WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BORÁK, Mečislav, Doc. PhDr. CSc.

* 1945-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
History - Russia
History - Soviet Union
History - Sub-Carpathian Ukraine
History - Ukraine
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Polish studies - History
Ruthenian studies - History
Czech studies - Politics, international relations
Russian studies - Politics, international relations
Polish studies - Politics, international relations
Ukrainian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Slezska v kontextu dějin střední Evropy ve 20. století
- česko (československo)-polské vztahy ve 20. století
- polská menšina na Těšínsku
- česko-ruské (československo-sovětské) vztahy ve 20. století (menšinová problematika, perzekuce čs. občanů v SSSR)
- Podkarpatská Rus v letech 1938-1939
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český národní komitét pro středoevropská a východoevropská studia - člen
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - člen
- Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při MŠMT ČR - člen
- vědecká rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze - člen
- vědecká rada Slezského zemského muzea v Opavě- člen
- vědecká rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně - člen
- Slezský sborník – člen redakční rady
- Těšínsko - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Na příkaz gestapa: nacistické válečné zločiny na Těšínsku. - Ostrava: Profil, 1990.- 308 s. + 81 obr. příl.
- Vraždy v Katyňském lese. - Ostrava: Petit, 1991. - 123 s.
- Symbol Katynia: zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR. - Czeski Cieszyn: ZG PZKO, 1991. - 203 s.
- Katyň - neznámé souvislosti: občané z Těšínska oběťmi zločinu NKVD. –In: Těšínsko. - R. 34, č. 3 (1991), s. 10-15.
- Těšínsko v letech 1938-1945. - In: Nástin dějin Těšínska. - Ostrava-Praha : Česká národní rada v nakladatelství Advertis, 1992. - S. 102-117. [polský překlad: Śląsk Cieszyński w latach 1938-1945. - In: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. - Ostrawa-Praga : Komitet Czeskiej Rady Narodowej w wydawnictwie Advertis, 1992. - S. 102-117].
- Mrtví od Charkova: občané z Těšínska v Katyni číslo 2. – In: Těšínsko. - 4. 1 (1992), s. 16-22.
- Obyvatelé Těšínska oběťmi táborů a věznic v SSSR (výsledky výzkumu). – In: Slezský sborník. - R. 90, č. 2 (1992), s. 108-120.
- Zaolziańskie ofiary Katynia. – In: Łambinowicki Rocznik Muzealny. - R. 15 (1992), s. 20-27.
- Ukradené vesnice: musí Češi platit za 8 slovenských obcí? /M. Borák, R. Žáček. - Český Těšín : Muzeum Těšínska v nakladatelství Sfinga, 1993. - 32 s. + 3 map. příl.
- Tragédie slezských policistů. – In: Těšínsko. - R. 36, č. 4 (1993), s. 11-19.
- Nazistowska akcja likwidacyjna v Żywocicach (6 VIII 1944 r.) i jej sprawcy. – In: Zaranie Śląskie. - R. 54, nr. 1-2 (1991), s. 47-64 [Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1993].
- Trzy spowiedzi Franciszka Kozika. - In: Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie. - Kraków, kwiecień 1993, nr 22. - S. 3-7.
- Katyn dans la mémoire des Tchéques et des Polonais de Silésie. - In: La Nouvelle Alternative: revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. - Paris. - No 32 (Décembre 1993), p. 28-31.
- Transport do tmy: první deportace evropských Židů. - Ostrava : a. s. Moravskoslezský den, 1994. - 223 s.
- Činnost Mimořádného lidového soudu Moravská Ostrava v letech 1945-1948. - In: Časopis Slezského zemského muzea, Série B - Vědy historické. - R. 44, č. 1 (1995), s. 64-90.
- Poláci v České republice po roce 1989 a sporná místa česko-polských vztahů. - In: Slezský sborník. - R. 93, č. 1-2 (1995), s. 67-70.
- Ostravští rodáci oběťmi zločinu NKVD v Katyni. - In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. – Sv. 17, 1995. - S. 152-163.
