WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

STUCHLÍK, Stanislav, Prof. PhDr. CSc.

* 1945

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 553 684 474
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address s.stuchlik@seznam.cz, stanislav.stuchlik@fpf.slu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archaeology
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie doby bronzové
- pohřební ritus v pravěku a časném středověku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Moravskoslezský archeologický klub
- Česká společnost archeologická
- Vědecká rada filozofické fakulty MU v Brně
- Vědecká rada fakulty humanitních studíí Univerzity Hradec Králové
- Celostátní komise pro udělování DSc.
- Komise GAČR
Publikační činnost / Publications - Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě. - In: Studie Archeologického ústavu Brno. - IX/2 (1981).
- Únětické pohřebiště v Mušově. - In: Studie Archeologického ústavu Brno. - XIV/2 (1987).
- V lesku zlatavého bronzu. - In: Pravěké dějiny Moravy / sest. V. Podborský a kol. - Brno, 1993. - S. 233-332.
- Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách / sest. S. Stuchlík, J. Stuchlíková. - In: Studie Archeologického ústavu. - XVI/1 (1996).
Pravěk a středověk Ždánicka / sest. S. Stuchlík, Z. Klanica, Z. Měřínský. - Brno, 1997.
- Osídlení Napajedelska v pravěku. - In: Napajedla : Příroda, dějiny, kultura / sest. V. Cekota a kol.. - Napajedla, 1998.
- Doba bronzová a halštatská : Protohistorické období. - In: Ivančice : Dějiny města / sest. J. Čejka a kol.. -Ivančice, 2002. - S. 37-55.
- Sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové ve Velkých Pavlovicích. - In: Město Velké Pavlovice / sest. E. Kordiovský. - Znojmo, 2002. - S. 62-82.
- Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku / sest. S. Stuchlík. - Brno, 2002. - S. 7-24; 149-248; 487-500.
- Wspólne korzenie, wspólna Europa / sest. M. Gedl, S. Stuchlík. - Kietrz, 2005.
- Poklad mincí ve Slavičíně. - In: Zprávy oblastního muzea v Gottwaldově, 1975. - S. 72-73.
- Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic / sest. S. Stuchlík, Z. Smutný, A. Lorencová. - Sborník prací FF brněnské univerzity. - E 20-21 (1975-1976). - S. 207-218.
- Únětický hrob s bronzovou dýkou s litou rukojetí z Mušova. - In: Archeologické rozhledy. - XXXII (1980). - S. 381-393.
- Příspěvek k datování konce věteřovského osídlení na jižní Moravě. - In: Archeologické rozhledy. - XXXVI (1984). - S. 173-186.
- Výšinná sídliště únětické kultury na Moravě. - In: Archaeologia Interregionalis. - Warszawa - Kraków, 1985. - S. 129-142.
- Ein Věteřov-Massenbegräbnis aus Velké Pavlovice / sest. J. Stuchlíková, S. Stuchlík, M. Stloukal. - Anthropologie. - XXIII/1 (1985). - S. 51-68.
- Mladohradištní sídliště v Míškovicích / sest. S. Stuchlík, J. Unger. - In: Archeologické rozhledy. - XXXVIII (1986). - S. 209-213.
- Bronzové sekeromlaty na Moravě. - In: Památky archeologické. - LXXIX (1987). - S. 269-328.
- Osídlení Podřevnicka ve střední době hradištní / sest. S. Stuchlík, J. Unger. - In: Archeologické rozhledy. - XXXIX (1987). - S. 276-289 ; 358-360.
- Die historische Bedeutung des mährischen Raumes im Spätäneolithikum und in der frühen Bronzezeit / sest. J. Stuchlíková, S. Stuchlík. - In: Praehistorica. - XV (1989). - S. 187-192.
- Die bisherigen Ergebnisse der Erforschung des Hügelgräberfeldes in Borotice. - In: Archeologické rozhledy. - XLII (1990). - S. 159-169; S. 227-228.
