WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NAČEVA-MARVANOVÁ, Mira, PhDr., Ph.D.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 475 283 347
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address mira.marvanova@ujep.cz; mira.marvanova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Paleoslavonic studies
Linguistics - Balkan languages
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Russian
Linguistics - Ukrainian language
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Balkan studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - korpusová lingvistika
- paleoslavistika
- slovanská frazeologie a idiomatika
- slovanská etymologie a onomastika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies I.A.S.S. - International Association for Semiotic Studies
Publikační činnost / Publications Knižní publikace:
- Načeva-Marvanová M., Perfektum v současné češtině. (= Studie z korpusové lingvistiky, 11). – Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2010. – Nakladatelství Lidové noviny.-226 s.
ISBN 978-80-7422-041-8
- Dimitrova-Todorova, L., Todorov, T., Načeva, M., Račeva, M., Dejkova, K., Bâlgarski etimologičen rečnik, díl 7. (slovo – terjasvam), Sofija : Bâlgarska akademija na naukite - Akademično izdatelstvo Marin Drinov, 2010.-976 s.-
[Bulharský etymologický slovník, díl 7.]
ISBN 978-954-322-353-4
- Atanasov V., Dimitrova-Todorova L., Dukova U., Michajlova D., Načeva M., Rikov G., Todorov T., Selimski L., Dejkova C., Bâlgarski etimologičen rečnik. díl 6. (puskam - slovar), Sofija: Bâlgarska akademija na naukite - Akademično izdatelstvo Prof. Marin Drinov, 2002.-886 s.-
[Bulharský etymologický slovník, díl 6.]
ISBN 954-430-633-1

Studie a články ve vědeckých časopisech a publikacích (výběrové):
- Načeva-Marvanová M., Případy historické modelové sufixace v západoslovanské (zvláště české) hydronymii. – In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, 258-263.
ISBN 978-80-7414-362-5
- Načeva-Marvanová M., Alternativní kongruence se subjektem ve složených tvarech českého perfekta. - In: Korpusová lingvistika Praha 2011. Díl 3. Gramatika a značkování korpusů. (= Studie z korpusové lingvistiky, 16), (Petkevič V., Rosen A., eds.) – Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK – Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 81-97.
ISBN 978-80-7422-116-3
- Načeva-Marvanová M. Profesor Jiří Marvan a jeho pětasedmdesátiny nepět-asedmdesátiny. Usta ad Albim Bohemica, 2011, roč. 2011, č. 1, 194-201.
ISSN 1802-825X
- Načeva-Marvanová M., Český národní korpus a výuka českého jazyka na české škole – základní, střední, vysoké. – In: Výuka mateřským jazykům dnes. [Příspěvek k Mezinárodní konference 5.–7.05.2009], PF UJEP, Ústí nad Labem, 2010, 1, 157-165.
ISBN 1802-825X
- Načeva-Marvanová M., Totalitní frazeologie v rouše beránčím. In Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w jazyku i v literaturce czeskiej.. Poznań : Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii słowiańskiej, 2010, 303-315.
ISBN 978-83-926152-7-9
- Načeva-Marvanová, M. Trans-Continental Area Features of -ava and -va River Names in Europe. Balkansko ezikoznanie /Linguistique Balkanique, 49, 2010, 117-127.
ISSN 0324-1653
- Načeva-Marvanová M., Grammaticalization and verbal structures.(The case of analytical perfect). – Linguistica Pragensia, 20, 2010, č. 1, 37-47.
ISSN 0862-8432
- Načeva-Marvanová M., Frazémy ty mně, já tobě; jak ty mně, tak já tobě; dnes ty mně, zítra já tobě; dnes tobě, zítra mně v češtině – nástin analýzy jejich výskytů na základě ČNK. – In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s. 228-233.
ISBN 978-80-7414-131-7
- Načeva-Marvanová M., A new European have-perfect forms in Bulgarian? Towards Vladimir Georgiev’s approach on their grammaticalization fifty-years later. – Balkansko ezikoznanije /Linguistique balkanique. 47, 2009,65-74.
ISSN 0324-1653
- Načeva-Marvanová M., Marvan G.J., Analytical passive. – In: Marvan G.J., Introducing Europe to Europeans through their language. Prague: FF UK, 2008, 60-62.
ISBN 978-80-7308-186-7
- Načeva-Marvanová M., Marvan G.J., Analytical past. – In: Marvan G.J., Introducing Europe to Europeans through their language. Prague: FF UK, 2008, 62-65.
