WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KRAFL, Pavel, prof. PhDr. Dr.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra muzeologie, Hodžova 1, 949 74 Nitra - Slovensko/Slovakia
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address paotk@proton.me
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.researchgate.net/profile/Pavel-Krafl

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Culture (including book printing and art)
History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české země, Polsko a Slovensko ve středověku
- synody a synodální zákonodárství
- řeholní kanovníci sv. Augustina
- středověká církevní správa a církevní právo
- edice středověkých pramenů diplomatické povahy

- Czech lands, Poland and Slovakia in the Middle Ages
- Synods and synodical legislation
- Canons Regular of St. Augustine
- Medieval ecclesiastical administration and Canon Law
- Editions of medieval sources of a diplomatic nature
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Členství v redakčních radách periodik / Membership in editorial boards of scholarly journals:
- Hereditas monasteriorum
- Studia Mazowieckie
- Rocznik Przemyski, seria Historica
- Mediaevalia historica Bohemica
Publikační činnost / Publications KNIŽNÍ PUBLIKACE / PUBLISHED BOOKS

Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Opera Instituti historici Pragae, series B Editiones, volumen 2, Praha 2003, 274+XXIV s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Právněhistorické studie 38, 2007, s. 448-449; Studia historyczne 48, 2005, s. 367-368; Časopis Matice moravské 124, 2005, s. 538-543; Prawo – Administracja – Kościół 26, 2006, nr specjalny, s. 287-289; Revue d´histoire ecclesiastique 101, 2006, s. 791-793; Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva 143, 2004, 7, s. 741-743; Revue církevního práva 2004, 1 (27), s. 48-50; Speculum. A Journal of Medieval Studies 81, 2006, s. 220; Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122, Kanonistische Abteilung 91, 2005, s. 769; Krok. Knihovnická revue Olomouckého kraje 1, 2004, 2, s. 54; Střední Morava 22, 2006, s. 144; Zgodovinski časopis. Historical review 58, 2004, 3-4, s. 534-535; Slovácko 47, 2005, s. 278-279; Revue Mabillon. Revue internationale d´histoire et de littérature religieuses 16 (77), 2005, s. 294-295; Quaestiones Medii Aevi Novae 9, 2004, s. 351-352; Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 62, 2006, 1, s. 261-262; Bulletin Historického ústavu AV ČR 15, 2004, 2, s. 13-15; Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, series nova, 11, 2004, s. 175-177; Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI– XV) 27, 2006, s. 946; Roczniki historyczne 70, 2004, s. 239-241; Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 53, 2004, 4, s. 620-621; Český časopis historický 103, 2005, s. 403-407; Concilium medii aevi. Zeitschrift für Geschichte, Kunst und Kultur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 7, 2004, s. 1095-1098

Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Opera Instituti historici Pragae, series C Miscellanea, volumen 19, Praha 2008, 686+XL s. (editor)
Recenzní hlasy/Reviews: Speculum. A Journal of Medieval Studies 84, 2009, s. 803-804; Annuarium Historiae Conciliorum 40, 2008, 1-2, s. 225-228; Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva 148, 2009, 1, s. 109-112; Revue církevního práva 2008, 2 (40), s. 150-155; Parergon. Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 26, 2009, 1, s. 247-249; Studia theologica 11, 2009, 1 (35), s. 99-104; Rivista di storia del diritto Italiano 82, 2009, s. 580-585; Povijesni prilozi 29, 2010, sv. 38, s. 301-305; Studia Mediaevalia Bohemica 1, 2009, 1, s. 148-149; Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65, 2009, 2, s. 789-790

Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Historie a kultura Líšně, svazek 1, Brno-Líšeň 2009, 272+LXVIII s. (editor)
Recenzní ohlasy/Reviews: KAM v Brně..., 54, KAM Příloha, 16, 2010, 2, s. 11-12; Časopis Matice moravské 129, 2010, s. 422-423; Brněnský metropolitan 5, 2010, duben, s. 20; Brno-Líšeň: historie. Dějiny a místopis mapuje nová kniha, in: Brněnský deník Rovnost, 27. 11. 2009, s. 21; Vlastivěda Líšně hned vyprodána, in: DNES, 16. 2. 2010, sešit B Brno, s. 2

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.), tomus VII Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae, Pragae 2010, 496 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Český časopis historický 111, 2013, 1, s. 202-203; Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011, 2, s. 336-337; Parergon. Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 29, 2012, 1, s. 227-229; Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67, 2011, 2, s. 678

