romantyzm w czeskiej i polskiej literaturze. Redigoval Libor Pavera. Opava, Slezská univerzita 2000, s. 18–27. - ISBN 80-7248-078-2.
- Rynek wydawniczy a literatura (Przemiana paradygmatu i poszukiwanie rozwiązań pod koniec wieku). [In:] Geny. Pod redakckją Pawła Majerskiego. Katowice, Ego 2000, s. 38–44. ISBN 83-9081172-4-1.
- Bolzano, Stifter, Klostermann, aneb ke skrytým dějinně filozofickým tradicím. [In:] Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. Redigoval Ivan Nikl. Klatovy, Okresní muzeum 2000, s. 43-46. -ISBN 80-86104-36-2.
- Literární komparatistika jako filozofie literatury a její perspektivy (Nad polskou antologií zahraniční literární komparatistiky Haliny Janaszek-Ivaničkové). [In:] Literární věda na prahu 21. století/ Nauka o literaturze u progu 21 stulecia. Redigoval Libor Martinek. Opava, Slezská univerzita 2000, s. 170-183. - ISBN 80-7248-090-1.
- „Literární Slezsko“ – posledních deset let výzkumu starších literárních tradic. [In:] Deset let poté… Česká a slovenská literatura po roce 1989. Redigoval Michal Jareš. Praha–Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Slezská univerzita a Slezské zemské muzeum v Opavě 2001, s. 91–97. – ISBN 80-7248-117-7 (pro SU v Opavě)
- Antická motivika a její funkce v renesanční a barokní literatuře (V Dubraviově Theriobulii a Rosově Discursu Lypirona). [In:] Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red. Daniel Vojtěch. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 99–108. - ISBN 80-85778-29-7 (I svazek), 80-85778-31-9 (soubor)
- Úvod. [In:] Literární věda 2001. Celostátní studentská konference 22.-23. 5. 2001. Opava, Slezská univerzita 2001, s. 5-6. ISBN 80-7248-125-8.
- Reflexe české literatury v pracích Haliny Janaszek-Ivaničkové. [In:] Język i literatura czeska u schyłku XX wieku / Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Red. Mieczysław Balowski a Jiří Svoboda. Wałbrzych – Ostrava, Państwowa Wyższa szkoła zawodowa w Wałbrzychu – Ostravská univerzita 2001, s. 359–367. ISBN 80-7042-587-3, 83-88425-50-1 [Fakticky vyšlo 2002.]
- K Vančurovým úvahám o literatuře (Teorie a praxe). [In:] Pátečníci a Karel Poláček. Red. Pavel Janáček. Boskovice, Albert 2001, s. 125–131. ISBN 80-7326-003-4 [Fakticky vyšlo 2002.]
- Emigranté jako literární postavy a jejich typologie v tvorbě Egona Hostovského. In: Česká a polská emigrační literatura. Red. Libor Martinek a Martin Tichý. Opava, FPF SU 2002, s. 79–83. ISBN 80-7248-169-X
- Do Czech Bohemicists Fear Postmodernism? [In:] Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Pod redakcją Józefa Zarka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2002, s. 116–120. ISBN 83-226-1115-3
- Mezi originalitou a seriálovostí (Pokus o diagnózu). [In:] Poetics of the Text. International Literary Conference Proceedings Nitra 7-8 June 2002. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2002, s. 42–48. ISBN 80-8050-552-7.
- Interpretace realismu v syntézách české literatury. In: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století). Red. Ludvík Štěpán. Brno, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony 2003, s. 217–226.
Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky). In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál). Brněnské texty k slovakistice IV. Ed. Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2003, s. 164–174.
- Donátor a odvážný historik. In: K poctě Bořivoje Čelovského. Historik, vlastenec, světoobčan. Sborník k 80. narozeninám. Uspořádal Boleslav Navrátil. Šenov, Tilia 2003, s. 70–71.
- Akademikové po sametu aneb Román-esej o středoevropském prostoru. In: Postmodernismus v české a slovenské próze. Red. Libor Pavera. Opava, Slezská univerzita 2003, s. 166–172.
- Die tschechische barocke Homiletik. Bestehende Forschung und Aussichten. In: Zbornik povzetkov. XIII. Mednarodni slavistični kongres. 2. del. Književnost. Kulturologija. Folkloristika. Zgodovina slavistike. Uredila France Novak. Ljubljana 2003, s. 62–63.
- Are Czech Bohemicists afraid of Postmodernism? In: Postmodernismus v literatuře a umění. K vyd. připravil Vladimír Novotný. Plzeň, Pro libris 2003, s. 184–190.
Postmoderní podoba jurodivosti. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brněnské texty k slovakistice VI. Editoři Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Brno, Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU v Brně 2004, s. 177–122.
- K české barokní literatuře v českém Slezsku v 17. a 18. století. In: Dialog w środku Europy: Śląsk & Slezsko. Pod redakcją Stanisława Krawczyka i Pawła Majerskiego. Czerwionka-Leszczyny, MOK 2004, s. 16–23.
- O Františku Němcovi a o osudech jeho manuskriptu. In: František Němec: Studie a recenze. Ostrava, Společnost Leopolda Vrly 2004, s. 12–30. [Úvodní studie.]

Práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských časopisech:

- Západní Evropa v cestopisech Václava Šaška z Bířkova a Bedřicha z Donína. [In:] Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Redig. Dobrava Moldanová, Marie Čechová, Jan Horálek a Ivana Kolářová. Acta Universitatis Purkynianae, 11, Studia litteraria et linguistica. Ústí nad Labem, UJEP 1995, s. 93–103. - ISBN 80 - 7044-108-9.
- Ke stavu poznání staročeských cestopisů. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A2), 1997, s. 53–67. - ISBN 80–85879–74–3.
- Slovní řetězce v homiletice Daniela Nitsche (Vstupní poznámky k problematice). [In:] Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 171, Ostrava 1997, s. 69–74. - ISBN 80-7042-483-4
- Český univerzitní román absentující? [In:] Dvojí průhled do světa literatury. Sborník prací pedagogické fakulty MU č. 148, řada jazyková a literární č. 30, uspořádal Michal Přibáň. Brno, MU 1999, s. 61–65. - ISBN 80-210-2220-5
- Poznámky k metodám literární vědy na prahu 21. století. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada jazykovědná (D1). Opava, Slezská univerzita 2001, s. 200–204. - ISBN 80-7248-102-9.
- Pašijová hra v digitalizované podobě. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A3). Opava, Slezská univerzita 2001, s. 124 – 125. - ISBN 80-7248-122-3, ISSN 1211-9164
- Teoretická šíře, myšlenková nápaditost, dotyky s materiálem. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A3). Opava, Slezská univerzita 2001, s. 129–130. - ISBN 80-7248-122-3, ISSN 1211-9164
- Nad sedmým svazkem Litteraria Humanitas. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A3). Opava, Slezská univerzita 2001, s. 133–136. - ISBN 80-7248-122-3, ISSN 1211-9164
- Kudy kráčí literatura pro mládež? (Recenze sborníku Proměny literatury pro mládež – vstup do nového tisíciletí. Sborník redigoval Martin Reissner. Brno, Katedra české literatury PF MU v Brně 2000, 80 stran.) [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A3). Opava, Slezská univerzita 2001, s. 136–137. - ISBN 80-7248-122-3, ISSN 1211-9164
- Zdeněk Kalista–básník. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A4), 2002, s. 59–73. ISBN 80-7248-161-4, ISSN 1211-9164
- Příspěvek ke studiu grotesky a groteskna v literatuře. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, řada literárněvědná (A4). Opava, FPF SU 2002, s. 162–164. ISBN 80-7248-161-4, ISSN 1211-9164
- Bibliografie předního slavisty a komparatisty. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, řada literárněvědná (A4). Opava, FPF SU 2002, s. 164–166. ISBN 80-7248-161-4, ISSN 1211-9164
- „Literární Slezsko“ a jeho aktuální výzkum v Polsku. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, řada literárněvědná (A4). Opava, FPF SU 2002, s. 175–177. ISBN 80-7248-161-4, ISSN 1211-9164
- J. Puchmajer a jeho odkaz po 180 letech. [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, řada literárněvědná (A4). Opava, FPF SU 2002, s. 177–178. ISBN 80-7248-161-4, ISSN 1211-9164.
- Josef Dobrovský – hrdina české beletrie. In: Studia Moravica I. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 1, Olomouc 2004, usp. Jiří Fiala a Lubomír Machala, s. 365–370.
- Arne Novák a počátky české barokistiky. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, řada literárněvědná bohemistická (V), č. 5–6, Brno 2004, s. 27–34.
- Stanislav Souček a „literární Morava“ aneb od heuristiky, třídění a kritiky textu ke genologii. In: Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Moravica 2, red. Jiří Fiala, Olomouc 2004, s. 107–115.
- K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy. SPFFBU, řada bohemistická, V7, 2004, s. 107–112.
Umění dialogu a přemýšlení o literárních procesech. In: SPFFBU, řada slavistická, X8, 2005, s. 191–194.
- Intertextualita v praxi: barokní elementy v současné polské poezii. In: SPFFBU, řada slavistická, X8, 2005, s. 217–218.

