WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BOZDĚCHOVÁ, Ivana, PhDr., CSc.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 221 619 216
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address bozdech@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný český jazyk - lexikologie, slovotvorba, dynamika slovní zásoby
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Komise MŠMT pro výběr lektorů českého jazyka a literatury do zahraničí
- Československý ústav zahraniční
Publikační činnost / Publications Monografie:
- Tvoření slov skládáním. - Praha: Nakladatelství ISV, 1994. -202 s.

Učebnice:
- Čeština pro komunikaci: Pracovní sešit/... a M. Šašková-Pierce. - Praha: Karolinum, 1995. - 122 s.
- Nauka o slově. - In: Český jazyk pro základní školy 6 /E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš... - Praha: SPN, 2006. - S. 26-44.
- Nauka o slově a pravopis. - In: Český jazyk pro základní školy 6. Pracovní sešit / E. Hošnová, I. Bozděchová. - Praha: SPN, 2006. - S. 9-17.

Články
- Hybridní složeniny v Typografii.- In: Typografia, 1988, č. 7, 265-266.
- Pravopis složených přídavných jmen.- In: Typografia, 1987, č. 7, s. 266-268.
- Videotechnika v praxi a v jazyce. - In: Typografia, 1990, č. 7, s. 267.
- O vekslu. - In: Naše řeč, 1990, roč. 73, s. 105-108.
- Ke stupňování složených přídavných jmen. - In: Naše řeč, 1990, roč. 73, s. 241-248.
- Poznámky ke stupňování složených přídavných jmen. - In: Jazykovědné aktuality, 1990, roč. 27, 86-89.
- Nakupujeme v diaprodejnách. - In: Naše řeč, 1991, roč. 74, s. 109-111.
- Diskosloženiny. - In: Naše řeč, 1993, roč. 76, s. 103-104.
Desmond Egan – hlas irské krajiny. Světová literatura, 1994, roč. 39, s. 164-81.
- Sociologicko-lingvistické harašení. - In: Naše řeč, 1994, roč. 77, s. 198-201. (s I. Mazálkovou)
- Vyučování jazyku komunikativní metodou. - In: Časopis pro moderní filologii, 1995, roč. 77, s. 30-38. (s M. Šaškovou-Pierce)
- Poznámky k manažerské hantýrce. - In: Termina 94. Sborník příspěvků z konference o odborném stylu a terminologii, Liberec 21.-23. června 1994. TU Liberec a ÚJČ Praha, 1995, s. 183-191.
- Na slovíčko, pane překladateli – 1. část. Čeština doma a ve světě, 1996, roč. 4, s. 110-113.
- Na slovíčko, pane překladateli – 2. část. Čeština doma a ve světě, 1996, roč. 4, s. 172-176.
- Komunikace o počítačích a její proměny (především z hlediska sociolingvistického). - In: PC a lidský potenciál. Karolinum, Praha 1996, s. 92-116. (s I. Mazálkovou)
- Ještě jednou koláče. - In: Čeština doma a ve světě, 1996, roč. 4, s. 167.
- Proč se učíte česky? - In: Čeština doma a ve světě, 1996, roč. 4, s. 156-161.
- Seamus’s Rhymes. British Czech and Slovak Association Review, 1996, č. 34, s. 4-5. (s E. Osersem, GB)
- O počítačové češtině a komunikaci. - In: Český jazyk a literatura, 1996-1997, roč. 46, s. 109-115.
- Onomasiologische Typen von Komposita und ihre Stellung im Benennungssystem des heutigen Tschechisch. - In: Wortbildung Theorie und Anwendung. Karolinum, Praha 1997, s. 90-95.
- Známkoprávní spory. - In: Naše řeč, 1997, roč. 80, s. 107-109.
- Jazyk managementu. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 97-104.
- Jazyk počítačů. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 105-113.
- Vliv angličtiny na češtinu. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 271-279.
- Čeština je jazyk tvořivý. - In: Čeština doma a ve světě, 1997, roč. 5, s. 36-37.
- K tvořivosti básnické.- In: Časopis pro moderní filologii, 1998, roč. 80, s. 83-91.
- Překládala jsem Seamuse Heaneyho.- In: Souvislosti,1998, roč. 36, č. 2, s. 103-109.
- Translating Seamus Heaney into Czech.- In: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal, 1998, sv. 13, č.1, s. 201-210. (s E. Osersem, US)
- Co se vejde do překladů poezie. - In: Časopis pro moderní filologii, 1999, roč. 81, s. 89-94.
- Nad překlady rané poezie J. Seiferta do angličtiny.- In: Časopis pro moderní filologii, 2000, roč. 82, s. 29-43.
- Pexeso, rexeso a jaké další eso? - In: Naše řeč, 2001, roč. 84, s. 51-52.
- Do Evropy terminologicky i neterminologicky (K slovní zásobě textů o EU).- In: Termina 2000. Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. Galén, Praha 2002, s. 216-222.
- Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminoligii. - In: Naše řeč, 2003, roč. 86, s. 71-81.
- Spisovatelé žijí v mysli a v hotelích duše. - In: Tvar 9, 1.5.2003, s. 9.
- Poslanecká imunita v slovotvorných souvislostech. - In: Naše řeč, 2003, roč. 86, s. 164-166.
- K jazykové úrovni současných televizních debat. - In: Jazyk, média, politika. Academia, Praha 2003, s. 157-173.
- Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV Debates and Discussions. - In: Literary Criticism at the Threshold of the Century. Globalism. Literary Theory. Criticism and Meta-Criticism. Cultural Criticism. Feminism and Post-Colonialism. Text Analysis. Ed.: Ezz Eldin Ismail, Cairo 2003, s. 451-476. (Egypt)
- Nové internacionalismy v odborném stylu. - In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16. - 18. června 2003. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2003, s. 42-47.
- Nad tratolištěm krve. - In: Naše řeč, 2004, roč. 87, s. 107-110.
- Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech.- In: Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, s. 75-80.
- Syndromy v medicíně i jinde (k tvoření víceslovných termínů). - In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004, s. 19-28.
- Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie).- In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15. - 16.5.2003 ve Walbrzychu /red.M. Balowski, J. Svoboda. Ostrava 2004, s. 35-39.
- O lexikálních kolokacích jazzově laděných. - In: Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. FF UK – ÚČNK, Praha 2005, s. 179-191.
- On Literary Communication and Translation. In Přednášky z XLVIII. běhu LŠSS. FF UK Praha, 2005, s. 65-72.
- Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech. - In: Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause/ S.Čmejrková, I.Svobodová(ed). ÚJČ AV ČR, Praha 2005, s. 51-61.
- Morbus professionalis (K motivovanosti českých názvů nemocí). - In: Naše řeč, 2006, roč. 89, s. 113-122.
- Terminology and Its Roots (On the International and Figurative Aspects of Czech Medical Terms). - In: Přednášky z XLIX. běhu LŠSS. FF UK, Praha 2006, s. 35-46.
- Terminological Collocations in (Czech) Medical Texts. - In: Hermeneus, č. 8. Universidad de Valladolid, Soria, 2006, s. 67-84.
- Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). - In: Funkcyjanal´nyja aspekty slovaǔtvarènnja. Daklady IX Mižnarodnaj naukovaj kanferèncyi. Kamisii na slavjanskamu slovaǔtvarènnju pry Mižnarodnym kamitèce slavistaǔ. Minsk / Belarus´ 9-14 kastryčnika 2006 h. Minsk, VTAA „Prava i èkanomika“, 2006, s. 288–301.

