WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NIKIFOROVA, Svetlana, Mgr. Ph.D. CSc.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jazyková škola Glossa, Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 722 981 460
Bydliště / Home address Konzumní 886, 252 62 Horoměřice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 774 529 614
E-mail / E-mail address snikif@seznam.cz, nikiforova@email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavonic studies
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslovenistika, staroslověnština, staroruský jazyk, staročeský jazyk, slovanská křesťanská terminologie, slovanská kompozita
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - MAURLJ - mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury
Publikační činnost / Publications Publikační činnost - výběr z článků

- Frazeologické jednotky-porovnání se zoonymy v ruštině, polštině a češtině.In: Tradice a perspektivy rusistiky. Sborník prácí filozofické fakulty univerzity Ja. Komenského. Bratislava, 2003, s. 163-169. Фразеологические единицы-сравнения с зоонимами в русском, польском и чешском языках // Традиции и перспективы русистики. Сборник работ философского факультета университета Я. Коменского. – Братислава. 2003. – С. 163-169.
- Slovanské představy o smrti v poezii od G.R. Deržavina. In: Sborník prácí z Mezinárodní konference G.R. Deržavin v novém tisíciletí. Kazaň, 2003, s. 16-20. Славянские представления о смерти в поэзии Г.Р. Державина // Международная научная конференция "Г.Р. Державин в новом тысячелетии". Казань, 10-12 ноября 2003 г. – Казань – 135 с. – С. 16-20.
- Mezijazyční homonymy v ruštině, češtině a polštině z historického hlediska (na základě přídavných jmen). In: Vestník Udmurtské státní univerzity. Série Filologické vědy. Iževsk, 2003, s. 194-204. Межъязыковые омонимы в русском, чешском и польском языках в историческом аспекте (на материале имен прилагательных) // Вестник Удмуртского университета. Серия Филологические науки/ Отв. редактор Донецких Л.И. – Вып. 2. – Ижевск, 2003. – С. 194-204. (в соавт. с Килиной Л.Ф.)
- Některé zvláštnosti entomologických terminologických systémů ruštiny a češtiny (na základě názvů motýlů). In: Vestník Udmurtské státní univerzity. Série Filologické vědy. Iževsk, 2003, s. 205-214. Некоторые особенности энтомологических терминосистем русского и чешского языков (на материале названий бабочек / motýlů) // Вестник Удмуртского университета. Серия Филологические науки/ Отв. редактор Донецких Л.И. – Вып. 2. – Ижевск, 2003. – С. 205-214.
- Kompozity благовЬрие a благочьстие v textu Puťatiny Mineje 11. století: varianty či synonymy? In: Ethnohermenuetik und Antropologie / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2004. – 644 S. (Reihe "Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik". Bd. 10. Herausgeber der Reihe: H. Barthel, E.A. Pimenov). – С. 353-361. Композиты благовЬрие и благочьстие в тексте Путятиной Минеи XI века: варианты или синонимы? // Ethnohermenuetik und Antropologie / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2004. – 644 S. (Reihe "Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik". Bd. 10. Herausgeber der Reihe: H. Barthel, E.A. Pimenov). – С. 353-361.
- Základní terminologie křesťanství: struktura a sémantika kompozit s prvním зъл- v přepisech liturgických Minejí na květen 11. a 12. století. In: Evropské jazyky: historiografie, teorie, historie. Meziuniverzitní sborník vědeckých prácí. Jelec, 2005, s. 55-63. Ранняя терминология христианства: структура и семантика композитов с начальным зъл- в списках служебной минеи на май XI и XIII веков (статья) // Европейские языки: историография, теория, история. Межвузовский сборник научных работ. – В. 5. – Елец, 2005. – С. 55-63.
- Kompozity v terminologii pravoslaví: лъжесъвЬдЬтельстовати. In: Materiály mezinárodní vědecké konference. Nižní Novgorod, 2005, s. 200-202.
Композиты в терминологии православия: лъжесъвЬдЬтельстовати (тезисы) // Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка – IV). Материалы международной научной конференции 21-22 апреля 2005 года. Нижний Новгород. – Нижний Новгород, 2005. – С 200-202
- Kompozity pole bezvěrectví v Puťatině Mineji 11. století: lexikální valence a specifika sémantiky. In: Welt in der Sprache / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2005. – 540 S. (Reihe "Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik". Bd. 11. Herausgeber der Reihe: H. Barthel, E.A. Pimenov). – С. 278-285. Композиты поля "безбожие" в Путятиной минее XI в.: лексическая валентность и особенности семантики (статья)// Welt in der Sprache / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2005. – 540 S. (Reihe "Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik". Bd. 11. Herausgeber der Reihe: H. Barthel, E.A. Pimenov). – С. 278-285.
- Kompozity staroruského liturgického textu: sémantika a žánrová příslušnost. In: Puškinská čtení. Lingvistické a metodické aspekty systémových poměrů jednotek jazyka a řeči. St. Petěrburk, 2005, s. 10-15. Композиты древнерусского богослужебного текста: семантика и жанровая приуроченность (статья) // Пушкинские чтения. Лингвистические и методические аспекты системных отношений единиц языка и речи. Сборник научных статей. – СПб: Сага, 2005. – С. 10-15.
- Kompozity c prvním komponentem бого v staroruském jazyce: k problému interpretace sémantiky složenin. In: Gramatika. Sémantika. Konceptologie: Sborník vědeckých prácí. Kemerovo, 2005, s. 42-53. Композиты с начальным бого в древнерусском языке: к проблеме интерпретации семантики сложного слова (статья) // Грамматика. Семантика. Концептология: Сборник научных статей / Отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово: ИПК "Графика", 2005. – 243 с. Серия "Филологический сборник". Выпуск 7).– С. 42-53.
- Lexika pojmového pole svatost: žena-svatá v ruské hymnografii a hagiografii. In: Gender: jazyk, kultura, komunikace. Materiály třetí mezinárodní konference, 2003, s. 346-355. Лексика понятийного поля "святость": женщина-святая в русской гимнографии и агиографии (статья) // Гендер: Язык, культура, коммуникации: Материалы Третьей Междунар. конф., 27–28 ноября 2003 г. – М.: РЕМА, 2006. – 400 с. (Вестник МГЛУ; вып. 518; сер. Лингвистика). – С. 346-355.
- Zobrazení mentálně důležitých elementů křesťanského světového uspořádání d staroruském liturgickém textu: kompozity slovansko-ruské hymnografie. In: Jazyk, literatura, mentálnost: mnohotvárnost kulturních praxí. Materiály první mezinárodní konference. Kursk, 2006, s. 196-202 Отражение ментально значимых элементов христианского мироустройства в древнерусском богослужебном тексте: композиты славяно-русской гимнографии (статья) // Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик: Материалы I Международной научной конференции / Науч. ред. Р.К. Боженкова. – Курск, 2006. – 328 с. – С. 196-202.
- Slovesný a jmenný základ kompozit slovansko-ruského textu: podle problému geneze složenin. In: Vestník Udmurtské státní univerzity. Série Filologické vědy. Iževsk, 2007, s. 147-152. Глагольно-именная база композитов славяно-русского текста: к вопросу о генезисе сложного слова (статья)// Вестник Удмуртского университета / науч. ред. Л.И. Донецких. – Вып. 2. Филологические науки. – № 5. – Ижевск, 2007. – С. 147-152.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map