WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠTĚPÁN, Josef, Doc. PhDr. CSc.

* 1945

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address stepan.josef@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://stepanjosef.webnode.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení při AV ČR
Publikační činnost / Publications - K problematice složitého souvětí v současné spisovné češtině.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 29, 1968, s. 384-398.
- Uvažovat nad něčím, nebo uvažovat s něčím?-In: Naše řeč.-Roč. 55, 1972, s.91-94.
- O výrazech typu sotvakdo (sotva kdo).-In: Naše řeč.-Roč. 56, 1973, s. 27-32.
- Jazyková poradna ve Varšavě.-In: Naše řeč.-Roč. 56, 1973, s. 48-50.
- Buď fit.-In: Naše řeč.-Roč. 56, 1973, s. 109-110.
- Kontaktní dvojice různovětných podřadicích výrazů.-In: Studia slavica Pragensia. – Praha: Univ. Karlova, 1973 (AUC), s. 153-165.
- K pojetí kauzality, zvl. v jazyce.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 36, 1975, s. 305-310.
- Větosled u Fr. Palackého.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 37, 1976, s. 270-278.
- K dynamice tzv. neurčitých kvantitativ.-In: Slavica Pragensia 19. – Praha: Univ. Karlova, 1976. (AUC. Philologica 4-5), s. 251-262.
- Složité souvětí s řetězcovou závislostí. – Praha: Univ. Karlova, 1977. – 104 s. – (AUC. Philologica, Monographia; 66).
- Die Bezeichnung der Witterungserscheinung „Blitz“. – Konfrontation Deutsch/Tschechisch /A. Kos, J. Štěpán. Philologica Pragensia 20, 1977, No.2, s. 88-96. – spoluautor
- Jazykové diference v manželství.-In: Naše řeč.-Roč. 60, 1977, s. 119-127.
- K jazykové stránce, zvláště k ornamentálnosti překladu Vita Caroli.-In: Naše řeč.-Roč. 61, 1978, s. 241-250.
- Odrazová sémantika. -In: Slavica Pragensia 21. – Praha: Univ. Karlova, 1978. (AUC. Philologica 4-5), s. 279-285.
- Zdeněk Nejedlý a jeho argumentace.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 40, 1979, s. 1-4.
- K interjekcím označujícím zvuky zvířat.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 41, 1980, s. 204-207.
- Odkazování za hranici věty k časovým významům nevyjádřené myšlenky.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 42, 1981, s. 31-35.
- K zapojení lexikálně vyjádřených základních prostorových obsahů do věty.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 43, 1982, s. 102-112.
- Zapojování substantiv časového významu do jednoduché věty v češtině a slovenštině. In: Slavica Pragensia 25. – Praha: Univ. Karlova 1982. (AUC. Philologica 4-5), s. 69-78.
- Pojmenování barev a jeho využití v současné češtině.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 44, 1983, s. 22-29.
- On Some Aspects of Syntactic Complexity in Fiction Style. -In: Prague Studies in Mathematical Linguistics 8. Praha: Academia 1983, s. 101-110.
- Vyraženije vremennych značenij v prostom predloženii v češskom i russkom jazykach.-In: Sopostaviteľnoje izučenije grammatiki i leksiki russkogo jazyka s češskim jazykom i drugimi slavjanskimi jazykami. – Moskva: Izdateľstvo Moskovskogo univerziteta 1983, s. 272-287.
- K charakteristice uměleckých textů z hlediska komplikovanosti větné stavby.-In: Slavica Pragensia 26. – Univ. Karlova 1983. (AUC, Philologica 4-5), s. 79-84.
- Spoleczne wykorzystanie semantyki odbicia.-In:Poradnik językowy 1984, s. 100-105.
- K syntaktické charakteristice děl současných spisovatelů.-In: Český jazyk a literatura.-Roč. 35, 1984-1985, s. 21-26.
- Ke kategorii posesivity a jejímu ztvárnění v jazycích.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 46, 1985, s. 20-27.
- Jaktěživ (jakživ).-In: Naše řeč.-Roč. 68, 1985, s. 213-214.
- Čas ve větě a textu. – Praha: Univ. Karlova, 1986. – 151 s. (AUC. Philologica, Monographia; 102).
- K normě a kodifikaci shody přísudku s podmětem obsahujícím kvantitativní přívlastek.-In: Naše řeč.-Roč. 69, 1986, s. 186-192.