Zprávy:
- S češtinou ve Spojených státech.- In: Český jazyk a literatura, 1993/1994, roč. 44, s. 27-29.
- Dva roky na amerických univerzitách.- In: Učitelský list, 1992, roč. 10, s. 2.
- Josef Hrbáček jubilující.- In: Český jazyk a literatura, 1989/1990, roč. 40, s. 417-420.
- Hopkinsova letní škola.- In: Salon, 18.9.1997, č.33, s. 3.
- Vzpomínka na renesančního člověka s básnickým citem a láskou k vědě. Hospodář (USA), 1998, roč. 58, č. 12, s. 13-14.
- Učitel a kolega Josef Hrbáček.- In: Český jazyk a literatura, 1999/2000, roč. 50, s. 195-196. (s E. Hošnovou)
- Mezipřistávání. - In: Miroslav Holub – Lepší role už nedostaneme. CARPE DIEM, Brumovice 2000, s. 8-10.
- Mezinárodní konference o literární kritice (Káhira, 20. – 24. 11. 2000).- In: Časopis pro moderní filologii, 2001, roč. 83, s. 47-50.
- Být umělcem v roce 2002 znamená být plný pochybností.- In: Salon, 22.6.2002, č. 274, s. 8. (se Z. Pavelkou)
- Mezinárodní variace na téma G.M. Hopkins.- In: Tvar, 17.10.2002, s. 8-9.
- Irský básník Seamus Heaney v Praze.- In: Český jazyk a literatura, 2002/2003, roč. 53, s. 148-150.
- Dvojjediné vzpomínání.- In: Memoriam Miloše Dokulila. ÚJČ AV ČR, Praha 2002, s. 61-62.
- PEN klub – mezinárodní organizace spisovatelů. Informační bulletin Československého ústavu zahraničního, 2003, č. 8, s. 16-18.
- Irská prozaička Edna O’Brienová na Festivalu spisovatelů Praha.- In: Český jazyk a literatura, 2003/2004, roč. 54, s. 93-94.
- Virginia Woolfová v divadle.- In: Tvar , 23.9.2004, s. 19.
- Třetí mezinárodní konference o literární kritice (Káhira 10. - 14.12. 2003).- In: Naše řeč, 2004, roč. 87, s. 104-106.
- Čeština ve Slovinsku.- In: Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, s. 261-263.
- Nemám v úmyslu přestat pracovat…- In: TOP , 2004, roč. 15, č. 72, s. 11.
- Po Hrabalových stopách v zámoří i v Evropě. - In: Nymburský pábitel, 2004, č. 21, s. 12.
- Virginia Woolfová a drama lidské duše.- In: Informační zpravodaj Národního divadla, 2004-5, č. 7, s. 23. (s J. Hančilem)
- Za Josefem Hrbáčkem.- In: Český jazyk a literatura, 2006/2007, roč. 57, s. 196-198.
- Konference o anglicismech v Evropě.- In: Český jazyk a literatura, 2006/2007, roč. 57, s. 202-204.

