WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

IREINOVÁ, Martina, PhDr.  Ph.D.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení dialektologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 296
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ireinova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.aver.cz/zakladni-informace/pracovnici/ireinova-martina.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dialektologie
- geolingvistika
- nářeční lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - členka Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu (Общеcлавянский лингвистический атлас)
- členka České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
- externí členka oborové rady FF MU pro program Český jazyk
- členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Publikační činnost / Publications - BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – BALÁTOVÁ, Eva – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – FIC, Karel – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – PLESKALOVÁ, Jana – ŠIPKOVÁ, Milena – VOJTOVÁ, Jarmila: Český jazykový atlas 3. Praha: Academia, 1999. 577 s. ISBN 80-200-0654-0. – členka autorského kolektivu

- BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – BALÁTOVÁ, Eva – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – FIC, Karel – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – KONEČNÁ, Hana – ŠIPKOVÁ, Milena: Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. 626 s. ISBN 80-200-0921-3. – členka autorského kolektivu

- BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – FIC, Karel – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – KOMÁRKOVÁ, Zina – KONEČNÁ, Hana – ŠIPKOVÁ, Milena: Český jazykový atlas 5. Praha: Academia, 2005. 680 s. ISBN 80-200-1339-3. – členka autorského kolektivu

- BALHAR, Jan (vedoucí autorského kolektivu) – BACHMANNOVÁ, Jarmila – ČIŽMÁROVÁ, Libuše – HLUBINKOVÁ, Zuzana – IREINOVÁ, Martina – KLOFEROVÁ, Stanislava – KOMÁRKOVÁ, Zina – KONEČNÁ, Hana – PŘADKOVÁ, Petra – SPINKOVÁ, Stanislava – ŠIPKOVÁ, Milena: Český jazykový atlas, Dodatky. Praha: Academia, 2011. 579 s. ISBN 978-80-200-1967-7. – členka autorského kolektivu
Český jazykový atlas je též dostupný z: https://cja.ujc.cas.cz/;
https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/

- Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno:
dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014–. Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu)

- Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz (členka autorského kolektivu)

- Ireinová, M.: Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska D. K. (ed.): Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża: Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2016, s. 75–82. ISBN 978-83-64031-42-7, 978-83-86175-98-7.

- Ireinová, M.: Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech. In: Rembiszewska D. K. (ed.): Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 141–146. ISBN 978-83-64031-68-7.

- Ireinová, M.: Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku. In: Bláha O. (ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2018, s. 71–79. ISBN 978-80-244-5465-8

- Kloferová, S.–Šipková, M. (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2018. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1. (členka autorského kolektivu)

- Ireinová M.: Nářeční výzkum v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od poloviny 20. století do současnosti – metody, výsledky. Prace filologiczne, LXXIV, 2019, s. 59–67. ISSN 0138-0567.

- Ireinová, M. – Přadková, P. (eds.): Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha: Academia, 2019. 192 s. ISBN 978‑80‑200‑3105‑1.

- Ireinová, M. – Voženílek, V. – Pospíšil, M. – Koníček, J. – Vondráková, A.: Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2020. 56 s. ISBN 978‑80‑244‑5846‑5.

- Stupňánek, B. – Ireinová, M.: Druhý život nářečí. Centrální středomoravské dialekty užívané ve veřejné komunikaci a tzv. 'hanácké obrození'. Národopisná revue. Roč. 30, č. 4 (2020), s. 317–325. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437.

- Ireinová, M.: Úkoly české dialektologie na počátku 21. století. Gwary Dziś. Roč. 14, 2021, s. 11–16. ISSN 1898-9276. DOI 10.14746/gd.2021.14.2

- Ireinová, M. – Kopecká, T. – Šimečková, M.: Czech Dialectology in the Educational Process. In: Gómez Chova, L. – López Martínez, A. – Candel Torres, I. (eds.): EDULEARN21 Proceedings. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED 2021, s. 5525–5531. ISBN 978-84-09-31267-2, ISSN 2340-1117. DOI: 10.21125/edulearn.2021.1124

- Voženílek, V. – Ireinová, M. – Vondráková, A. – Koníček, J.: Mapping, synthesis and visualization of Czech dialects. International Journal of Cartography. 2022, 8(1), s. 148–163. DOI 10.1080/237293
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23729333.2021.1978039

- Ireinová, M. – Komárková, Z. – Koníček, J. – Kopecká, T. – Krch, T. – Kubeček, F. – Nétek, R. – Přadková, P. – Spinková, S. – Stupňánek, B. – Šimečková, M. – Šipková, M. – Tesař, Š. – Vondráková, A. – Voženílek, V.: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7.

- Ireinová, M. – Voženílek, V. – Koníček, J. – Kubeček, F. – Tesař, Š. – Přadková, P. – Vondráková, A. – Šipková, M. – Komárková Z.: Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. ISBN 978-80-244-6244-8. DOI 10.5507/prf.22.24462448

- Ireinová, M. – Voženílek, V. – Koníček, J. – Přadková, P. – Šimečková, M. – Šipková, M. – Vondráková, A. – Kopecká, T. – Kubeček, F. – Krch, T.: Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 106 s. ISBN 978-80-244-6245-5. DOI 10.5507/prf.22.24462455

- Ireinová, M.: Víno v českých nářečích. In: CHOCHOL, M., ed. Jazykovedné štúdie XXXVIII. Slovanské nárečia v čase a priestore. Bratislava: Veda, 2022, s. 110–114. ISBN 978-80-224-1983-3.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map