- Les conflicts du passé dans la mémoire de la minorité polonaise en République tchéque aprés 1989. - In: La Nouvelle Alternative: revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est. - Paris. - No 38 (Juin 1995), p. 34-36.
- Příprava a průběh niských transportů. - In: Nisko 1939/1994. – Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1995. - S. 100-105.
- Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954 / M. Borák, D. Janák. – Opava : Slezský ústav SZMO v nakladatelství Tilia, 1996. - 285 s.
- Stosunki czesko-polskie w świadomości Polaków na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku. - In: Strefa pogranicza Polska-Czechy: procesy transformacji i rozwoju / Pod red. Krystiana Heffnera i Wiesława Drobka. – Opole : Panstwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 1996. - S. 63-69.
- Česká diverze na Těšínsku v letech 1938-1939. - In: Slezský sborník. - R. 94, č. 1 (1996), s. 45-53.
- Opožděný "únos" Andreje Hlinky. – In: Slovanské historické studie. - R. 23 (1997), s. 63-67. [Slovensky: Chystaný únos Andreja Hlinku: tajná akcia poĺskej výzvednej služby. – In: Historická revue, časopis o dejinách spoločnosti. - R. 9, č. 7 (1998), s. 8-9].
- Internační tábor "Hanke" v Moravské Ostravě v roce 1945. - In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. - Sv. 18, 1997. - S. 88-124.
- Ruské protisovětské středisko v Ostravě za druhé světové války. – In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. – Sv. 18, 1997. - S. 256-258.
- Obrana Podkarpatské Rusi (říjen 1938 - březen 1939). - In: Česko-slovenská historická ročenka 1997. – Brno: Česko-slovenská (Slovensko-česká) komise historiků ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1997. - S. 165-178.
- Humanitární akce nebo provokace: polská potravinová pomoc Těšínsku v červnu 1945. - In: Těšínsko. - R. 40, č. 1 (1997), s. 10-14.
- Zábor Těšínska a první fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem (výběr dokumentů). - In: Časopis Slezského zemského muzea, Série B. - R. 46 (1997), s. 206-248.
- Dlaczego kłamał Franciszek Hajek? – In: Biuletyn Katyński. - Nr 42 (1997), s. 55-69.
- Spravedlnost podle dekretu: retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945-1948). - Ostrava : a. s. Moravskoslezský den a Syndikát novinářů Ostrava v nakladatelství Tilia, 1998. - 454 s. + 90 obr. příl.
- Stav výzkumu dějin českého Slezska v období let 1938-1945. - In: Slezsko v dějinách českého státu. – Opava : Tilia, 1998. - S. 283-291.
- Problémy polské menšiny v České republice v devadesátých letech. - In: Národnostní menšiny a majoritní společnosti v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století / sest. G. Sokolová, O. Šrajerová. - Opava-Praha : Slezský ústav SZM a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1998. - S. 230-241.
- Československo-polská "malá válka" u Čadce 25. listopadu 1938. – In: Historie a vojenství. - R. 47, č. 4 (1998), s. 65-90.
- Incident pod Tatrami 27. listopadu 1938 a delimitace hranic mezi Polskem a Česko-Slovenskem. – In: Historie a vojenství. - R. 47, č. 5 (1998), s. 3-24.
- Neznámé dokumenty k činnosti tzv. Slezského odboje. – In: Slezský sborník. - R. 96, č. 4 (1998), s. 297-308.
- Ucieczka z transportu śmierci. – In: Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. - Nr. 34 (1998), s. 193-196.
- Svědectví ze Životic: druhá světová válka na Těšínsku a okolnosti životické tragédie. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1999. - 175 s.
- Polská menšina v České republice. - In: Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace / sest. I. Gabal a kol. – Praha : G plus G, 1999. - S. 120-127.
- Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938. / M. Borák, R. Žáček. - In: Československo 1918-1938: osudy demokracie ve střední Evropě / sest. J. Valenta, E. Voráček, J. Harna. – Praha : Historický ústav, 1999. - S. 566-570.