Monografie a učebnice:

- Od středověku k romantismu. Studie o starší literatuře. Opava, Slezská univerzita 2000. 227 stran. - ISBN 80-7248-070-7.
- Slovo, paměť, tradice. Opava, Slezská univerzita 2001. 99 stran. - ISBN 80-7248-106-1.
- Josef Vašica (1884–1968). Pokus o portrét. Opava, Verbum a Matice slezská 2001. 116 stran. - ISBN 80-238-7571-X (pro Verbum), ISBN 80-903055-0-4 (pro Matici slezskou)
- Kazatel Daniel Nitsch. Kapitola z barokní homiletiky. Brno, Istenis 2003. 231 s. ISBN 80-902871-6-6
f)učební texty / skripta
- Osnovy předmětů bohemistiky a knihovnictví. Opava, FPF SU 1996.
- Sylaby předmětů. Ústav bohemistiky a knihovnictví. 2., upr. vyd. Opava, FPF SU 1998.
- Česká literatura 19. století. I. díl (1775–1814). Opava, FPF SU 1997. 149 s. - ISBN 80-85879-61-1. [Společně s Drahomírou Vlašínovou.]

Účast v kolektivních knižních pracích:

- Mikuláš z Kozlí a jeho rukopis IQ 466. [In:] Kolektiv autorů: Kapitoly z literární dějin Slezska a severní Moravy. Vědecká redakce Jiří Svoboda. Ostrava, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity 2000, s. 15–61. - ISBN 80-7042-553-9
- Obsah kodexu IQ 466 – soupis incipitů. [In:] Kolektiv autorů: Kapitoly z literární dějin Slezska a severní Moravy. Vědecká redakce Jiří Svoboda Ostrava, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity 2000, s. 279–301. - ISBN 80-7042-553-9. [Studie napsána společně s Martinou Lechovou.]
- Meandry života a díla (Doslov.) [In:] Drahomíra Vlašínová: Pohledy na českou literaturu dvou století. Opava, Slezská univerzita 2000, s. 191-194. - ISBN 80-7248-081-2.
- Poetické momentky. [Doslov k básnické sbírce.] [In:] Robert Hladil: Jen tak... Ostrava, Společnost Leopolda Vrly 2000, s. 28–30. - ISBN 80-238-5637-5.
- K reflexi tvorby Stanisława Krawczyka v českém prostředí. [In:] Destruktor symbolu (Szkice o twórczości Stanisława Krawczyka). Redigoval Paweł Majerski. MOK, Czerwionka-Leszczyny 2002, s. 47–50. ISBN 83-915567-1-9
- Úvod. – Ediční poznámka. [In:] Josef Vašica: Eseje a studie ze starší české literatury. Opava–Šenov u Ostravy, Verbum a Tilia 2001, s. 10–19. ISBN 80-238-7570-1 (pro Verbum), ISBN 80-86101-49-7 (pro Tilia)
- Lexikon literárních pojmů. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1 [Společně s Františkem Všetičkou, vlastní autorský podíl 75% hesel.]
Zamiast vstępu. In: Dialog w środku Europy: rok 2002. Pod redakcją Pawla Majerskiego. Czerwionka-Leszczyny, MOK 2003, s. 5–7.
- Česká barokní homiletika (Dosavadní výzkum a výhledy). In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21. 8. 2003. Eds. Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Praha, Academia 2003, s. 243–256.
- Román-esej o zemi uprostřed Evropy v postmodernistické perspektivě. In: Dialog w środku Europy: rok 2002. Pod redakcją Pawla Majerskiego. Czerwionka-Leszczyny, MOK 2003, s. 50–60.
- Interpretace realismu v syntézách české literatury. In: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století). Red. Ludvík Štěpán. Brno, Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony 2003, s. 217–226.
- Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky). In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál). Brněnské texty k slovakistice IV. Ed. Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2003, s. 164–174.
- Dobírat se ideálního světa…, aneb K variacím Dagmar Bakalové. In: Dagmar Bakalová: Věčný rituál. Brno, Istenis 2004, s. 60–63. [Doslov.]

