WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MALENÍNSKÁ, Jitka, PhDr.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Bohemistika (onomastika)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomastická komise - členka
- Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - členka
- International Council of Onomastic Sciences (ICOS) - členka
- Acta onomastica - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Oronyma Českého středohoří. – Litoměřice : Okresní vlastivědné muzeum : Severočeská pobočka Československé botanické společnosti, 1984. – 73 s. – (Příloha čas. Severočeskou přírodou 1984/1).
- Pomístní jména v Čechách : o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest / L. Olivová-Nezbedová … [et al.]. – Praha : Academia, 1995. – 520 s. – (Spoluautorka.)
- K českým jménům tekoucích vod motivovaným charakterem vody a řečiště. - In: Hydronimia slowiańska : materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej, Mogilany, 20-24 IX. Tom II / pod red. K. Rymuta. – Kraków, 1996. – S. 59–62.
- Úvaha o zaniklém topolexému *paka : věnováno k sedmdesátinám PhDr. Karla Olivy, CSc. – In: Slavia. – Roč. 66, č. 7 (1997), s. 45–50.
- K obsahově-sémantické rekonstrukci zaniklých apelativ hrochot a kyta a jejich využití v toponymii. – In: Naše řeč. – Roč. 80, č. 1 (1997), s. 26–33.
- Slovník pomístních jmen v Čechách, Úvodní svazek / L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská. – Praha : Academia, 2000. – 169 s.
- Úvaha o zaniklých českých topolexémech *připek a *paka. - In: Onomastica slavogermanica. – Jg. XXII, Kraków, 2002. - S. 117–122.
- Úvahy o hydronymickém základu v místních jménech Mojné, Mojžíř, Radnice, Radouň, Žilina. - In: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám. / Sest. P. Nejedlý, M. Vajldová. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. - S. 203–207.
- Slovník pomístních jmen v Čechách I (A) / Sest. Jana Matúšová ... [et al.]. – Praha : Academia, 2005. – 108 s. – (Spoluautorka.)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map