WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HONZAK JAHIČ, Jasna, Doc. Ph.D.

* 1948

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 731 768 998
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archaeology
Byzantine studies
History
Literary criticism (history)
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - History of Slavonic nations
Linguistics - Slovene
Literary criticism (history) - Slovene literature
History - Slovenia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Slovene studies - History
Czech studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Slovene studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - filologie
- slovinský spisovný jazyk v diachronní a synchronní perspektivě
- slovinsko-české kulturní, jazykové a jazykovědné vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slavistično društvo Slovenije - členka
Publikační činnost / Publications - Slovenščina ni težka : Učební text Univerzity Karlovy v Praze. - Praha : Karolinum, 2000. - 359 s.
- Nastajanje slovenskega športnega izrazja. - In: Slavistična revija. - Č. 48/3. - Ljubljana : Slavistično društvo, 2000. - S. 258 - 307.
- Češki i nemški vplivi na oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja : Jezikovnorazvojni vidik. - In: Slavica Comparativa : Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. - Praha, 2002. - S. 33-39.
- Rosa - Pohl - Pohlin. - In: Studia Balcanica - Bohemo - Slovaca / sest. Ivan Dorovský. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - S. 254 - 75.
- Slovenski jezikoslovci v slovanskem svetu : 38 seminar slovenskega jezika, literature in kulture. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2002. - S. 55 - 68.
- Marko Pohlin in Václav Rosa. - In: Slavistična revija. - Č. 50/1. - Ljubljana : Slavistično društvo, 2002. - S. 9 - 18.
- Miklošičev prispevek k nastajanju in oblikovanju slovenskega pravnega izrazja : Mednarodni simpozij Obdobja 20 - metode in zvrsti / sest. A. Vidovič Muha. - Ljubljana : Filosofska fakulteta, 2003. - S. 683 - 696.
- Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka. - In: Slavistična revija. 51/Posebna številka : Zbornik referatov za trinjasti mednarodni slavistčini kongres. - Ljubljana, 15. - 21. avgusta 2003. - Ljubljana : Slavistično društvo, 2003. - S. 331 - 350.
- Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka : Trinajsti mednarodni slavistčini kongre. Tematski bloki. Književnost, Kulturologija, folkloristika, zgodovina slavistike. Zbornik povzetkov / sest. F. Novak, AS. Žele. - 2. del. - Ljubljana : ZRC SAZU. - S. 194 - 195.
- Idejne prvine Bohoričeve slovnice - konstitutivne prvine slovenske razsvetljenske misli. - In: Matija Matar Ziljski v česko-slovinském kontextu : Minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskom kontekstu : Preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov. - Praha : Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2004. - S. 103 - 121.
- Slovenski govorjeni knjižni jezik včeraj in danes. Zgodovinskorazvojni in primerjalni vidik : Mednarodni simpozij Obdobja 22. Metode in zvrsti. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. - Ljubljana : Filozofska fakulteta. - 2004. - S. 385 - 395.
- Uvod. Jan Lego - pomembna osebnost medsebojnih slovensko-čeških kulturnih stikov (Jan Lego - významná osobnost vzájemných slovinsko-českých kulturních styků). - In: Jan Václav Lego (1833-1906) : Sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských kulturních svtycích, které se konalo k uctění 170. výročí narození významného propagátora česko-slovinské vzájemnosti 23. října 2003 v Praze / sest. J. Honzak Jahič, M. K. Nedvědová. - Praha : Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2005. - S. 3-6.
- Slovensko-česki kulturni stiki. Ob stosedemdesetletnici rojstva Jana V. Lega (1833-1906). - In: Jan Václav Lego (1833-1906) : Sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských kulturních svtycích, které se konalo k uctění 170. výročí narození významného propagátora česko-slovinské vzájemnosti 23. října 2003 v Praze / sest. J. Honzak Jahič, M. K. Nedvědová. - Praha : Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2005. - S. 7-23.
- Dynamika slovenskega jezika v Kosovelovem času. - In: Sborník Století Srečka Kosovela / sest. Radek Čermák. - Praha : Česko-lužický věstník. - S. 20 - 21.
- Delež dunajskih Čehov pri razvoju bohemistike in slavistike : Josef Valentin Zlobický (1743 - 1810). - In: Slavistična revija. - Roč. 53. - Č. 4 (2005) / sest. T. Korošec, A. Vidovič Muha. - Ljubljana : Slavistično društvo. - S. 493 - 503.
- Příběh o první benátské Mladé brieze. - In: Česko-lužický věstník. - Roč. XVI. - Č. 1 (2006) / sest. R. Čermák. - S. 7 - 8.
- Slovenistika na FF UK. - In: Jazyky EU na FF UK. - Praha : Karolinum. - v tisku.
- Jezik in stil Kocbekovih vojnih dnevniških zapiskov. - In: Sborník Edvard Kocbek (1904 - 1981) / sest. Alenka Jensterle-Doležal, J. Honzak Jahič. - Praha : Národní knihovna ČR. - v tisku.
- Idejne prvine Pohlinove Kraynske grammatike. - In: Slavistična revija / sest. T. Korovec, A. Vidovič Muha. - Roč. 54. - Posebna številka. - Ljubljana : Slavistično društvo.

Poznámky / Notes - 1974/75 - 1991/92 - Filosofski fakultet Sarajevo, Katedra za južnoslavanske jezike i književnosti - lektorka slovinského jazyka.
- 1991/92 - 1993/94 - Filozofická fakulta Bratislava, Ústav slavistiky - lektorka slovinského jazyka.
- 1993/94 - dosud - Filozofická fakulta UK Praha, Ústav slavistických a východoevropských studií - lektorka slovinského jazyka.
- Universität Klagenfurt, Rakousko - přednášky o vývoji slovinského jazyka (15. 2. 2002 - 30. 6. 2002; 1. 10. 2004 - 15. 1. 2005)
- habilitační řízení Filozofická fakulta Ljubljana, Oddelek za slovenski knjižni jezik in stilistiko, obor slovenistika - lingvistika.
- vědecká hodnost dr. (28. 11. 2000)
- vědecká hodnost doc. (11. 12. 2002)

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map