WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ZOUHAROVÁ, Marie, Doc. PhDr. Ph.D.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

+420 / 585 635 603
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address marie.zouharova@upol.cz, m.zouharova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykověda – čeština
- současný český jazyk a lingvodidaktika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Základní syntaktické pojmy I. Olomouc: UP, 1992. 64 s.
- Zvláštnosti pojmu-termínu ve vyučování se zřetelem k syntaxi. Olomouc: UP, 2002.96 s.
- Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP, 2005. 241 s.
- Český jazyk 1 – vybrané kapitoly. (CD ROM) Olomouc: UP, 2012.
- Vybrané kapitoly z nauky o textu. Olomouc: UP, 2013. 60 s.

Články a statě:

- Několik poznámek k vyučování skladbě na základní škole. In: Český jazyk a literatura 1993-94, roč. 44, s. 206-209.
- K určování druhů vedlejších vět s týmž spojovacím výrazem. In: Český jazyk a literatura 1995-96, roč. 46, s. 226-227.
- Začátek syntaxe a syntaktického učiva. In: Začátek a konec v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2001, s. 168-172.
- Syntaktické pojmy ve vyučování skladbě českého jazyka. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 309-311.
- Problematika užívání pojmů-termínů věta jednočlenná a věta dvojčlenná. In: Školská jazykovědná terminologie. Praha: UK, 2002, s. 130-133.
- Pojmové mapy ve vyučování syntaxe. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP, 2006, s. 186-189.
- Syntaktické termíny v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex, 2007, s. 257-263.
- K postavení pojmu, termínu a definice ve výuce mateřského jazyka. In: Philologica VI, Olomouc: AUPO, 1989, s. 7-14.
- K problematice vyučování skladby na základní škole. In: Cesty k tvořivé škole. Brno: MU, 1998, s. 244-247.
- Pojetí skladebního učiva ve vyučování českého jazyka na základní škole. In: Acta Paedagogicae Annus III Prešov – Olomouc, Prešov: ROKUS, 2004, s. 78-92.
- Skladba češtiny ve vysokoškolských učebnicích. In: Inovacie vo vyučovaní jazyka a literatury (CD ROM), Prešov: Prešovská univerzita, 2008.
- K pojetí jednočlenných vět. In: Philologica VI, Olomouc: AUPO, 1989, s. 15-21.
- K učivu o jednočlenných větách. In: Philologica VI, Olomouc: AUPO, 1989, s. 23-28.
- Výuka syntaxe na školách. In: Philologica X, Olomouc: AUPO, 1990, s. 7-39.
- Valence v české lingvistice a praxi při výuce mateřského jazyka. In: Philologica X, Olomouc: AUPO, 1990, s. 39-53.
- Několik poznámek k historii a výuce syntaxe na škole v 80. letech. In: Studia Philologica 1, Olomouc: UP, 1991, s. 44-48.
- Výuka syntaxe na střední škole v 80. letech. In: Studia Philologica 3, Olomouc: UP, 1992, s. 39-51.
- Věta vedlejší ve skladebním učivu na základní škole. In: Studia Philologica 5, Olomouc: UP, l994, s. 39-41.
- Věty vedlejší příslovečné ve skladebním učivu na základní škole. In: Studia Philologica 5, Olomouc: UP, 1994, s. 41-43.
- Pojmy ve vyučování skladbě na ZŠ. In: Studia Philologica 7, Olomouc: UP, 1996, s. 33-36.
- K obsahu a rozsahu skladby na základní škole. In: Studia Philologica 8, Olomouc: UP, 1998, s. 7-13.
- Pojetí a obsah skladby v nejstarších gramatikách. In: Studia Philologica 8, Olomouc: UP, 1998, s. 21-27.
- Využití valenční syntaxe ve výuce českého jazyka. In: Studia Philologica 9, Olomouc: UP, 1999, s. 77-82.
- Didaktická hra a vyučování mateřskému jazyku u dětí mladšího školního věku aneb Co by měl vědět učitel elementarista. In: Slovo o slove, Prešov: Prešovská univerzita, 2008, s. 57-64.
- Syntaktické termíny v učivu českého jazyka na základní škole. http://www.rvp.cz/clanek/74/1939
- Slovník frekventovaných syntaktických termínů. http://www.rvp.cz/clanek/74/1940
- Komplexní jazykové rozbory ve vyučování českému jazyku. http://www.rvp.cz/clanek,/74/3034
- Příklady rozborů komunikační situace a výstavby textu. http://www.rvp.cz/clanek,/74/30345
- Charakteristika jazykových plánů češtiny http://www.rvp.cz/clanek/c/GVA/12547/


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map