Ediční práce:

- O pannách, vdovách a o masopustě. Z homiletiky Daniela Nitsche. Alternativa nova, 4, 1998, č. 8 (20. 4.), s. 346–349. - ISSN 1212-5776.
- Jan Vilikovský–Josef Vašica–Antonín Grund: Starší česká literatura ve Slezsku. Ostrava, Společnost Leopolda Vrly 1999. - ISBN 80-238-4523-3.
- Daniel Nitsch: Dva ať jsou jedno skrze lásku. Opava, Matice slezská 1999. - ISBN 80-86041-19-0.
- Váš J. Č. (Korespondence Jana Čepa s Josefem Vašicou). [In:] Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody. Vědecká redakce Svatava Urbanová. Ostrava, Ostravská univerzita 2000, s. 83–102. – Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis, Litterarum studia, č. 4, 193/2000. - ISBN 80-7042-577-6 [Fakticky vyšlo v roce 2001.]
- Slovutný pane profesore! (Korespondence Antonína Škarky Josefu Vašicovi). [In:] Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A3). Opava, Slezská univerzita 2001, s. 103–121. - ISBN 80-7248-122-3, ISSN 1211-9164
- Zdeněk Jágr (1931–1998) – tenor, sólista opery Slezského divadla v Opavě. Opava, Verbum 2001, 16 s. – ISBN 80-238-7572-8. [Editor a odpovědný redaktor vzpomínkové publikace.]
Josef Vašica: Studie a eseje ze starší české literatury. Opava–Šenov u Ostravy, Verbum a Tilia 2001. 359 stran. - ISBN 80-238-7570-1 (pro Verbum), ISBN 80-86101-49-7 (pro Tilia) [Knižního soubor z prací našeho předního učence vybral, uspořádal, edičně připravil a opatřil úvodem.]

Redakční práce (sborníky a publikace v knižních řadách):

- Sborník prací FPF SU v Opavě, řada literárněvědná (A) 2, 1997, č. 2. 217 stran. - ISBN 80-85879-74-3. [Společně s Drahomírou Vlašínovou.]
- Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění / Postać św. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce. Opava, Slezská univerzita 1999. - ISBN 80-7248-029-4.
- Romantismus v české a polské literatuře / Romantyzm w czeskiej i polskiej literaturze. Opava, Slezská univerzita 2000. - ISBN 80-7248-078-2.
- Drahomíra Vlašínová: Pohledy na českou literaturu dvou století. Opava, Slezská univerzita 2000. - ISBN 80-7248-081-2. [Redakce publikace v rámci řady Editio Universitatis Silesianae Opaviensis – Litteraria, sv. II.]
- Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada jazykovědná (D1). Opava, Slezská univerzita 2001. 204 stran. - ISBN 80-7248-102-9. [Společně s Ivanou Kolářovou.]
- Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná (A3). Opava, Slezská univerzita 2001. 143 stran. – ISBN 80-7248-122-3, ISSN 1211-9164. [Redakce sborníku.]
- Literární věda 2001. Celostátní studentská konference 22.-23. 5. 2001. Opava, Slezská univerzita 2001. 182 s. ISBN 80-7248-125-8. [Redakce sborníku.]
- Sborník prací FPF SU v Opavě, řada literárněvědná (A4). Opava, FPF SU 2002. 180 s. ISBN 80-7248-161-4, ISSN 1211-9164 [Redakce sborníku.]
- Jiří Urbanec: Střídavý čas naděje (K české literatuře po roce 1945). Opava, Slezská univerzita 2002, 139 stran. ISBN 80-7248-154-1 [Redakce publikace v rámci řady Editio Universitatis Silesianae Opaviensis – Litteraria, sv. IV.]
Postmodernismus v české a slovenské próze. Opava, Slezská univerzita 2003, ??? stran. ISBN 80-7248-205-X
- František Němec: Studie a recenze. Ostrava, Společnost Leopolda Vrly 2004. 180 stran. [Ediční příprava, úvod a ediční poznámka o vydávaných textech.]