- Ke změnám v syntaxi současné češtiny.-In: Studia Academica Slovaca.-Roč. 15.–Bratislava 1986, s. 427-441.
- K základním sémantickým pojmům.-In: Jazykovedný časopis.- Roč.37, 1986, s. 133-148.
- K vývojovým procesům u spojovacích výrazů v současné češtině z hlediska kvantitativního.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 48, 1987, s. 284-291.
- Systémový a odrazový charakter kategorie kauzality v současné češtině.-In: Slavia.-Roč. 57, 1988, č. 2, s. 190-201.
- K vývojovým tendencím v syntaktické normě současné češtiny.-In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. – Praha: Univ. Karlova 1988, s. 71-78.
- K složeným příslovečným učením prostoru a času.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 50, 1989, s. 10-14.
- K některým transformacím podřadného složitého souvětí.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 51, 1990, s. 16-20.
- Diference ve spontánní mluvě středočeské (pražské) rodiny.-In: Naše řeč.-Roč. 87, 2004, s. 185-197.
- Němčina na pozadí češtiny ve společnosti národního obrození.-In: Jazykovědné aktuality.-Roč. 41, 2004, s. 4-30.
- Rody Němečků-Varhaníků a Pinkasů ze Sadské.-In: Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní, svazek 16. - Středočes. muzeum v Roztokách u Prahy: 1998, s. 13-28.
- Pozapomenutá stránka počátků našeho národního obrození a dnešek.-In: Věra Ludíková, Pošli to dál. - Praha 2003, s. 163-170.
- O českém vlastenectví.-In: Věra Ludíková, Pošli to dál II. Ústí nad Orlicí 2004, s. 216-221.
- K periferii současného souvětného systému se spojovacím výrazem co.-In: Naše řeč.-Roč. 89, 2006, s. 123-139.
- Jsme zakotveni.-In: Věra Ludíková: Věk nadějí. - Ústí nad Orlicí: Grantis 2006, s. 63-65.
- Bohumil Hrabal a regionální jazykové jevy.-In: Naše řeč.-Roč. 90, 2007, s. 20-29.
- Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 68, 2007, s. 101-116.
- Dvě klasifikace souvětí podle spojovacích výrazů a mezipropozičních vztahů.-In: Jazykovědné aktuality.-Roč. 44, 2007, č. 3 a 4, s. 30-44.
- Ty brďo!-In: Naše řeč.-Roč. 91, 2008, s. 108-109.
- F. X. Němeček, první Mozartův životopisec, a jeho rod. Genealogické a heraldické listy.-Roč. 28, č. 1 (2008),s.2-7.
- Rod Štěpánů ze Sadské a jeho kořeny ve Středočeském kraji. Genealogické a heraldické listy.-Roč. 28, č. 3 (2008),s.33-41.
- Vedlejší věty příslovečné časové z hlediska kvantitativního.-In: Naše řeč.-Roč. 91, 2008, s. 235-254.
- K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy.-In: Naše řeč.-Roč. 92, 2009, s. 57-71.
- Vedlejší věty komentující a větný rozbor.-In: Český jazyk a literatura.-Roč. 59, 2008-2009, s. 229-232.
- K pojmům koordinace a parataxe v nejnovějších popisech české syntaxe.-In: Jazykovědné aktuality.Roč. 46, 2009, č. 1 a 2, s. 4-11.
- Vedlejší věty vyjadřující nerealizované okolnosti se spojovacími výrazy bez toho, aby a bez toho, že.-In: Naše řeč.-Roč. 92, 2009, s. 184-195.
- Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět (se specifickým zřetelem ke kontaktním dvojicím různovětných podřadicích spojovacích výrazů).-In: F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. - Praha: Academia 2011, s. 1043-1080.
- Polovedlejší věty se spojkami jestli, pokud, aby.-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 72, 2011, s. 102-117.
- Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině.-In: Bohemistyka.-Roč. 11, 2011, s. 3-13.
- Rod Němečků v Sadské.-In: Genealogické a heraldické listy.-Roč. 31, č. 3 (2011), s. 76-82.
- Příčinnostní vedlejší věty zájmenně-částicové.-In: Korpus - gramatika - axiologie. Č. 4 (2011), s. 46-56.
- Řeč o češtině v tvorbě současných českých spisovatelů.- In: Jazykovědné aktuality.-Roč. 48, 2011, s. 105-117.
- Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas).-In: Naše řeč.-Roč. 95, 2012, s. 70-84.
- K otázce souvětných členů (klauzí).-In: Slovo a slovesnost.-Roč. 73, 2012, s. 83-102.
- Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-částicové.-In: Naše řeč.-Roč. 95, 2012, s. 122-140.
- Postoje současných českých spisovatelů k mateřštině.-In: Bohemistyka.-Roč. 12, 2012, s. 214-224.
- Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-příslovcové.-In: Korpus-gramatika-axiologie. Č. 6 (2012), s. 39-57.
- Příčinnostní vedlejší věty z hlediska kvantitativního (na materiálu vědeckých textů).-In: Jazykovědné aktuality.-Roč. 49, 2012, s. 79-94.
- Souvětí současné češtiny. - Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013.-146 s. Monografie je dostupná i na adrese: https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/publikacni-vystupy
- K pojetí souvětí.-In: Studie k moderní mluvnici češtiny 7. Kapitoly ze syntaktologie češtiny /O. Uličný (ed.). - Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.-S. 51-64.
- Přirovnávací vedlejší věty se spojkami jako a než. -In: Naše řeč.-Roč. 97, 2014, s. 13-25.
- Syntaktická adverbializace typu jaktěživo neměl názor (zrušení shody se subjektem v rodě a čísle). -In: Korpus - gramatika - axiologie. 2014, č.9, s. 56-65.
- Hovorová spisovná čeština.-In: Bohemistyka.-Roč. 15, 2015, č.2, s. 139-158. V Česku dostupné jen na adrese: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2015/Stepan.pdf
- Podmínky elipsy střední věty v podřadném souvětí.-In: Naše řeč.-Roč. 98, 2015, s. 225-237.
- Nový význam slovesa dát a módní frazém to dáš!.-In: Naše řeč.-Roč. 99, 2016, s. 107-111.
- Onomatopoické interjekce z hlediska jejich produktorů v současné české próze.-In: Jazykovědné aktuality.-Roč. 53, 2016, s. 4-18.
- K emocionálnosti interjekcí.-In: Korpus-gramatika-axiologie. 2016, č.14, s. 34-53.
- Souvětný rozbor a zřetelové věty.-In: Český jazyk a literatura.-Roč. 67, 2016-2017, s. 174-178.
- Spojka neboť (K metodologii současné souvětné syntaxe).-In: Jazykovědné aktuality.-Roč. 54, 2017, s. 17-28.
- Hovorové spisovné projevy v mluvených médiích.-In: Bohemistyka.-Roč. 17, 2017, č.2, s. 126-143.
- Souvětí se souřadnými vedlejšími větami.-In: Korpus-gramatika-axiologie. 2017, č.16, s. 47-63.
- Časové věty.-In: Český jazyk a literatura.-Roč.68, 2017-2018, s.126-129.
- Apoziční vedlejší věty.-In: Naše řeč.-Roč.101, 2018, s.81-93.
-Souřadná spojení hlavních a vedlejších vět jako apoziční vztahy.-In:P. Malčík-P. Karlík (eds.): Svět podle Grepla.-Brno:Host 2019, s. 165-178.
-Asyntaktická spojení vět v složitém nadsouvětném celku.-In:Nová čeština doma a ve světě.2019,č.1, s.49-54.
-Složitý nadsouvětný celek v současné próze.In:Naše řeč.-Roč.102,2019, s. 239-251.
-Ke kvalifikátoru kolokviální v Akademickém slovníku současné češtiny.-In:Bohemistyka.-Roč.20,2020, č.2, s. 177-185.
-Psaní čárky před slučovací spojkou a ve složitém souvětí.-In:Český jazyk a literatura.-Roč.70,2019-2020, s. 125-129.
-Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět jako nejvyšší gramatická jednotka.-In:Korpus-gramatika-axiologie.2020,č. 21, s. 41-58.
-Souvětí složené z více než dvou vět hlavních.-In: J. Bílková, I. Kolářová, M. Vondráček (eds.): Lingvistika-korpus-empirie. K poctě F. Štíchy.-Praha: Ústav pro jazyk český, 2020, s. 81-90.
-Účinkové věty. Český jazyk a literatura 71, č. 3, 2020-2021, s. 127-132.
-Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu. Korpus-gramatika-axiologie 23/2021, s. 28-46.
-Příčinnostní (kauzalitní) věty. Bohemistyka 21, 2021, č. 3, s. 307-318.
Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map