Překlady (z angličtiny do češtiny)
1. časopisecké
Desmond Egan – Hlas irské krajiny. Světová literatura, 1994, roč. 39, s. 164-81.
Wendy Cope. Salon, 18.12.1997, č. 46, s. 4. (s E. Osersem)
Dermot Healy: Photographs 1970. Salon, 5.4.2001, č. 212, s. 4.
Patrick McCabe: Špásování v kuchyni. Tvar , 14.6.2001, č. 12, s. 12-13.
Arnošt Lustig: Paměť. In Arnošt Lustig: Eseje. H+H, Praha 2001, s. 64-121.
Timothy O’Grady: Uměl jsem číst z oblohy. Souvislosti, 2001, roč. 12, č. 3-4, s. 51-55.
Ersi Sotiropoulos: Klikatá čára hořkým pomerančovníkem. Salon, 18.4.2002, č. 265, s. 5.
Arnošt Lustig: Chvalořečení Josefa Škvoreckého. In Lustig, A. – Cinger, F.: 3x18 (portréty a postřehy). HAK, Praha 2002, s. 188-193.
Iain Crichton Smith: Gaelské písně, Má gaelština zemřít? Tvar, 6.3.2003, č. 5, s. 1, 19.
Edna O’Brien hovoří s Philipem Rothem. www.pwf.pragonet.cz/2003/speech09-cz.htm
Edna O’Brien: V lese. Salon, 20.3.2003, č. 310, s.3.
Primo Levi a Arnošt Lustig o morálních aspektech. In Arnošt Lustig: Odpovědi. Prostor, Praha 2003, s. 77-96.
Arnošt Lustig: Člověk je dítě svého teritoria; Amerika je romantická země; Chci ukázat. In Arnošt Lustig interview II, vybrané rozhovory 1979-2003. Devět bran, Praha 2004, s. 56-72; 126-136; 137-153.
James Naughton: Morfill a Češi. Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, s. 247-261.
Ludvík Vaculík. In M. March: Nelze-li jinak. 25 rozhovorů s hosty Festivalu spisovatelů Praha. Prague Writers’ Festival, Praha 2005, s. 97-101.
Vassilis Vassilikos: Opuštěná žena a postel plná dolarů. Salon, 25.5.2006, č. 470, s. 4.

2. knižní
Smiluj se nad básníkem (Desmond Egan, výbor poezie). Volvox Globator, Praha, 1997, 167 s.
Jasanová hůl (Seamus Heaney, výbor poezie, s E. Osersem).Volvox Globator, Praha 1998, 115 s.
Zatracený chlapi (Wendy Cope, výbor poezie, s E. Osersem). Dita, Praha 1999, 57 s.
Vzdálené tóny naděje. Antologie irské poezie (Ed. I. Bozděchová, O. Pilný a J.Quinn, překlad 5 básníků). HOST, Brno 2000, 248 s.
Desmond Egan: DESpektrum (Ed. I. Bozděchová). Carpe diem, Brumovice 2002, 244 s. (+CD)
Ewald Osers: Loňské sněhy. Karolinum, Praha 2004, 221 s.
Ewald Osers: Golden City / Zlaté město. Carpe diem, Praha 2004, 61 s.
Edna O’Brien: Virginia. Evropský literární klub, Praha 2004, 54 s.