ISBN 978-80-7308-186-7
- Načeva-Marvanová M., Evropejskoto habere i bâlgarskoto imam/njamam – formalni aspekty. – Balto-Slavicum Pragense. (Edice Acta Slavica et Baltica 7), Praha: FF UK, 2007, 25-52; 305; 317.
ISBN 978-80-7308-271-0
- Načeva-Marvanová M., Aristotle’s Categories and the Greek verb echein “to have” – upon the linguist view. – In: Europeica – Slavica – Baltica. Praha: Národní knihovna ČR– Slovanská knihovna, 2007, 129-145.
ISBN 978-80-7050-521-2
- Načeva-Marvanová M., Evropský lingvistický areál (ELA) jako společný prostor jazykový a kulturní. – In: Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007, 36-39.
ISBN 978-80-7044-863-2
- Načeva-Marvanová M., On the origin and the development of the European verb „habere“. – Balkansko jezikoznanije /Linguistique balkanique, 45, 2006, 248-256.
ISSN 0324-1653
- Načeva-Marvanová M., Vznik a osud nových perfektních časů se slovesy být a mít ve slovanských jazycích. – Čas v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2005, 86-96.
ISBN 80-7044-716-8
- Načeva M., Cârkovno stroitelstvo vâv Velika Moravija pres IX. vek. – In: Kirilo-Metodievska enciklopedija, díl 4., Sofija: Akademično izdatelstvo Prof. Marin Drinov, 2003, 487-492.
ISBN 954-430-946-7
- Načeva M., Josef Pekař. – In: Kirilo-Metodievska enciklopedija, díl 3., Sofija: Akademično izdatelstvo Prof. Marin Drinov, 2003, 120-123.
ISBN 954-430-943-8
- Načeva M., František Palacký. – In: Kirilo-metodievská enciklopedija, díl 3., Sofija: Akademično izdatelstvo Prof. Marin Drinov, 2003, 38-41.
ISBN 954-430-943-8
- Načeva M., Karel Horálek. – In: Kirilo-Metodievska enciklopedija, díl 4., Sofija: Akademično izdatelstvo prof. Marin Drinov, 2003, 415-419.
ISBN 954-430-946-7
- Nacheva-Marvanová M., Before and after 1989: The Case of Great Bulgarian Dictionary of Foreign Words. – In: Lexical Norm and National Language Lexicography and Language policy in South-Slavic Languages after 1989. (ed. R. Lučić), Die Welt der Slaven, Sammelbände, B. 14, München: Verlag Otto Sagner, 2002, 120-125.
ISBN 3-87690-823-X
- Načeva M., Quemadnodum - De sancto Cyrillo et Metudio legenda. – In: Kirilo-Metodievska encyklopedija, díl 2., Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 1995, 237-240.
ISBN 954-07-0463-4
- Načeva M., Krâstove kirilo-metodievski. – In: Kirilo-Metodievska enciklopedija, díl 2., Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 1995, 473-476.
ISBN 954-07-0463-4
- Načeva M., Jan Amos Komenský. – In: Kirilo-Metodievska enciklopedija, díl 2., Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski,1995, 381-384.
ISBN 954-07-0463-4
- Načeva M., Josef Kalousek. – In: Kirilo-Metodievska encyklopedija, díl 2., Sofija, Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski,1995, 212-213.
ISBN 954-07-0463-4
- Nacheva M., Part-Whole Relations, 'Having' and Qualification – The Semiotic Nature of Qualification Utterances. – In: Approaches to Semiotics 107, Signs of Humanity (ed. M. Ballat, J. Deledalle-Rhodes), Vol. 1, The Hague: Mouton de Gruyter, 1992, 417-421.
ISSN 0066-5576
- Načeva M., Intenational Symposium on Models of Meaning. Varna, Bulgaria, Sept. 25-28, 1988. – “S.” European Journal for Semiotic Studies. (Vienna – Barcelona – Budapest – Perpignan) 1-2, 1989, 361-367.
ISSN 1015-0102
- Načeva M., Josef Čapek. - ABV, 11/23 (543), 1989, 8.
Načeva M., Češkata i slovaškata problematika v bâlgarskoto akademično izdanie Kirilo-Metodievska enciklopedija. – Ezik i literatura, 43/1, 1988, 125-128.
ISSN 0324-1270
- Načeva M., 70 godini spisanie Naše řeč. – Bâlgarski ezik , 37/6, 1987, 516-517.
ISSN 0005-4283


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map