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery, Opera Instituti historici Pragae, series B Editiones, volumen 7, Praha 2010, 400+XXXII s. (spolu s Petrou Mutlovou a Danou Stehlíkovou)
Recenzní ohlasy/Reviews: Parergon. Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 29, 2012, 1, s. 227-229; Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 68, 2012, 1, s. 187; Speculum. A Journal of Medieval Studies 87, 2012, 4, s. 1282; Studia Mediaevalia Bohemica 4, 2012, 1, s. 130-131; Hereditas Monasteriorum 2012, sv. 1, s. 320-321

Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, 2. vydání, Historie a kultura Líšně, svazek 1a, Brno-Líšeň 2011, 268+XLVIII s. (editor)
Recenzní ohlasy/Reviews: Vyškovský sborník 8, 2011, s. 328-332; Brněnský deník Rovnost, 10. 11. 2011, č. 263, s. 8

Almanach medievisty-editora / The Medievalist Editor´s Almanac, Praha 2011, 238 s. (editor)
Recenzní ohlasy/Reviews: Archivní časopis 64, 2014, 1, s. 82-83; Slezský sborník/Acta Silesiaca 110, 2012, 3-4, s. 295; Český časopis historický 111, 2013, 1, s. 201-202

Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, svazek 2, Brno-Líšeň 2012, 208+XL s. (editor)
Recenzní ohlas/Review: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 27, 2013, 2, s. 259

Přehled česko-polských vztahů do konce 18. století. Příručka pro posluchače slavistiky, Brno 2013, 50 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Kultúra a súčasnosť 14, 2014, s. 191-192; Slovenské pohlady 2014, 7-8, s. 306

Přehled publikací k dějinám a kultuře Líšně, Historie a kultura Líšně, svazek 4, Brno-Líšeň 2013, 142+XVI s.

Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc, 2. doplněné vydání / 2nd edition, Opera Instituti historici Pragae, series B Editiones, volumen 10, Praha 2014, 440 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Speculum. A Journal of Medieval Studies 90, 2015, 4, s. 1134-1135; Český časopis historický 112, 2014, 3, s. 554-555

Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské, Brno 2015, 198 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Studia medievalia Bohemica 8, 2016, 1, s. 207; Kladský sborník 11, 2016, s. 275-277; Český časopis historický 114, 2016, 2, s. 517

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny / The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations, Opera Instituti historici Pragae, series C Miscellanea, volumen 24, Praha 2016, 240+XVI s. (editor)
Recenzní ohlasy/Reviews: Český časopis historický 114, 2016, 2, s. 518; Studia mediaevalia Bohemica 10, 2018, 1, s. 128-129

Polské provinciální synody 13.–15. století, Opera Instituti historici Pragae, series A Monographia, volumen 70, Praha 2016, 176 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, 3, nr 44/2, s. 397-399; Český časopis historický 115, 2017, 3, s. 847-849; Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9, 2016, 4, s. 581-585; Kwartalnik Historyczny 125, 2018, 1, s. 175-179

Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, Ius canonicum medii aevi, volumen 1, Brno 2017, 266 s. (editor)
Recenzní ohlasy/Reviews: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 75, 2019, 1, s. 214-215; Heythrop Journal 62, 2021, 4, s. 781-782; Kirkohistorisk årsskrift 2018, s. 104-105; Speculum. A Journal of Medieval Studies 93, 2018, 3, s. 931; Parergon. Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 35, 2018, 1, s. 178-179; Revue d´histoire ecclesiastique 114, 2019, 1-2, s. 425-427; Revue Mabillon. Revue internationale d´histoire et de littérature religieuses 29 (90), 2018, s. 388; Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 136, Kanonistische Abteilung 105, 2019, 1, s. 362-364

Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus. Study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the Pre-Hussite Period, Canonici regulares sancti Augustini, volumen 1, Brno 2018, 93 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Parergon. Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 37, 2020, 1, s. 265-267; Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 34, 2020, 1, s. 104; Zeitschrift für Kirchengeschichte 130, 2019, 3, s. 405-406

Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381, Canonici regulares sancti Augustini, volumen 2, Brno 2018, 172 s. (spolueditorka Lenka Blechová, spolupracoval Petr Sedláček)
Recenzní ohlasy/Reviews: Parergon. Journal of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies 39, 2022, 1, s. 282; Zeitschrift für Kirchengeschichte 130, 2019, 3, s. 405-406

Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, Ius canonicum medii aevi, volumen 1a, second extended edition, Nitra 2020, 276 s. (editor)

Stručný přehled české medievistiky od Palackého do sametové revoluce. Příručka pro studenty historie, Nitra 2021, 112 s.

Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420), Ius canonicum medii aevi, volumen 2, Nitra 2021, 119 s.
Recenzní ohlasy/Reviews: Historia Slavorum Occidentis 12, 2022, č. 2 (33), s. 208-210; Právněhistorické studie 52, 2022, 2, s. 190-191


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map