WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BAYEROVÁ, Naděžda, Doc. PhDr. CSc.

* 1934-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika - vývoj českého jazyka, onomastika - antroponomastika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení AV ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Gramatická terminologie předobrozenecká. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1979. - 127 s. - (Spisy Ped. fak. v Ostravě, Sv. 39).
- K slovotvorné typologii českých složených antroponym. - In: Namenkundliche Informationen. Beiheft 17. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 1993. - S. 90-95.
- Adverbiální sémantika staročeského předložkového akuzativu. - In: Linguistica. 1. - Ostrava, 1994. - S. 53-58. - (Spisy FF Ostravské univ.).
- Hypokoristika v oblasti slezských nářečí : podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády. - In: Acta onomastica. Roč. 36. - Praha, 1995. - S. 27-30.
- Hypokoristika v oblasti slezských nářečí : jejich slovotvorba a jejich podoby užívané při oslovování v komunikaci rodiny. - In: Linguistica. 2. - Ostrava, 1996. - S. 109-138. - (Spisy FF Ostravské univ.).
- Adverbiální sémantika staročeského lokálu. - In: Linguistica 3 : sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava, 1999. - S. 11-16. - ISBN 80-7042-526-1.
- Rosa o některých změnách osobních vlastních jmen. - In: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví : sborník prací Ped. fakulty Masarykovy univerzity v Brně. - Sv. 154, řada jazyková a literární, č. 31. - Brno, 2001. - ISBN 80-210-2513-1.
- Podoba jmen svatých v rýmové pozici českých pranostik. - In: Parémie národů slovanských II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11.11.2004. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 207-214. - ISBN 80-7368-100-5.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map