- Zadržování přepravy válečného materiálu přes Československo do Polska v letech 1919-1920. - In: Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej neipodległości 1918-1920 / Pod red. K. Nowaka. - Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1999. - S. 86-95.
- Anti-Semitism and the Jewish Question in the Czech Lands in the Light of Documents of the Retribution Courts. - In: The Holocaust Phenomenon: Conference Report of the International Scientific Conference. – Prague-Terezín, 1999. - P. 108-113.
- Boje československé armády na Slovensku a Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939). – In: Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D. - R. 2 (1999), s. 123-128.
- Zavraždění ostravských skautů a jejich přátel v dubnu 1945. - In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. - Sv. 19, 1999. - S. 71-108.
- Rozmowy Polaków z Beneszem w sprawie polskich transportów wojskowych przez Czechosłowację w lipcu i sierpniu 1920 r. – In: Pamiętnik Cieszyński. - R. 14 (1999), s. 110-118.
- Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji. - In: Colloquium Opole ’98: 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2000. - S. 49-60.
- Zločin v Katyni a jeho české a slovenské souvislosti. - In: Evropa mezi Německem a Ruskem. - Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty / sest. M. Šesták, E. Voráček. - Praha : HÚ AV ČR, 2000. - S. 505-522.
- Česká historiografie k dějinám Těšínska za druhé světové války (1939-1945). - In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego / Pod red. I. Panica. - Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie, 2000. - S. 106-118.
- Fenomén tzv. vojenských táborů nucené práce v Československu a jeho mezinárodní souvislosti. – In: Slezský sborník. - R. 98 (2000), s. 78-92.
- Druhá fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem na Těšínsku v listopadu 1938 (výběr dokumentů). – In: Časopis Slezského zemského muzea, Série B. - R. 49 (2000), s. 51-94.
- The situation of the Jewish Population in the Territory of Czech Silesia during the Occupation 1938-1945. - In: Jews in Silesia / Ed. by M. Wodziński and J. Spyra. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. - S. 181-192. - [Polsky: Sytuacja ludności żydowskiej na obszarze czeskiego Śląska w okresie okupacji (1938-1945). – In: Śląsk Opolski. - R. 11, nr 2 (44) (2001), s. 38-44. - [Česky: Situace židovského obyvatelstva na území českého Slezska v době okupace (1938-1945). - In: Židé ve Slezsku. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2001. - S. 136-146.]
- Materiály k perzekuci československých občanů ve 30.-50. letech v SSSR v ruských archivech. - In: Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955 / sest. D. Janák. – Opava : Slezské zemské muzeum, 2001. - S. 76-86.
- Odboj na území českého Slezska v letech 1938-1945. - In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945 / sest. D. Baranová, D. Tóth. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 2001. - S. 69-79.
- Nucené nasazení Poláků na práce do Říše v letech 1939-1945 (s přihlédnutím k Polákům z Těšínska). – In: Slezský sborník. - R. 99 (2001), s. 95-108.
- Únos „bílého orla“: incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26. 12. 1939. - In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. - Sv. 20, 2001. - S. 466-472.
- Změny v postavení židovské městské komunity v Ostravě (1938-1945). – In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. - Brno : Česko-slovenská (Slovensko-česká) komise historiků ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2001. - S. 85-91.
- Stav a perspektivy výzkumu dějin polské národnostní menšiny v ČSR (ČR). - In: Polacy na Zaolziu (Poláci na Těšínsku) 1920-2000 / Red. J. Szymeczek. - Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2002. - S. 31-48.
- Żwirkowisko – przemiany symbolu. - In: Żwirkowisko: historia i współczesność miejsca pamięci legendarnych lotników polskich Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury / Praca zbiorowa pod red. Józefa Szymeczka. - Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej w wydawnictwie Olza, 2002. - S. 84-114.
- Spisy mimořádných lidových soudů z let 1945–1948 v českých archivech a možnosti zkoumání židovské problematiky. - In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu: židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. – Praha-Opava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - S. 31-58.
