WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ČIŽMÁROVÁ, Libuše, PhDr. CSc.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení dialektologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 532 290 287
+420 / 5541 212 281
Bydliště / Home address Souběžná 35, 636 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 548 539 166
Mobil / Mobile number +420 / 737 743 594
E-mail / E-mail address cizmarova@iach.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - SIDG (International Society for Dialectology and Geoliguistics) - členka
- Evropský jazykový atlas (Atlas linguarum Europae, ALE) - národní komise - členka
Publikační činnost / Publications - Jazykový atlas jihozápadní Moravy. – Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 446 s.
- Český jazykový atlas / Díly 1-5. – Praha : Academia, 1992-2005. – (Spoluautorka)

- Ty, či ta Nedvědice? – In: Naše řeč. – Roč. 68 (1985), s. 229-233.
- Mlha, kouřmo, zákal, smog. – In: Naše řeč. – Roč. 69 (1986), s. 72-77.
- Vyjadřování intenzifikace významu u nářečních ekvivalentů adjektiv velikánský a maličký. – In: Naše řeč. – Roč. 71 (1988), s. 135-142.
- Video. – In: Naše řeč. – Roč. 73 (1990), s. 135-140.
- Metodologické postupy při zpracovávání Českého jazykového atlasu. – In: Naukovi zapiski. – Prjašiv, 1993. – S. 205-210.
- Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky. – In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A 42. – Brno, 1994. – S. 69-74.
- Kapitola o nářečích I. – In: Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka). – Roč. 36, č. 6 (1998), s. 38-39.
- Kapitola o nářečích II. - In: Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka). – Roč. 37, č. 1 (1999), s. 14-15.
- Kapitola o nářečích III. – In: Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka). – Roč. 37, č. 2 (1999), s. 14.
- Kapitola o nářečích IV. – In: Malovaný kraj (Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka). – Roč. 37, č. 3 (1999), s. 43.
- K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918. – In: Naše řeč. – Roč. 82 (1999), s.1-15.
- K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A 48. – Brno, 2000. – S. 121-126.
- Využití etymologie v Českém jazykovém atlasu. - In: Studia etymologica Brunensia 1. – Praha : Euroslavica, 2000. – S.. 283-286.
- K nářeční morfologii kolektivního označení rodiny v češtině. - In: Naše řeč. – Roč. 84 (2001), s. 206-212.
- Mistä sanat Bohemia ja Čech ovat tulleet? Několik poznámek ke jménům Bohemia a Čech. In: Bohemia. – Č. 2 (2001), s. 19-22, 24-25. – (Helsinki)
- Morphological Differences in Czech Dialects as Reflected in the Czech Linguistic Atlas, Part IV. – In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists (Lublin, 24.-29. července 2000). – Vol. 1 – Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2003. – S. 163-167.
- The 5th Volume of the Czech Linguistic Atlas: Phonological Differences in Czech Dialects. – In: Book of Abstracts for the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. – Riga, 2003. – S. 207.
- Die südwestmährischen Dialekte im Kontakt mit der deutschen Sprache. Anhand des Sprachatlasses von Südwestmähren und unter Berücksichtigung des Tschechischen Sprachatlasses (Jihozápadomoravské dialekty v kontaktu s němčinou na základě Jazykového atlasu jihozápadní Moravy). - In.: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt / sest. Albrecht Greule, Marek Nekula. – Wien : Edition Praesens, 2003. – S. 37-44.
- Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí podle Jazykového atlasu jihozápadní Moravy. - In: Gwary dziś 2, Regionalne sŀowniki i atlasy gwarowe. – Poznaň, 2003. – S. 109-121.
- Úvaha k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Linguistica Brunensia. – In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A 51. – Brno, 2003. – S. 213-221.
- The Czech Linguistic Atlas - Culmination of the Geolinguistic Efforts of Czech Dialectologists. - In: Dialectologia et Geolinguistica – Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics. – Č. 12 (2004), s. 3-15.
- Perspektivy vývoje nářečí v jihozápadomoravském regionu. - In: Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy. – Brno : Masarykova univerzita, 2004. – S. 69-75.
- Úvaha nad knihou Zbyňka Holuba „Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí“. – In: Naše řeč. – Roč. 87 (2004), s. 240-252.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map