Ostatní redakční práce:

- Alternativa nova, 4, 1998, č. 8. - ISSN 1212-5776. [Kompletní redakce tzv. barokního čísla.]
- Robert Hladil: Jen tak... Ostrava, Společnost Leopolda Vrly 2000, s. 28–30. - ISBN 80-238-5637-5. [Redakce básnické sbírky a doslov.]
- Alternativa plus 5, 1999/2001, č. 3/4. ISSN 1212-5776 [Redakce časopisu, společně s Drahomírem Šajtarem.]
Robert Hladil: Básně v póze. Ústí nad Orlicí, Grantis 2001, s. 55–58. [Redakce básnické sbírky a doslov.]
- Alternativa plus 6, 2002, č. 1/2. ISSN 1212-5776 [Redakce časopisu.]
- Alternativa plus 6, 2002, č. 3/4. ISSN 1212-5776 [Redakce časopisu.]
- Alternativa plus 7, 2003, č. 1/2. ISSN 1212-5776. [Redakce časopisu.]
- Alternativa plus 8, 2004, č. 1/2. ISSN 1212-5776. [Redakce časopisu.]
- Alternativa plus 8, 2004, č. 3/4. ISSN 1212-5776. [Redakce časopisu.]
Přednášky:
- Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju, Krakov, 15. až 18. května 1997. Referát: Literatura czeska w okresie baroku. Zagadnenie periodyzacji.
- Ponowoczesność a tożsamość, Uniwersytet Śląski, Katowice 19. až 22. listopadu 1997. Referát: Role intertextuality v české literatuře.
- Intertextualita v postmodernom umení. Nitra, 14. až 16. října 1998. Referát: Otázky a otazníky nad intertextualitou.
Style humoru. Opole, 7. – 9. října 1999. Referát: Smích v české středověké literatuře. K problémům jeho interpretace.
- Dawna literatura Śląska i jej twórcy. Biografistyka–periodyzacja–problemy badawcze. Uniwersytet Śląski, Katowice, Filia Cieszyn (Polsko), 29. 9.–1. 10. 2000. - Obecné otázky výzkumu „literárního Slezska“.
- Język i literatura czeska u schyłku XX wieku – Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Walbrzych (Polsko), 26. až 27. dubna 2001. Referát: Reflexe české literatury v pracích Haliny Janaszek-Ivaničkové.
- Kulturowe uwarunkowania komunikacji językowej. Opole–Kamień Śląski (Polsko), 20. až 22. září 2001. Referát: K poetice a stylu barokního kazatelství.
- Poetics of the Text – Poetika textu. Nitra 7.–8. 6. 2002. Referát: Mezi originalitou a seriálovostí – Pokus o diagnózu.
- Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. Kielce, 24.–25. 9. 2002. Referát: Mnohohlasnost v literatuře.
- Dialog w środku Europy. Czerwionka-Leszczyny 13.–14. 9. 2002. Referát: Dialog na granicy.
- Nové interpretace českého baroka / A cseh barokk új interpretációi. Piliscsaba 12.–13. 5. 2003. Referát: Meandry české barokistiky 20. století.
- XIII. mezinárodní kongres slavistů. Ljubljana 15.–21. 8. 2003. Referát: Česká barokní homiletika (Dosavdní výzkum a výhledy).
- Realizmus a antirealizmus v literatúre, 26. 11. 2003, Nitra, Slovensko (diskuse, lektor sborníku).
- Philological theories, their applications and evaluation of language competencies. Faculty of Arts, Department of Foreign Languages University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, 8th February, 2005, Slovakia. Referát: Mnohohlasí v literatuře.
- Polska i Chorwacja w Europie Środkowej (Integracja europejska w tradycji i przyszłości). ATH, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Humanistycznych, Stowarzyszenie „Institut Południowy“, 11.–13. 5. 2005, Poland. Referát: Revue „Alternativa plus“ na drodze integraci europejskiej
- Regionalizm, literatura, język. 29.–30. 9. 2005, Bielsko-Biała. Referát: Antonín Satke–badacz o kulturze literackiej i tradycjach folklorystycznych na Śląsku
Výčet přednášek na domácích konferencích / sympoziích
(za posledních 5 let):
