WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ARKHANHELSKA,  Alla, Prof. DrSc.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 388
Bydliště / Home address Ul. Wolkerova 24B, 779 00 Olomouc
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 537 328
E-mail / E-mail address alla_arkhanhelska@yahoo.com, alla.arkhanhelska@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slavistika.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Arkhanhelska_Alla-1.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Russian
Linguistics - Ukrainian language
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Ukrainian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Lexikologie
- frazeologie
- teorie nominace
- onomaziologie
- lingvistická genderologie
- lingvokulturologie
- lingvoekologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů (organizační výbor)
- Oborová rada Srovnávací slovanská filologie, katedra slavistiky FF UP
Publikační činnost / Publications Monografie:

- Cексизм в языке: мифы и реальность. Olomouc, 2011. 328 s. ISBN 978-80-244-2898-7.
- ΄Чоловік΄ у слов’янських мовах: Монографія. Рівне, 2007. 427 s. ISBN 978-966-2096-06-4.

Kolektivní monografie:

- Неофемінативи в українській мові на межі тисячоліть: неологізми, оказіоналізми чи ефемеризми? /Г.М.Вокальчук, А.М.Архангельська, О.А.Стишов, Ю.П.Маслова, В.В.Максимчук. In. Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: Колективна монографія. Рівне-Оломоуць, 2011. С. 67-122. ISBN 978-966-2254-18-1
- Про один магічний жест в українській лінгвокультурі: трансформація образу. In. Lingvokultorogický a lingvoekologický přístup ke studiu jednotek jazyka a řeči / ... a kol. Olomouc 2013. S. 10-62. ISBN 978-966-2254-65-5
- Жестовая фразеология украинского языка с компонентом дуля: транскультурное и национально-культурное. In. Национальное и интернациональное в славянской фразеологии. К 15 Международному съезду славистов: Коллективная монография. Greifswald 2013. С. 216-221. ISBN 978-3-86006-369-5
- Архетипная символика воды в семантике славянских благопожеланий и проклятий. In. «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии: Коллективная монография. Т.1 Будапешт 2014, С.123-129. ISBN 978-615-5219-46-7
- Старый перечник, старый перец и старая перечница: мужское и женское в русской «перечной» фразеологии. In.: Фразеология и культура /Людмила Степанова и кол. Olomouc: VUP 2014. S. 99-106. (Rossica Olomucensia. Monografie; 43). ISBN 978-80-244-4264-8
- Про один із двох найдорожчих скарбів» професора Дмитра Яворницького. In: Слово в культурі та культура в слові: Колективна монографія / За заг. ред. А. Архангельської Olomouc: VUP 2014. S. 15-34. ISBN 978-80-244-4082-8

Učebnice:

- Українська мова: посібник із розвитку мовлення. Украинский язык: Пособие по развитию речи / ... a Е.П.Левченко, В.М.Мокиенко. Санкт-Петербург: Каро, 2012. 336 с. ISBN 978-5-9925-0819-2
- Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Навчальний посібник. Olomouc: VUP 2014. 266 s. ISBN 978-80-244-4278-5

Slovníky:

- Систематизований покажчик слововживань неологізмів-фемінативів в українському мовленні кінця ХХ – початку ХХІ століття / ... a Г.М.Вокальчук, О.А.Стишов, Ю.П.Маслова, В.В.Максимчук. In: Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах: Колективна монографія. Рівне-Оломоуць, 2011. С. 188-243. ISBN 978-966-2254-18-1
- Російсько-український та українсько-російський словник відмінної лексики /... a Левченко О, Мокієнко В. Olomouc: VUP 2014. 322 s. ISBN 978-80-244-4070-5
- Українсько-російсько-чеський тлумачний словник термінів нерухомості / ... a Мерзова Р., Холод У., Мразкова Г., Бондаренко О., Білик Н., Паламарчук О., Антоненко О. Olomouc: VUP 2015. 378 с. ISBN 978-80-244-4578-6

Sborníkové a časopisecké práce uveřejněné v zahraničí:

