WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MARÁZ, Karel, PhDr. Ph.D.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address karelmaraz@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Auxiliary historical sciences
Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české středověké dějiny a edice jejich nejstaršího diplomatického materiálu do r. 1310
- Čechy v době Jana Lucemburského
- sfragistika
- heraldika
- genealogie

Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy (při Archeologickém ústavu AV ČR)
Publikační činnost / Publications - Příspěvek k sekretní pečeti Jana Lucemburského. - In: Archivní časopis. - Roč. 45, č. 1 (1995), s. 25-32.
- Výtvarná stránka pečetí Strakonických. : Nad prací Františka Beneše Pečeti světských feudálů ze Strakonic. - In: Gotika v západních Čechách (1230-1530). - Praha : Národní galerie, 1998. - S. 125-135.
- Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pečetěmi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois. - Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity (SPFFBU), C 45, 1998 (vyšlo 1999). - S. 37-49.
- Die Reitersiegel der Luxemburger Walram, Johann und Karl als ein Teil der Entwicklungsreihe der Reitersiegel der französischen Könige der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts. - In: King John of Luxembourg (1296-1346) and the art of his era : proceedings of the international conference, Prague, September 16-20, 1996. Prague : KLP-Koniasch Latin Press : Ústav dějin umění AV ČR, 1998. - S. 82-92.
- K problematice padělání pečetí na sklonku středověku : sgrafistický příspěvek k falzům Oldřicha II. z Rožmberka. - In: Sborník archivních prací. - Č. 48. - Praha, 1998. - S. 49-103.
- Augustiniánský záznam o otevření hrobu moravského markraběte Jošta v roce 1752 a jeho edice. - In: Časopis Matice Moravské. - Roč. 117, č. 2 (1998), s. 393-406.
- Codex diplomaticus et epsitolaris regni Bohemiae : Krátké zamyšlení nad časovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306-1310). Aktuální stav prací. - In: Archivní časopis. - Roč. 49, č. 3 (1999), s. 153-170.
- Úvahy nad přípravou a strukturou CDB VIII. a Korpusu českých pečetí do nástupu Jana Lucemburského. In: Sborník archivních prací. - Roč. 50 (2000), s. 458-473.
- Jezdecká pečeť moravských markrabat lucemburského rodu jako reprezentační prostředek majitele a vrcholné umělecké dílo markraběcí pečeti, Moravští lucemburkové 1350-1411. - In: Forum brunense (Sborník prací Muzea města Brna), 2000. - S. 223-235.
- Možnosti využití našich právních památek jako pramene pro českou sfragistiku na příkladu vybraných článků (kapitol) z Tovačovské knihy. - In: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků. - Brno, 2000. - S. 137-143.
- Výzkum hrobek moravských Lucemburků Jošta a Prokopa v Brně / D. Cejnková, K. Maráz, I. Loskotová. - In: Pocta Janu Janákovi, předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci / sest. B. Chocholáč, J. Malíř. - Brno, 2002. - S. 565-581.
- Popis barokního i současného otevření hrobky Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše v Brně. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity (SPFFBU), C 49, 2002. - S. 135-143.

Poznámky / Notes Aktualizovaný přehled publikační činnosti:
http://www.muni.cz/phil/people/1476/publications

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map