- Literární věda na prahu 21. století. Česko-polská literárněvědná konference, Opava 18.–19. listopadu 1998. Referát: Literární komparatistika jako filozofie literatury a její perspektivy (Nad Antologií zahraniční literární komparatistiky Haliny Janaszek-Ivaničkové).
- Kultura a umění v Čechách kolem roku 1800. Plzeň, 4.–6. března 1999. Referát: Preobrození? Nad edicí spisu Země dobrá, to jest země česká.
- Konference doktorandů. Šlapanice u Brna, 22.–23. března 1999. Referát: Rukopis Mikuláše z Kozlí – úvod do problematiky jeho vydání.
- Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Rychnov nad Kněžnou 27.–29. 1999. (Diskusní příspěvek: Návraty k velkým. Literárněvědná konference Bezručovy Opavy, Opava 14. – 15. září 1999. Referát: Dobříšský sjezd mladých spisovatelů v březnu 1948 a jeho reflexe.
- II. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Česká literatura na konci tisíciletí. Praha, 3.–8. 7. 2000. Referát: Antická motivika a její funkce v renesanční a barokní literatuře (v Dubraviově Theriobulii a Rosově Discursu Lypirona).
- Deset let poté. Literárněvědná konference Bezručovy Opavy, 13.–14. 9. 2000. Referát: „Literární Slezsko“ –posledních deset let jeho výzkumu.
- Arne Novák – literární historik a kritik. Brno, říjen 2000. Referát: Arne Novák a počátky české barokistiky.
- Pátečníci a Karel Poláček. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí pořádané pod záštitou ministra kultury České republiky. Rychnov nad Kněžnou, 24.–26. května 2001. Referát: K Vančurovým úvahám o literatuře (Teorie a praxe).
- Česká a polská emigrační literatura. Opava, 14.–15. listopadu 2001. Referát: Emigranté jako literární postavy a jejich typologie v tvorbě Egona Hostovského.
- Balbínovská miscellanea. Konference konaná u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína. Klatovy, 3.–4. prosince 2001. Referát: Kazatelství v pojetí Bohuslava Balbína a potencialita jeho teorie literatury.
Poetika textu. Nitra 7.–8. 6. 2002. Referát: Mezi originalitou a seriálovostí – Pokus o diagnózu.
- Česká a slovenská postmoderní próza. Opava 11.–12. 9. 2002. Referát: Akademikové po sametu aneb Román-esej o středoevropském prostoru.
- Jazyk a literatura na Moravě. Olomouc 30. 10.–1. 11. 2002. Referát: Josef Dobrovský – hrdina české beletrie.
Cesta k realitě – literatura a kultura v druhé polovině 19. století (k 90. výročí úmrtí polského prozaika B. Pruse). Brno 7.–8. 11. 2002. Referát: Interpretace realismu v syntézách české literatury.
- Vědecké zasedání k nedožitým 90. narozeninám prof. Josefa Hrabáka. Brno 2. 12. 2002. Referát: Nad Hrabákovým překladem svatokateřinské legendy.
- Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál). Brno 3. 12. 2002. Referát: Česko-slovenské renesanční paralely (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky).
- Homo ludens v české a slovenské literatuře, 10. a 11. 9. 2003, Opava. Referát Theatrum mundi podle Macury, 8 stran rkp.
- Genologický systém kultury na Moravě, Olomouc 30. a 31. 10. 2003. Referát Stanislav Souček a „literární Morava“, 10 stran rkp.
- Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět, 2. 12. 2003, Brno. Referát Postmoderní podoba jurodivosti, 8 stran rkp.
Česká a polská poezie po roce 1989. 10.–11. 11. 2004, Opava. Referát: K současné básnické tvorbě autorů polského Slezska.
- Divadlo v české a slovenské literatuře. 13.–14. 9. 2005, Opava. Referát: K otázce adaptace v dramatu (Kunderovo dramatické zpracování Komenského Labyrintu).
- Stabilita a labilita žánrů. 29.–30. 9. 2005, Opava. Hlavní referát a organizace workshopu.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map