WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

POSPÍŠILOVÁ, Jana, PhDr.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Etnologický ústav Brno, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 265
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pospisilova@eu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.eu.avcr.cz/cs/pracovnici/jana-pospisilova/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Balkan studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnografie
- etnologie
- folkloristika
- folklor slovesný
- folklor dětský
- etnologie urbánní
- menšiny etnické
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český lid - redakční rada - členka
- Národopisná revue - redakční rada - členka
- Slavistická folkloristika – redakční rada - členka
- Česká národopisná společnost - členka
- International Society for Folk Narrative Research - členka
- Verein für Volkskunde, Wien - dopisující členka
- Česká asociace oral history
Publikační činnost / Publications - Sulkovec – Polom : Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. - Brno : Obecní úřad Sulkovec-Polom a Etnologický ústav AV ČR, 1999. - 126 s.
- Češky v Bosně : Autobiografická vyprávění o manželství na pozadí války. - In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století : Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29. – 30. června 1998 / sest. K. Hrubý a S. Brouček. - Praha, 2000. - S. 81 – 88.
- Oldřich Sirovátka : Folkloristické studie / sest. J. Pospíšilová a H. Hlošková. - Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2001. - 191 s.
- Bilder der Kindheit in Erinnerungen : Lebensgeschichten der Wiener Tschechen. - In: Nachbarschaft : Interkulturelle Beziehungen zwischen Deutschen, Polen und Tschechen / sest. K. Roth. - Münster a d., 2001. - S. 117 - 131.
- Dětský folklor. - In: Vlastivěda moravská, nová řada : Lidová kultura na Moravě. - Strážnice – Brno, 2000. - S. 265 – 269.
- Rozhovor s L. Röhrichem o Československu, houslích a folkloristice. - In: Český lid. - Č. 89 (2002). - S. 273 – 280.
- Co si školáci vyprávějí. - In: Rajče na útěku : Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami / sest. Jana Pospíšilová. - Brno : Doplněk a Etnologický ústav AV ČR, 2003. - S. 17 – 72.
- Mündliche Überlieferung in der Kinderwelt heute. - In: Tradition Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe : The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics / sest. Z. Profantová. - In: Etnologické štúdie. - Č. 8. - Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences. - Tomáš Písecký - ARM 333 : Bratislava, 2003. - S. 119-125.
- Bulgarische Gärten in Brünn : ein Blick von innen und von aussen / sest. J. Pospíšilová, H. Bočková. - In: Vom Wandergesellen zum „Green Card“ - Spezialisten : Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigrations im östlichen Mittelauropa / sest. K. Roth. - Münster – New York – München – Berlin, 2003. – S. 83 – 105.
- Nástin etnické situace v Brně po roce 1989. - In: Menšiny v meste : Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí / sest. D. Luther, P. Salner. - Bratislava, 2004. - S. 115–132 - (s. s G. Fischerem).
- Kultura dětí. - In: Kultura – společnost – tradice : I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. - sest. L. Tyllner a Z. Uherek. - Etnologický ústav AV ČR Praha, 2005. - S. 115 –143.
- Bulhaři v Brně : Proměny profesní a etnické minority / sest. H. Bočková, J. Pospíšilová. – In: Český lid. – Roč. 93 (2006). - S. 113–135.
- Antonín Satke / sest. Jana Pospíšilová a Andrea Zobačová. - In: Bibliografická příloha Národopisné revue. - Č. 19. - Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2005. - 27 s.
- Multikulturalität und Multiethnizität in Brünn zu Beginn des 21. Jahrhunderts : Tendenzen und Fragen / sest. Jana Pospíšilová a Gero Fischer. – In: Volkskunde in Sachsen. - Č. 17 (2005). - S. 189 – 2005.
- Oldřich Sirovátka: Lidové písně, pověsti a hry z Boskovicka ; k tisku připravili Ilja Melkus a Jana Pospíšilová. - Boskovice : Klub přátel Boskovic a Etnologický ústav AV ČR, pracoviště v Brně, 2005. - 167 s.
- Vypravěč Jan Lysák a jeho pohádky. - In: Od folklórného textu ku kontextu : Venované pamiatke PhDr. Márii Kosovej, CSc. - In: Etnologické štúdie. - Č. (15) / sest. E. Krekovičová a J. Pospíšilová. - Bratislava, 2006. - S. 202–214.
- Od pohádky k fámě : Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II. - Brno 6. 6. 2002 / sest. J. Pospíšilová a E. Krekovičová. - Brno, 2005. - 131 s.
- Od folklórneho textu ku kontextu : Venované pamiatke PhDr. Márii Kosovej, CSc. - In: Etnologické štúdie. - Č. 15 / sest. E. Krekovičová a J. Pospíšilová. - Bratislava, 2006. - 216 s.
- Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu AV ČR : Vom Volkslied zur Europäischen Ethnologie. 100 Jahre Ethnologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der tschechischen Republik / sest. J. Pospíšilová a J. Nosková. - Brno, 2005. - 314 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map