Redakce
Vzdálené tóny naděje. Antologie irské poezie /...a O Pilný, J.Quinn.- Brno: HOST, 2000, 248 s.
DESpektrum /Desmond Egan.- Brumovice: Carpe diem, 2002, 244 s. (+CD)

Encyklopedická hesla různá - In: Encyklopedický slovník češtiny.- Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

Recenze
G. Brown, G. Yule - Discourse Analysis. Jazykovědné aktuality, 1986, roč. 23, s. 103-104.
Časopis Český jazyk a literatura. Naše řeč, 1987, roč. 70, s. 262-66. (s J. Hrbáčkem)
Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Český jazyk a literatura, 1988/1989, roč. 39, s. 230-232.
Bibliografie české lingvistiky. Český jazyk a literatura, 1988-1989, roč. 39, s. 285-286.
Sovětský sborník o slovanském tvoření slov. Naše řeč, 1990, roč. 73, s. 22-24.
Časopis Český jazyk a literatura. Naše řeč, 1990, roč. 73, s. 40-42. (s I. Hroudovou)
Časopis Český jazyk a literatura. Naše řeč, 1991, roč. 74, s. 35-38.
M.C. McKenna, R.D. Robinson - Teaching through Text. Český jazyk a literatura, 1993/1994, roč. 44, s. 189-91.
Tahle učebnice, to je jiná písnička. Čeština doma a ve světě, 1995, roč. 3, s. 60-62.
Nová učebnice a zásobník textů. Čeština doma i ve světě, 1995, roč. 3, s. 215-216.
František Čermák, Jan Holub, Jiří Hronek, Milan Šára, David Short - Czech. A Multi-level Course for Advanced Learners. Slovo a slovesnost, 1996, roč. 57, s. 67-70.
Ján Horecký - Semantics of Derived Words (Sémantika odvodených slov). Slovo a slovesnost, 1996, roč. 57, s. 125-127.
Slovník z velkolíhně neologismů – recenze poněkud opožděná a nemístná, zato však on-line. Čeština doma a ve světě, 1996, roč. 4, s. 141-144.
Marie Čechová a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Czech Language News, 1996, č. 6, s. 7-8. (USA)
Spisovná čeština a jazyková kultura. Sborník z olomoucké konference, 23. - 27. 8. 1993. Czech Language News, 1996, č. 6, s. 8-9. (USA)
Manuál lexikografie. Slovo a slovesnost, 1996, roč. 57, s. 297-300.
Karen Gammelgaard: Spoken Czech in Literature. The Case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol. Čeština doma a ve světě, 1998, roč. 6, s. 52-53.
M. Čechová, J. Chloupek, M. Krčmová, E. Minářová: Stylistics of Contemporary Czech. Czech Language News, 1998, č.11, s. 7.
Miloš Dokulil: Obsah - výraz – význam. Český jazyk a literatura, 1998-99, roč. 49, s. 198-200.
Miloš Dokulil: Obsah - výraz – význam (Výbor z lingvistického díla). Czech Language News, č. 12, 1999, s. 6-7. (USA)
Čeština v zeleni. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, s. 25-26.
Seifertovy rané verše vyšly v USA anglicky. Lidové noviny, 2000, roč. 13, č. 38, s. 20.
Lyrika bez zbytečných ornamentů. Lidové noviny, 2000, roč. 13, č. 109, s. 20.
Dvě práce frazeologické z dílny ruských bohemistů. Naše řeč, 2000, roč. 83, s. 264-268.
Nad překlady rané poezie J. Seiferta do angličtiny. Časopis pro moderní filologii, 2000, roč. 82, s. 29-43.
Ruská analýza odborného stylu. Slovo a slovesnost, 2001, roč. 62, s. 121-124. (s E. Hošnovou)
Gester Silke: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, s. 74-76.
Jazyková poradna odpovídá tentokrát knižně. Český jazyk a literatura, 2002/2003, roč. 53, s. 106-107.
O polské slovotvorbě diachronicky. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, s. 322-324.
Janu Horálkovi nejde tentokrát jen o slova. Český jazyk a literatura, 2003/2004, roč. 54, s. 51-52.
Internacionalismy v nové slovní zásobě. Český jazyk a literatura, 2004/2005, roč. 55, s. 38-40.
Nová publikace o složených hybridních substantivech. Český jazyk a literatura, 2004-2005, roč. 55, s. 273-275.
Frekvenční slovník češtiny. Český jazyk a literatura, 2005-2006, roč. 56, s. 99-102.
Neologizmy v dnešní češtině. Naše řeč, 2006, roč. 89, s. 147-149.
Nová kniha o internacionalizaci v polské slovotvorbě. Naše řeč, 2007, roč. 90, s. 97-99.
Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map