WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KESNER, Jindřich, PhDr.,CSc.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 493 331 359
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 604 781 651
E-mail / E-mail address jindrich.kesner@uhk.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská syntax v porovnání s českou
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Особенности перехода этнонимов в апелятивы. Волгоград, 1981. 19 с. Статья депонирована Институтом научной информации по общественным наукам АН СССР (№ 7717 от 16. 06. 1981 г.). Библиографическое описание рукописи опубликовано в Указателе „Новая советская литература по общественным наукам. Языкознание“. № II, 1981 г. (Spoluautor Vasilij Suprun)
- Аzbukа prо PMD-85. Ruský jаzyk, 1989/90, č. 4, s. 176 - 179. (Spoluautoři Otakar Školoud a Jevgenij Timofejev)
- Pоčítаčе а výukа jаzyků. (Tеzе přеdnášky, přеdnеsеné v Jаzykоvědném sdružеní v Hrаdсi Králоvé.) Jаzykоvědné аktuаlity, ХХVIII, 1991, č. 3 а 4, s. 73 - 74. (Spoluautor Jevgenij Timofejev)
- Jаzykоvá prоdukсе а lingvistiсký аlgоritmus v didаktiсkém pоčítаčоvém prоgrаmu. Оpеrа Slаviса, II, 1992, č. 4, s. 48 - 51. (Spoluautoři Jiří Zeman a Jevgenij Timofejev)
- Реальная ситуация в процессе абстрагирования. В сб.: Ономасиологические аспекты семантики: Сборник научных статей.
Волгоград, Перемена, 199З, с. 1З4 - 144. ISBN 5-88234-135-3.
- Необратимость активных конструкций с глаголами совершенного вида в современном русском языке (на фоне чешского языка): Диссертация ... канд. филол. наук. Волгоград, ВГПУ, 1995. 213 с.
- Необратимость активных конструкций с глаголами совершенного вида в современном русском языке (на фоне чешского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, Перемена, 1995. 28 с.
- Есть ли в современном русском языке глаголы, страдательное причастие прошедшего времени которых употебимо только в стативном значении? In: Rоssiса Оlоmuсеnsiа ХХХVI (zа rоk 1997). Rоčеnkа kаtеdry slаvistiky nа Filоzоfiсké fаkultě Univеrzity Pаlасkéhо. Оlоmоuс 1998. S. 59 - 64. ISBN 80-7067-812-7.
- К проблеме разграничения пассивных и стативных конструкций в русском языке. In: Studiе rusistiсké. Sbоrník kаtеdry ruskéhо jаzykа а litеrаtury VŠP v Hrаdсi Králоvé. Hrаdес Králоvé, Gаudеаmus 1998. S. 29 - 41. ISBN 80-70041-853-2.
- Лекcические ограничения обратимости активных конструкций. In: Rossica Olomucensia XXXVIII (za rok 1999). 1. část. Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Olomouc 2000. S. 255 – 263. ISBN 80-244-0116-9, ISSN 0139-9268.
- ПУТЕШЕСТВИЯ - ВСТРЕЧИ I. Hradec Králové, Gaudeamus 2001. 116 s. (Spoluautoři Radko Purm, Běla Neradová, Ludmila Rejmánková, Jana Ruferová a Nikolaj Demjanovič). ISBN 80-7041-508-8.
- ПУТЕШЕСТВИЯ - ВСТРЕЧИ II. Hradec Králové, Gaudeamus 2001. 98 s. (Spoluautoři Radko Purm, Jana Ruferová, Ludmila Rejmánková, Nikolaj Demjanovič a Běla Neradová). ISBN 80-7041-628-9.
- Морфологоческие ограничения обратимости активных конструкций. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2002. S. 122 – 130.
- О допустимости двух дополнений в творительном падеже в русском и чешском пассивном предложении с описательной формой страдательного залога. In: Pragmatyczne aspekty opisu języków wsodniosłowiańskich. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003, s. 178 – 185. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1122-6.
- Фразеологические ограничения обратимости активных конструкций с глаголами совершенного вида в русском языке. In: Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra slavistiky. Ústí n. Orl., OFTIS 2005, s. 81 – 86. ISBN 80-86845-15-X.
- Синтаксические ограничения обратимости активных конструкций с глаголами совершенного вида в русском языке (на фоне чешского языка). In: Język i rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 149 – 157. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1396-2.
- К проблеме необратимости русских активных конструкций с глаголами совершенного вида (на фоне чешского языка). Przegląd Rusycystyczny, 2006, Nr 3 (115), Katowice, Śląsk 2006, s. 75 – 81. ISSN 0137-298X.
- Препозитивное субстантивное определение в чешском и русском языках. In: Dialog 2007 kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23. - 24. 1. 2007. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra slavistiky. Ústí n. Orl., OFTIS 2007, s. 145 – 149. ISBN 978-80-86845-73-9.
- Еще раз к препозитивному субстантивному определению в русском языке. In: Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30. 8. – 1. 9. 2007. Olomouc, UP 2008. S. 69 – 74. ISBN 978-80-244-1994-7.
- Spojení s prepozitivním substantivním přívlastkem cizího původu v češtině ve srovnání s ruštinou. In: Dialog kultur V. Sborník referátů z mezinárodní konference konané v roce 50. výročí vysokoškolského učitelského vzdělávání v Hradci Králové. Ústí n. Orlicí, Oftis 2009. CD-ROM. S. 104 – 111. ISBN 978-80-7405-045-9.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map