WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZMĚLÍK, Richard, Mgr., Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław - Polsko
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+48 713 754 556
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 775 367 183
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address richard.zmelik@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site https://sites.google.com/site/mgrrichardzmelikphd/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární teorie
- česká literatura 19. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti, bibliografie též na https://sites.google.com/site/mgrrichardzmelikphd/

- Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. S. 243. ISBN 978-80-244-4766-7.
- Prostor jako jedno ze současných témat dnešního středoevropského literárněvědného (i obecně kulturního) diskurzu. - In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí /I. Pospíšil(ed.). Brno: Jan Sojnek–nakl. Galium, 2015. S. 189-196. ISBN 978-80-905336-7-7.
- Literární geografie: problém Máchových krajin. - In: Historická geografie, roč. 40, 2014, č. 2, s. 205-233. ISSN 0323-0988.
- Ke kategorii literárního prostoru. - In: Bohemica Litteraria, roč. 17, 2014, č. 1, s. 149-182. ISSN 1213-2144.
- Model korpusově koncipovaného slovníku Jana Čepa v kontextu české autorské lexikografie a kvantitativní analýzy literárního jazyka. - In: Naše řeč, roč. 97, 2014, č. 3, s. 113-131. ISSN 0027-8203.
- Vybraná problematika z autorské lexikografie. - In: Naše řeč, roč. 97, 2014, č. 2, s. 68-77. ISSN 0027-8203.
- Arbesovo romaneto Sivooký démon a Urbanova novela Michaela (literárněteoretická komparace s ohledem k žánrovému profilu). - In: Studia Slavica, roč. 17, 2013, č. 2, s. 141-152. ISBN 978-83-7395-564-6.
- Kdo je autor? (Vyprávěcí strategie v románu Jiřího Kratochvila Medvědí román). - In: World Literature Studies / J. Dvorsky, G. Magová )eds.). Roč. 5 (22), 2013, č. 1, s. 92-103. ISSN 1337-9275.
- Pokus o teoretickou reflexi prostoru v literárním díle s ohledem k vybraným filozofickým a literárněteoretickým koncepcím (I. Kant, M. Heidegger, strukturální stanovisko). - In: Bohemica Litteraria / L. Nováková )ed.). Roč. 14, 2011, č. 2, s. 75-90. ISNN 1213-2144.
- Jak je "udělána" Čepova Polní tráva z hlediska zobrazení literární krajiny a prostoru. - In: Bohemistyka / M. Balowski (red.). Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza v Poznaniu. Roč. 11, 2011, č. 2, s. 97–112. ISSN 1642-9893.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map