WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PETRŮ, Eduard, Prof. PhDr. DrSc.

* 1928-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - starší česká literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vývoj českého exempla v době předhusitské. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1966. - 134 s. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil. 41, Philologica ; 22).
- Zašifrovaná skutečnost : deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. - Ostrava : Profil, 1972. - 162 s.
- Vzrušující skutečnost : fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. - Ostrava : Profil, 1984. - 193 s.
- Humanismus a raná renesance na Moravě / E. Petrů, I. Hlobil. - Praha : Academia, 1992. - 280 s.
- Vzdálené hlasy : studie o starší české literatuře. - Olomouc : Votobia, 1996. - 443 s.
- Zrcadlo skutečnosti, kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. - Praha : ISV nakladatelství, 2002.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map