- Фонові знання носіїв мови та фразеологічна неологіка пострадянської доби. In.: Frazeologia. Komparacja wspόłczesnych językόw słowiańskich. Opole, 2008. S. 284-292. ISBN 978-83-86881-50-5
- Культурна значущість форми як стимул номінації-вибору імені чоловіка у акті мовотворення. In.: Науковий вісник Національного університету „Острозька академія”. Серія філологічна. Вип.10 Острог, 2008. C. 14-24. ISBN 966-7631-70-2
- До питання про статус національного і культурного у мові. In.: Слов’янський вісник. Збірник наук. праць. Рівне, 2008. Вип. 9. Серія „Філологічні науки”. C. 178-186.
- Вербалізація позамовного змісту ′чоловік нерозумний (дурень)′ у слов’янських мовах. In.: Лінгвістика: Зб. наукових праць. Вип. 3 (15). Луганськ, 2008. C. 34-41. ISSN 2227-2631
- Вербалізація інтелектуальних характеристик людини у слов’янських мовах . In.: Лінгвістика: Зб. наукових праць №3 (18). Луганськ, 2009. С. 34-47. ISSN 2227-2631
- Оцінність як складник форми маскулінних номінантів у слов’янських мовах. In.: Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія філологічна. Вип. 12. Острог, 2009. С.5-17. ISBN 966-7631-70-2
- Имя собственное в вербализации интеллектуальных характеристик мужчины в славянских языках. In.: Слово в языке и речи: Международный сборник научных трудов в честь 70-летия проф. О.И. Литвинниковой. Елец: ЕГУ, 2009. C. 164-174. ISBN 978-5-94809-411-3
- Родо-статева траспозиція як чинник експресивності маскулінних номінантів (ономасіологічний аспект). In.: Актуальні проблеми сучасної філології. Вісник Рівненського гуманітарного університету. – Мовознавчі студії. Рівне, 2009. Вип. XVII. С. 3-15. ISBN 978-966-2254-22-8
- Методи компонентного аналізу і компонентного синтезу в сучасних ономасіологічних дослідженнях. In: Мовознавство. №1, 2010. С. 45-53. ISSN 0027-2833
- Eталон та анти-еталон чоловічої краси в дзеркалі української мови. In.: Актуальні проблеми сучасної філології. Вісник Pівненського гуманітарного університету. Вип. XVIII. Рівне, 2010, С. 11-21. ISBN 978-83-61350-60-6
- До питання про становлення граматичної категорії роду: взаємодія концептуальної і мовної картин світу. In: Językowy obraz świata słowian a kultura. T.1 /Pod. red. O.Tiszczenki. Lublin-Równe, 2010. S. 50-57. ISBN – 978-966-2096-95-8
- До питання про лінгвістичний статус маскулінiзму в лінгвістичній гендерології. In.: Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. Вип. 17. Острог, 2010. С. 11-21. ISBN 966 -7631-62-1
- Мужчина і женщина в "Словаре сравнений русского языка" В.М.Мокиенко. In.: Słovo. Tekst. Czas X. Unywersytet Szczeciński, Unywersytet Graifswaldki, Szczecin – Graisfwald, 2010. С.39-48. ISBN 978-83-61350-60-6
- Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції. In.: Мовознавство, №1, 2011. С. 29-42. ISSN 0027-2833
- Неологіка сучасної чеської мови в контексті суспільних змін (на матеріалі Словника О.Мартінцової). In.: Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов. Острог, 2011. С. 179-183. ISBN 978-966-2254-22-8
- Мотивационное моделирование антропной сферы «ум» - «глупость» (на материале русской диалектной фразеологии) In.: Литературная и диалектная фразеология. История и современность. Великий Новгород, 2011. С.312-316. ISBN 978-5-89896-369-0
- Ономасіологічні засади міжмовного порівняння In.: Проблеми зіставної семантики. Київ, 2011. С. 118-124. ISBN 978-966-8767-63-0.
- Нові процеси на номінаційному полі фемінінності в сучасній чеській мові / А.М.Архангельска. In.: Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Вип. 20(2). Рівне: РДГУ, 2012. С. 48-53. ISBN 978-966-2254-22-8
- "Шляпу сними!" (о головном уборе, мужчинах и государственном сексизме). Культурные смыслы и проблемы дискриминации по признаку пола. In: Słowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia slowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeologicznym /pod.red. M. Hordy, W.Mokienki, T.Szutkowskiego i H.Waltera. –Szczecin – Greifsvald, 2012. S. 150-157. ISBN 978-83-7518-445-7
- Неофемінативи як «гра за правилами порушення відомих правил» і проблеми перекладу. In.: Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер.: Філологічна. 2013. Вип. 36. С. 297-300. ISBN 966 -7631-62-1
- До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність І. In.: Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. 2013. N 6. С. 27-41. ISSN 0027-2833
- До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність ІІ. In.: Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. 2014. N 1. С. 58-71. ISSN 0027-2833
- Фемінінні інновації в новітньому українському назовництві. In.: Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. 2014. N 3. С. 34-51. ISSN 0027-2833
- Новая жизнь термина сексизм в российском обществе и современной русской речи. In.: Съпоставително езикознание. София. Вып. 39, №2. С. 62-76. ISSN 0204-8701
- Не суй свой нос в чужой вопрос или «свое» и «чужое» жизненное пространство в русских пословицах. In.: Вестник Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого. Вып. 77, 2014. С. 53-55. ISSN 2076-8052
- Фразеология русскоязычного наследия Т. Г. Шевченко в переводе на чешский язык. In.: Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. Szczecin – Greifswald 2014. S. 41-48. ISBN 978-83-7867-105-3
- Мотиваційний потенціал назв осіб за професією та родом діяльності в сучасній українській мові. In.: Studia slawistyczne: Etnolingwistyka i miedzykulturowa komunikacja, Z.1-2 Lublin: KUL, 2014. Z. 2. S. 13-23.
- Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских. In.: Съпоставително езикознание ХL (2015), №1, с. 85 - 98. ISSN 0204-8701