- Výzkum mechanismu mimosoudních perzekucí na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1954. - In: Internačné formy politickej perzekúcie II, Zborník referátov a utajovaných dokumentov. – Košice : LAVKO pre Klub Slovenského zväzu VTNP PTP, 2002. - S. 43-62.
- Mimořádný lidový soud Moravská Ostrava a projevy antisemitismu v jeho spisech. - In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu: postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. - Praha–Opava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - S. 52-78.
- Postih provinění vůči Židům před retribučními soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 (výsledky výzkumu). - In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu: postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. - Praha–Opava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - S. 363-373.
- Czechosłowaccy jeńcy wojenni w ZSRR 1945-1955 (problem weryfikacji narodowości i obywatelstwa w sowieckiej ewidencji). - In: Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej. Łambinowicki Rocznik Muzealny. - Sv. 25. - Opole, 2002. - S. 109-120.
- Prameny k perzekuci české menšiny a československého exilu v bývalém SSSR v ruských archivech. - Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica. - Sv. 31 (2002), s. 383-397.
- Památník letecké tragédie v Těrlicku - symbol proměn česko-polských vztahů na Těšínsku v letech 1932-1938. - In: Časopis Slezského zemského muzea, série B. - R. 51 (2002), s. 269-288.
- České stopy v Gulagu: Z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu. – Opava : Slezské zemské muzeum, 2003. - 167 s.
- Českoslovenští občané z území dnešní České republiky perzekvovaní v SSSR. - In: Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. - Sešity ÚSD AV ČR, sv. 38. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. - S. 7-205.
- Vlastenectví Poláků v českých zemích za první a za druhé světové války. - In: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci) / sest. J. Gebhart, J. Šedivý. – Praha : Karolinum, 2003. - S. 93-102.
- České Slezsko 1938-1945. - In: Dějiny Českého Slezska 1740-2000 / sest. D. Gawrecki a kol. – Opava : Slezská univerzita, 2003. - S. 369-404.
- Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku. – In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. - Sv. 21, 2003. - S. 246-262.
- Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942-1945). - In: Museli pracovat pro Říši. – Praha : Státní ústřední archiv, 2004. - S. 114-127.
- Starcie zbrojne polskiego i czechosłowackiego wojska pod Czacą 25 listopada 1938 roku. - In: Od Zaolzia po Jaworynę: Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku. - Pod red. Roberta Kowalskiego. - Prace Komisji Historii Wojskowości. - Tom III. - Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2004. - S. 69-100.
- Kolaborace kněží z Těšínska s okupanty v letech 1938-1945 v materiálech poválečných soudů. - In: Andros probabilis: sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám / sest. J. Malíř, P. Marek. – Brno-Olomouc : Matice Moravská-Univerzita Palackého, 2005. - S. 227-239.
- Die tschechoslowakische Retributionsgerichtsbarkeit und die deutsche Problematik 1945-1948: Die außerordentlichen Volksgerichte in Moravská Ostrava, Opava und Nový Jičín / M. Borák, D. Janák. - In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948-1968 / Hrsg. Ch. Brenner, P. Heumos. – München : R. Oldenbourg Verlag, 2005. - S. 365-422.
- Problémy menšinových médií na příkladu polské národnostní menšiny v ČR. - In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich / Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů : Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej / Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. – Opava : Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 2005. - S. 127-133.
- Transporty do Niska nad Sanem ve světle literatury a pramenů. – In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. - Sv. 22 (2005). - S. 272-294.
- Prameny k transportům z opavského obvodu Sudetské župy do Terezína. – In: Terezínské listy. - Sv. 33 (2005), s. 36-44.
- Protektorátní novináři před retribučními soudy v letech 1945-1948 (na příkladu Mimořádného lidového soudu v Ostravě). - In: Fragmenty našich národních dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta / sest. J. Hájek, J. Kocian. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2006. - S. 507-528.
- Verspätete Gerechtigkeit: Die Restitution von enteigneten Kulturgut in Tschechien. - In: Osteuropa. - Jahrgang 56, Heft 1-2 (2006), s. 247-262.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map