WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BARTOŇ, Josef, PhDr., Mgr., Th.D.

* 1966

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Odd.starých jazyků Katedry biblických věd, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 220 181 608
+420 / 220 181 608
Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address barton@ktf.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ktf.cuni.cz/KTF-66.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Wendish
Etnography, folklore and ethnology - Wends
Zaměření geografické / Geographical field of study Wendish studies - Ethnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Wendish studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika (český náboženský jazyk, český biblický překlad)
- paleoslovenistika (výuka klasické staroslověnštiny a církevní slovanštiny)
- další zájmy: sorabistika, polabistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen redakčních rad časopisů: Theologica (KTF UK Praha), Salve (Praha)
- člen Společnosti přátel Lužice
- člen Patristické společnosti České republiky
Publikační činnost / Publications (Kompletní bibliografie - položky i mimo slavistiku a včetně popularizace - viz http://www.ktf.cuni.cz/KTF-66.html)

Knižní publikace (VŠ učební texty, věd. monografie)

- Uvedení do klasické staroslověnštiny. - Praha:Karolinum, 1999.- 78s. ISBN 80-7184-980-4; dotisk 2004
- Vokabulář klasické staroslověnštiny / ...a V.Vondrák. - Praha: KLP, 2003.- 152s. ISBN 80-85917-60-2
- Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam)/ ...a J. Šimandl, O. Mádr...[aj.]. - Praha: Academia, 2004.- 120s. ISBN 80-200-1193-5
- Moderní český novozákonní překlad (Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem). - Praha: Česká biblická společnost, 2009.- 228 s. ISBN 978-80-85810-98-1

Články

- Nad posledním překladem Nového zákona. - In:Listy filologické.-Roč.CXVII, č.3-4(1994),s.319-324. ISSN 0024-4457
- Pozapomenutý překlad Nového zákona (příspěvek ke 40. výročí úmrtí českého biblisty Rudolfa Cola). - In: Theologická revue.- Č.2(2004),s. 187-194. ISSN 1211-7617
- Podzelená: pozoruhodný lexém z prostředí českožidovské komunity. - In: Slavia: časopis pro slovanskou filologii.- Č.2-3(2005), s. 303-312. ISSN 0037-6736
- Jak 2,18: řecký konektor alla a moderní české novozákonní překlady. - In: Sborník Katolické teologické fakulty.- Sv. VIII.(2006), s. 17-26. ISBN 80-246-1121-X
- Ježíš přišel zavřenými dveřmi? Sonda do českého liturgického překladu Nového zákona. - In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. - Praha: Krystal, 2008.- S.79-85. ISBN 978-80-87183-02-1
- K počátkům moderního českého novozákonního překladu. Nový zákon Jana Ladislava Sýkory. - In: Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et philosophica,11). - Praha: Karolinum, 2008. - S.354--381. ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159.

Recenze

- Bible Svatováclavská, evangelia, Blok Brno 1991. - In: Teologické texty 3/1995, Zvon Praha 1995, s. 107. ISSN 0862-6944
- Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách /Bohuslav Balbín and the Culture of His Time in Bohemia / ...a V.Urbánek, Praha/Koeln/Weimar/Wien 1992. - In: Acta Comeniana 11 (XXXV), Filosofický ústav AV ČR Praha 1995, s. 207-211. ISBN 80-7007-083-8
- Na okraj jednoho překladatelského pokusu. - In: Theologická revue 1/1997, Husitská teologická fakulta UK Praha 1997, s. 13-16. RS 644 - 21. 1. 1969
- Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu, Slovanský ústav AV ČR / Euroslavica Praha, díl I. 2005, díl II. 2006. - In: Salve 4/2007, Krystal Praha 2007, s. 141-143. ISSN 1213--6301
- Roland Marti: ó w dolnoserbšćinje. PhonUS, No. 11, Institut für Phonetik: Universität des Saarlandes, XIV + 140 stran, Saarbrücken 2007. - In: Česko-lužický věstník, XX, 2/2010, s. 11-13. ISSN 1212-0790

Poznámky / Notes další osobní prezentace
http://www.ics.cas.cz/osoba.php?pruser=31

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map