WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HAUPTOVÁ, Zoe, Doc. PhDr. CSc.

* 1929-2012

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantine studies
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Paleoslavonic studies
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - staroslověnština a církevní slovanština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise pro církevněslovanské slovníky Mezinárodního komitétu slavistů - členka
- Vědecká rada Slovanského ústavu Akademie věd ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Korespondence P. J. Šafaříka s F. Palackým. / V. Bechyňová, Z. Hauptová. – Praha, 1961.
- Debrecínský rukopis církevněslovanských liturgických minejí. – In: Slavica (Debrecen). – Roč. 1 (1961), s. 263-275.
- K analytickému vyjadřování frekventativa ve staroslověnštině. – In: Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae. – Roč. 12 (1966), s. 163-171.
- K otázce analýzy staroslověnského lexika. – In: Slavia. – Roč. 37 (1968), s. 226-234.
- Několik poznámek k přejímání řeckých osobních jmen do staroslověnštiny. - In: Onomastické práce 2. – Praha, 1968. – S. 53-58.
- Konstantinova misijní činnost a prameny slovanského písma. – In: Slavia. – Roč. 38 (1969), s. 565-573.
- Jméno města Konstantinь gradъ a Cěsarь gradъ v staroslověnských památkách. - In: Onomastické práce 3. – Praha, 1970. – S. 71-77. - (Sborník rozprav k sedmdesátým pátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera DrSc.)
- Lexikální rozbor apoštola Eninského. - In: Studia palaeoslovenica. – Praha, 1971. – S. 105-121.
- K otázce vztahu perikopního a doplňkového textu staroslověnského apoštola. - In: Palaeoslovenica : Sborník oddělení srovnávací slovanské jazykovědy Ústavu jazyků a literatur ČSAV. – Praha, 1971. – S. 29-50.
- Antické tradice ve velkomoravském písemnictví. – In: LF. – Roč. 101 (1978), s. 140-160.
- Der altkirchenslawische Vers und seine byzantinischen Vorbilder. - In: Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9. – 11. Jahrhundert. – Praha, 1978. – S. 335-360.
- Vývoj textu staroslověnského apoštola z hlediska lexikální analýzy. – In: Slavia. – Roč. 47 (1978). – S. 23-29.
- Похвала царю Симеону, ее автор и византийские образцы. – In: Старобългарска литература. – Roč. 10 (1981), s. 88-94.
- Zlatý věk bulharského písemnictví / V. Bechyňová, Z. Hauptová. – Praha, 1982.
- Древнейший старославянский перевод текста апостола. – In: Palaeobulgarica. – Roč. 8 (1984), s. 59-63.
- Staroslověnské legendy o Naumovi. – In: Slovo. – Roč. 36 (1986), s. 77-85.
- Písemnictví ruského středověku / E. Bláhová, Z. Hauptová, V. Konzal. – Praha, 1989.
- Струмички (Македонски) апостол / Е. Блахова, З. Хауптова. – Скопје, 1990.
- Slovník jazyka staroslověnského a nově nalezené rukopisy na Sinaji. – In: Die slawischen Sprachen. – Roč. 32 (1993), s. 43-53.
- Adhortatio ad poenitentiam v církevněslovanské tradici. - In: Zbornik Brižinski spomeniki. – Ljubljana, 1996. – S. 377-382.
- P. J. Šafařík a bogomilská literatura. - In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. – Prešov, 1996. – S. 95-99.
- Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku. – In: Slavia. – Roč. 65 (1996), s. 103-108.
- Staroslověnská čítanka / Z. Hauptová, R. Večerka. – Praha, 1997.
- Psalterii Sinaitici Pars Nova (Monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N) / P. Fetková, Z. Hauptová, V. Konzal, L. Pacnerová, J. Švábová, F. V. Mareš. – Vídeň, 1997.
- Григоровичев паримејник / З. Рибарова, З. Хауптова. – Скопје, 1998.
- Abecední akrostich z Jaroslavského rukopisu. - In: Tematy. Księga jubileuszowa v 70. rocznica urodziu profesora Leszka Moszyńskiego. – Gdańsk, 1998. – S. 321-329.
- Církevněslovanské písemnictví v přemyslovských Čechách. - In: Jazyk a literatura v historické perspektivě. - Ústí nad Labem, 1998. – S. 5-41.
- K problému rekonstrukce staroslověnských textů. – In: Slavia. – Roč. 67 (1998), s. 5-10.
- Paleoslavistika na Univerzitě Karlově (F. Pastrnek, M. Weingart). - In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. – Praha, 1998. – S. 15-19.
- Paleoslovenistika v Slovanském ústavu. – In: Slavia. – Roč. 68 (1999), s. 436-441.
- Miloš Weingart 21.11.1890 – 12.1.1939. – In: Byzantinoslavica.- Roč. 60 (1999), s. 1-8.
- Старославянский стих и его греческие образцы. – In: Byzantinoslavica. – Roč. 60 (1999), s. 485-494.
- Vliv křesťanství a církve na kulturu jižních a východních Slovanů. – In: Zpravodaj katedry bohemistky. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. – Roč. 9 (1999), s. 1-19.
- Die altkirchenslavischen Akrostichen und die Glagolica. - In: Glagolica. Zum Urschprung der slavischen Schriftkultur. – Wien, 2000. – S. 47-53.
- Vitęz. (Jak dlouho se udržela v Čechách církevněslovanská tradice?). - In: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova I. – Zagreb, 2001. – S. 217-223.
- Josef Dobrovský a hlaholice. - In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. - Zagreb-Krk, 2004. – S. 123-130.
- Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy. - In: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. – Praha, 2004. – S. 311-318.
- Staroslověnské a církevněslovanské termíny pro eucharistii. – In: Slavia. – Roč. 74 (2005), s. 265-270.
- Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky. - In: I oni jsou otcové naši... Cyrilometodějský sborník. – Brno, 2005. – S. 91-99.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map