Sborníkové a časopisecké práce uveřejněné v Česku:

- Языковой образ дурака в русской фразеологии. In.: Rossica Olomoucencia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. №1. Vol. XLIX, 2010. S. 5-11. ISSN 0139-9268 (print) ISSN 1804-1434 (online)
- Прагматичний потенціал гендерно маркованих паремійних одиниць. In.: Rossica Olomoucencia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. №3. Vol. XLX. S. 15-21. ISSN 0139-9268 (print) ISSN 1804-1434 (online).
- Necht’ se v duších slovo ozve… In.: Usta ad albim bohemica. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích Univerzita J. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, XI, č. 1, s. 14-25. ISSN 1802-825X
- Генерична функція маскулінізмів у баченні гендерної і традиційної лінгвістики In.: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách. Olomouc 2011. S. 93-98. ISBN 978-80-244-2951-9
- Про один суспільно-політичний термін, або Що ми розуміємо під політкоректністю? In: Ucrainica V. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: UP v Olomouci 2012. S. 22-26. ISBN 978-80-244-3012-6 ISSN 0231-634X
- Сексизм в России – бoльше, чем сексизм (фразеологические неологизмы с компонентом сексизм в современном российском публицистическом дискурсе). In: XXI Olomoucké dny rusistů. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference 6-8 září r. 2011. Olomouc, 2011. S. 11-18. ISBN 978-80-244-3243-4
- Гендерно чувствительное реформирование язфка и задачи лингвоэкологии. Česká slavistika 2013. Příspěvky účastníků české delegace Mezinárodního sjezdu slavistů (Minsk 2013). In.: Slavia, R. 82, sešit 2-3, 2013. S. 1-14. ISSN 0037-6736
- Jazykový obraz světa volyňských Čechů v toponymech na mapě Ukrajinské Volyni. In.: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců III. Olomouc, VUP 2013. C. 92-97. ISBN 978-80-244-3520-6
- Жінка і політика: нове в новому жіночому назовництві. In.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. №1. Vol. LIІ, 2013. S. 5-13. ISSN 0139-9268 (print) ISSN 1804-1434 (online)
- К вопросу о подходах к сопоставительному лингвистическому описанию динамических процессов в современных славянских языках. In.: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 1-16. ISSN 1211-7676
- Фразеологическая интерпретация представлений о пространстве в славянских языках. In.: Opera Slavica, 2015, vol. 25, iss. 2, с. 3-18. ISSN 1211-7676

Recenze:

- Marvan J.: Сesty ke spisovné češtině - prvních tisíc let (800-1800): Malý průvodce dějinami české lingvoekologie, Praha, 2006. – 296 s. In: Мовознавство, №6, 2007. С. 89-91. ISSN 0027-2833
- Тетяна Сукаленко: Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові. Київ 2010. 240 с. In: Rossica Olomoucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Vol. L, № 1. Olomouc, 2011, S. 93-99. ISSN 0139-9268 (print) ISSN 1804-1434 (online)
- Паремийные единицы с ономастическим компонентом в современном русском и польском языках / ... a Томаш Шутковски. Щецин 2010. 336 с. In: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Vol. L, № 1. Olomouc, 2012, S. – 93-99. ISSN 0139-9268 (print) ISSN 1804-1434 (online)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map