WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MAŘÍK, Jan, Mgr., Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 014 329
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 607 903 919
E-mail / E-mail address marik@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?p=147

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archaeology
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Archaelogy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications https://independent.academia.edu/JanMa%C5%99%C3%ADk

- Kozáková R. - Pokorný, P. - Mařík, J. - Čulíková,V. - Boháčová, I. - Pokorná, A. 2014: Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence, Vegetation History and Archaeobotany, November 2014, Volume 23, Issue 6, 701-718. - Mařík, J. – Roháček, J. 2013: Ještě jednou a jistě ne naposledyk tzv. libickým stélám, Epigraphica & sepulcralia 4, 315-330.
- Mařík, J. 2013: From Central Places to Powe Domain. Delopment of Early Medieval Landscape on Middle Elbe and Lower Cidlina. In: Ettel, P.; Werther, L. (eds.) Zetrale Orte und Zentrale Räume ds Frühmittelalters in Süddeutschland, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 217-233.
- Danielisová, A. – Mařík, J. 2012: From the Late Iron Age oppida to Early Medieval stronghold. Continuity of economical systems?. Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Biskupin : Muzeum archeologiczne w Biskupinie, (Gediga, B.; Grossman, A.; Piotrowski, W.), s. 465-488.
- Hošek, J. – Košta, J. – Mařík, Jan 2012: Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. [Finds of Early Medieval swords in the agglomeration of Early Medieval stronghold at Libice nad Cidlinou.]. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2, 71-87,91-96.
- Košta, J. – Mařík, J. 2012: Archeologické výzkumy Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště. Evidence fondu, digitalizace terénní dokumentace a databázové zpracování. [Archaeological excavations conducted by Rudolf Turek at the inner bailey of the Libice nad Cidlinou stronghold. Fund evidence, digitalization of field documentation, and database processing.]. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2s. 35-42.
- Mařík, J. – Zavřel, J. 2012: Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení). [New evidence of precious metal processing in the Early Middle Ages (preliminary advise).]. Acta rerum naturalium. Roč. 12, s. 101-107.
- Křivánek, R.- Mařík, J. 2012: Nedestruktivní výzkum akropole libického hradiště. [Non-destructive research on the inner bailey of the Libice nad Cidlinou stronghold.]. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2, s. 67-70.
- Mařík, J. 2011: Ecclesia lignea, memoria nebo něco úplně jiného?. [Ecclesia lignea, memoria or something completely different?.]. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, (Doležalová, E.; Meduna, P.), s. 40-45.
- Mařík, J. 2011: Hinterlands of Early Medieval central places in Bohemia. Archaeological and historical sources. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Bonn : Rudolf Habelt, 2011 – (Macháček, J.; Ungerman, Š.), s. 397-403.
- Mařík, J. – Košta, J. 2010: Archeologická mapa raně středověké Libice, výzkumy Rudolfa Turka na akropoli hradiště.
- Mařík, J. 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště a GIS. [GIS and the archaeological excavation of an Early Medieval fortified settlement.]. Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, s. 80-83.
- Mařík, J. 2010: Die Sakralbauten in der frühmittelalterlichen Burg Libice nad Cidlinou. [Sacral buildings at the early mediaeval castle in Libice nad Cidlinou.]. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 – (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J.), s. 263-273.
- Mařík, J. 2009: Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 7. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
- Hošek, J. – Mařík, J. – Šilhová, A. 2008: Kanín, hrob 54 – průzkum hrobové výbavy. [Grave 54 – Research on the grave contents.]. Archeologické rozhledy. Roč. 60, č. 2, s. 310-328.
- Mařík, J. 2008: Early Medieval castle of Libice nad Cidlinou, large or small hinterland?. [Raně středověké hradiště v Libici nad Cidlinou, velké nebo malé zázemí?.]. Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, (Poláček, L.), s. 195-206.
- Mařík, J. 2008: The Early Medieval agglomeration of Libice – on the quest of suburbium. [Raně středověké aglomerace v Libici nad Cidlinou - po stopách suburbia.]. Burg–Vorburg–Suburbium. Brno : ARU AV ČR, Brno, (Boháčová, I.; Poláček, L.), s. 133-141.
- Mařík, J.2007: Libická sídelní aglomerace ve výpovědi archeologických pramenů. Cuthna Antiqua 2.
- Princová, J. – Mařík, J. 2006: Libice nad Cidlinou – stav a perspektivy výzkumu, Archeologické rozhledy 58, 643-664.
- Pokorný, P. - Mařík, J. 2006: Nález zbytku medem slazené potraviny ve výbavě raně středověkého hrobu v Libici nad Cidlinou – Kaníně. Zhodnocení nálezu z hlediska rekonstrukce krajiny a vegetace. Archeologické rozhledy 58, 559 – 569.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map