WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza, PhDr., Ph.D.

* 1983

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 112 111
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tereza_rabova@email.cz; tereza.rabova@fsv.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká lingvistika
- jazyk reklamy a médií
- pragmalingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky
- Kruh moderních filologů
Publikační činnost / Publications - La subjectivité digitale du public et du privé : quelques stratégies de textes électroniques. Actes du colloque Médias Numériques et Communication Électronique, Le Havre, 2016, v tisku.
- Když se řekne Coca-Cola aneb k tvořivosti v písemných pracích vysokoškolských studentů. In: Dodaktické studie, Praha, 2016, v tisku.
- Současná reklamština aneb nové trendy v jazyce reklamní a marketingové komunikace. Kolokvium mladých jazykovědců, Praha, 2015, v tisku.
- Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic industry in magazines for women. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, p. 48–57. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012331
- Snobizace jazyka. In: MarketingSalesMedia. 21. 9. 2015, s. 11.
- O subjektivitě a objektivitě jazyka mediálních textů. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011) /K. Barnová, A. Chomová (eds.) Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 382–388.
- Náboženské motivy v jazyce mediální a marketingové komunikace. In: Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století / P. Koudelková (ed.) Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 9–15.
- Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé? In: Didaktické studie, r. 6, č. 2, 2014, s. 134–150.
- Reklamština aneb bankuj, kinuj a výletuj, jantare! In: Markething.cz. [online]. 2014. Dostupné z: http://www.markething.cz/reklamstina-aneb-bankuj-kinuj-a-vyletuj-jantare
- Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu. In: Sborník z konference Lingvistika Praha 2014 [online]. Dostupné z http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik
- Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. In: Jazykovědné aktuality, roč. 1 a 2 , č. 1, 2013, s. 4–17.
- Analýza diskurzu v současné francouzské perspektivě. In: Sborník z konference Lingvistika Praha 2013 [online]. Dostupné z http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik
- Teorie sémantických bloků jako přístup k popisu a výuce jazykového významu. In: Didaktické studie. Sémantika v teorii a praxi jazykového vyučování. Praha: PedF UK, 2011, roč. 3, č. 1.
- K mnohoznačnosti mediálního diskurzu. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3–4, s. 17–22.
- Historiografie francouzských médií se zaměřením na 20. století. In: Komunikace, média, společnost. Praha: FSV UK, 2011, roč. 11/2011, č. 1, s. 50–58.
- České vzdělávání a zdravý rozum. (spolu s O. Hníkem) In: Právo, 15. 4. 2011, roč. 21, č. 89, s. 13.
- Recenze publikace: Ligoš, M.: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I. a II. Úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. In: Moderní vyučování, č. 12, 2010.
- Několik poznámek k výzkumu jazyka (a) masových médií. In: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě: příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference: Brandýs nad Labem, 18.-20. června 2010. L. Janovec (ed.) Tribun EU, 2010, s. 182–191.
- Lingvistika, média, postmoderna. In: Slavica iuvenum XI. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2010, s. 185–190.
- Nová média a sémiotika aneb k současné vědecké reflexi internetu. In: Jazykovědné aktuality 2010, roč. 47, č. 1–2, s. 37–46.
- K rozboru psaného mediálního diskurzu. In: Zborník Rara Avis. D. Palecsková, Z. Kumorová, P. Gregorík (eds.) Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2010, s. 91–97.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map