- Die Entstehung der Hügelgräberkultur in Mähren und ihre Entwicklung, Beiträge zur Geschichte und Kultur der mitteleuropäischen Bronzezeit. - Berlin - Nitra, 1990. - S. 469-481.
- Die sekundären Eingriffe in der Gräbern der Úněticer Kultur. - Anthropologie. - XXVIII/2 (1990). - S. 159-167.
- Nálezy ze Slovenska ve sbírce muzea ve Ždánicích. - In: Zborník Slovenského národného muzea. - LXXXV (1990). - S. 35-48.
- Počátky mohylového pohřbívání v době bronzové na Moravě, Pravěké a slovanské osídlení Moravy : Sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám akademika Josefa Poulíka. - Brno, 1990. - S. 128-145.
- Die Věteřov-Gruppe und die Entstehung der Hügelgräberfeld in Mähren. - Praehistorische Zeitschrift. - 67 (1992). - S. 15-42.
- Pohřebiště únětické kultury z Pavlova, okr. Břeclav. - Pravěk NŘ. - 2 (1992). - S. 237-254.
- K rozšíření středodunajské mohylové kultury na střední Moravě / sest. S. Stuchlík, D. Kolbinger. - In: Pravěk NŘ. - 3 (1993). - S. 143-159.
- Vývoj osídlení Brněnské kotliny ve starší a střední době bronzové. - Pravěk NŘ. - 4 (1994). - S. 127-153.
- Aunjetitzer Gräberfeld in Velké Pavlovice, Südmähren / sest. S. Stuchlík, J. Stuchlíková. - In: Praehistorische Zeitschrift. - Č. 71 (1996). - S. 123-169.
- Pohřby na únětických sídlištích v Podolí a Tvarožné / sest. B. Mikulková, S. Stuchlík, P. Vitula. - In: Pravěk NŘ. - Č. 6. - Brno, 1996. - S. 139-156.
- Šumice, okr. Znojmo / sest. S. Stuchlík, J. Stuchlíková. - In: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě / sest. V. Podborský a kol.. - Brno, 1999. - S. 95-114. - Tab. IX-X.
- Eneolitické drobnosti z Moravy / sest. S. Stuchlík. - In: Pravěk NŘ. - Č. 9 (1999). - S. 223-241.
- Die Erforschung des Věteřover Rondells in Šumice / sest. S. Stuchlík, J. Stuchlíková, J. - In: Aktuelle Probleme der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. - Nitra, 1999. - S. 169-182.
- Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové na Moravě. - Pravěk NŘ. - Č. 10 (2000). - S. 219-250.
- Únětická kultura a epišňůrový kulturní okruh. - In: 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie. - Kraków, 2000. - Č. 281-296.
- Die Besiedlung Ostmährens durch die Aunjetitzer Kultur und den epischnurkeramischen Komplex zu Beginn der Bronzezeit. - In: Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa / A. Lippert, M. Schultz, S. Shennan, M. Teschler-Nicola. - Rahden/Westf, 2001. - S. 221-230.
- Věteřovský rondel v Šumicích. - In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy Univerzity na Znojemsku / sest. V. Podborský. - Brno, 2001. - S. 167-178.
- Grab eines Handwerkes in Borotice, Anodos. - In: Studies of the Ancient World. - Č. 2 (2002). - S. 307-313.
- Die Beziehungen Mährens zu den südöstlichen Gebieten am Anfang der Bronzezeit. - In: Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten / sest. C. Kacso. - In: Bibliotheca Marmatia 2. - Baia Mare, 2003. - S. 445-468.
- Podzemní chodby únětické kultury ve Vojkovicích / P. Kos, S. Stuchlík. - Pravěk NŘ. - 13 (2003). - S. 439-458.
- Podolský hrob z Líšně, okr. Brno-město, K poctě Vladimíru Podborskému / S. Stuchlík, A. Štrof. - Brno, 2004. - S. 355-366.
- Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha. - In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum I. - České Budějovice, 2004. - S. 523-533.
- Vztahy Moravy k jižním a jihovýchodním oblastem na počátku doby bronzové. - In: Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji. - Bratislava, 2005. - S. 19-41.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map