WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HOŠNOVÁ, Eva, Doc. PhDr. CSc.

* 1951-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika - lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - členka HV Jazykovědného sdružení při AV ČR
Publikační činnost / Publications - K vývoji české syntaxe (ve vědeckých textech z poslední čtvrtiny 19. století). - 1. vydání. - Praha: Karolinum, 1994. - 148 s.
- Studie z vývoje novočeské syntaxe (konjunkce, pronominalizace). - 1. vydání. - Praha: Karolinum, 2005. -139 s.
- Základní mluvnice českého jazyka / Vlastimil Styblík a kol. - 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. - S. 141 - 209.
- Hledání kritérií pro rozlišení intenčních a volných doplnění v germanistické literatuře. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 4 (1974), s. 237 - 239. (Spolu s M. Fišerovou.)
- Ke kondenzovanosti vyjádření ve vědeckých textech z konce 19. století. - In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe / Radoslava Brabcová, Fr. Štícha. - Praha: PFUK, 1988. - S. 85 - 90.
- Vědecký text a aspekty jeho výkladu. - In: Slavica Pragensia XXXII: Fungování textu ve společenské komunikaci / Karel Hausenblas, Petr Mareš. - Praha: Univerzita Karlova, 1988. - S. 217 - 227.
- Entwicklungstendenzen des Satzbaus im gegenwärtigen Tschechischen im Vergleich mit dem gegenwärtigen Deutschen. - In: Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen / Wolfgang Gladrow, Sonja Heyl. - Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1996. - S. 320 - 327.
- Výpověď a její formy v současné české próze. - In: Beiträge zum 7. Berliner Bohemicum/Slovacicum / Hana Adam. - Berlin: Berliner Bohemicum/Slovacicum, 1999. - S. 70 - 78.
- Diachronní pohled na "moderní" český vědecký styl. - In: Beiträge zum 9. Berliner Bohemicum/Slovacicum / Hana Adam. -
Berlin: Berliner Bohemicum/Slovacicum, 2000. - S. 57 - 67.
- K vývoji slovosledu v nové češtině. - In: Přednášky z XLV. běhu Letní školy slovanských studií UK v Praze / Jiří Hasil. - Praha: Univerzita Karlova, 2002. - S. 73 - 83.
- K výuce syntaxe na základní škole a její terminologii. - In: Školská jazykovědná terminologie / Eva Hájková, Svatava Machová. - Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Jazykovědné sdružení ČR, 2002. - S. 35 - 39.
- K užití zájmena onen v textech z druhé poloviny 19. století. - In: Naše řeč. - Č. 3 (2003), s. 139 - 147.
- Diachronní pohled na funkci demonstrativ se substantivní platností při výstavbě textu.- In: Přednášky z XLVII. běhu Letní školy slovanských studií / Jiří Hasil. - Praha: Univerzita Karlova, 2004. - S. 75 - 85.
- Ke změnám ve slovosledu českých nominálních skupin. - In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století / Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda. - Walbrzych - Ostrava: Wydawnictwo "Pro", 2004. - S. 99 – 109.
- Nadvětná syntax a stylistika. - In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach / Juraj Dolník. - Bratislava: Vydavateĺstvo Univerzity Komenského, 2005. - S. 90 – 99.
- Funkce zájmen v právních komunikátech. - In: Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause / Světla Čmejrková, Ivana Svobodová. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. - S. 169 – 178.
- Predikace a depredikace. - In: Co všechno slovo znamená. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. - S. 113 - 120.Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map